Województwo mazowieckie

Wyższe dopłaty za zazielenienie
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 12 czerwiec-12 lipiec 2015
ilustracja

Od 2015 roku rolnicy ubiegający się o przyznanie dopłat bezpośrednich muszą sprostać wielu nowym wymaganiom. Jednym z nich jest realizacja praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli tzw. zazielenienia. Wszyscy rolnicy składający wnioski o dopłaty bezpośrednie otrzymają płatność z tytułu realizacji praktyk zazielenienia. Ale nie wszyscy z nich muszą te praktyki realizować.

Z obowiązku spełnienia praktyk zazielenienia zwolnieni są rolnicy, którzy:

- gospodarują na gruntach ornych o powierzchni mniejszej niż 10 hektarów i nie posiadają trwałych użytków zielonych,

- w roku 2015 przystąpią do systemu dla małych gospodarstw,

- prowadzą gospodarstwo ekologiczne.

Natomiast pozostali rolnicy będą musieli przestrzegać na wszystkich hektarach kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej, praktyk zazielenienia lub tzw. praktyk równoważnych.

A praktyki równoważne to:

- dywersyfikacja upraw;

- utrzymanie trwałych użytków zielonych(TUZ);

- utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA).

W latach 2015 i 2016 nie będą stosowane kary administracyjne za niedochowanie obowiązku realizacji praktyk zazielenienia, np. z tytułu przekroczenia maksymalnych progów powierzchni dla upraw głównych, zaorania części powierzchni trwałych użytków zielonych, czy też utrzymywania obszarów ekologicznych na niewystarczającej powierzchni gruntów ornych.

Dywersyfikacja upraw jako jedna z praktyk zazielenienia

Dotyczy ona gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 10 hektarów gruntów ornych, w tym również niedeklarowanych do jednolitej płatności obszarowej.

Obowiązkowa praktyka dywersyfikacji upraw polega na utrzymaniu zróżnicowanej struktury upraw (różne gatunki zbóż, trawa, ugory lub inne pastewne rośliny zielone) na danej powierzchni w gospodarstwie rolnym w obowiązującym roku. Stanowi ona element realizowanej od 2015 r. płatności na zazielenienie, co oznacza, że planując strukturę zasiewów jesiennych dla upraw ozimych 2014/2015, rolnik powinien ocenić, czy w roku 2015 spełni wymogi dywersyfikacji.

Obowiązkowa liczba i struktura powierzchni poszczególnych upraw zależeć będzie od powierzchni gruntów ornych:

- od 10 do 30 ha gruntów ornych – minimum 2 różne uprawy, przy czym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% gruntów;

- powyżej 30 ha gruntów ornych – minimum 3 uprawy na gruntach ornych, a uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, natomiast dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% gruntów ornych.

Za oddzielną uprawę w ramach dywersyfikacji uznawany będzie każdy rodzaj w klasyfikacji botanicznej upraw (np. jęczmień, pszenica, owies, itp.), przy czym jako oddzielne uprawy traktowane będą formy jare i ozime, np. pszenica jara i pszenica ozima będą oddzielną uprawą, ale już pszenica zwyczajna i pszenica orkisz traktowane będą jako jedna uprawa. Ustalenie liczby i obliczanie udziału różnych upraw następować będzie po złożeniu wniosku o przyznanie płatności.

Z obowiązku realizacji dywersyfikacji upraw zwolnione będą następujące gospodarstwa:

- w których więcej niż 75% gruntów rolnych to trwałe użytki zielone, trawy lub inne pastewne rośliny zielone, lub połączenie powyższych, a pozostałe grunty orne nie przekraczają powierzchni 30 hektarów;

- w których powyżej 50% powierzchni zadeklarowanych gruntów ornych w danym roku nie będzie przez rolnika deklarowanych w roku poprzednim i na wszystkich gruntach ornych w danym roku uprawiane są inne uprawy w porównaniu do poprzedniego roku kalendarzowym.

Za praktykę równoważną dla dywersyfikacji upraw uznana będzie realizacja pakietu „Rolnictwo zrównoważone w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020”.

 

Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ)

Trwałe użytki zielone są to grunty wykorzystywane do uprawy trawy lub innych pastewnych roślin zielnych, rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat lub dłużej. Wyjątek stanowią obszary objęte ponownym przekształceniem, które od pierwszego dnia przekształcenia uważa się za trwałe użytki zielone.

Obowiązkowa praktyka TUZ składa się z dwóch elementów:

- utrzymania wyznaczonych, cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych położonych na obszarach Natura 2000 na poziomie gospodarstwa. - utrzymania powierzchni TUZ na niezmienionym poziomie w stosunku do powierzchni ustalonej w roku referencyjnym (2015). Przy czym nie może się on zmniejszyć o więcej niż 5% w stosunku do poziomu referencyjnego z 2015 r. Jest to analogiczny mechanizm do obecnie funkcjonującego w ramach zasady wzajemnej zgodności.

W przypadku zmniejszenia wskaźnika TUZ o więcej niż 5% w skali kraju, konieczne będzie wdrożenie działań naprawczych polegających na zobowiązaniu rolników, którzy przekształcili trwałe użytki zielone, do przywrócenia określonej ich powierzchni lub odtworzenie takiej samej powierzchni na innym gruncie.

Utrzymanie obszarów proekologicznych – EFA

Wymóg utrzymania obszarów proekologicznych, jako jednej z praktyk zazielenienia, dotyczyć będzie gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha gruntów ornych i będzie musiał stanowić obszar przynajmniej 5% gruntów ornych gospodarstwa.

Do obszarów proekologicznych zaliczamy:

-grunty ugorowe,

-elementy krajobrazu,

-strefy buforowe,

-pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż granic lasu,

-zagajniki o krótkiej rotacji,

-obszary zalesione,

-międzyplony i pokrywę zieloną,

-uprawy wiążące azot.

Z obowiązku realizacji utrzymania obszarów proekologicznych zwolnione będą gospodarstwa:

- w których więcej niż 75% gruntów ornych to trawy lub inne pastewne rośliny zielne, grunty ugorowe, grunty pod rośliny strączkowe i połączenie powyższych, a pozostałe grunty orne nie przekraczają powierzchni 30 ha;

- w których więcej niż 75% kwalifikujących się gruntów rolnych to trwałe użytki zielone, trawy lub inne pastewne rośliny zielne, połączenie powyższych, a pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha;

Do obliczania powierzchni obszarów proekologicznych wykorzystywane będą współczynniki konwersji i ważenia.

Rolnicy których 80% powierzchni gospodarstwa rolnego znajduje się w bliskiej odległości od siebie (maksymalnie 15 km) po podpisaniu umowy, w której zawarte będą szczegóły dotyczące ustaleń w sprawie rekompensaty finansowej i kar administracyjnych, będą mieli możliwość wspólnie realizować obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych. We wspólnej realizacji praktyki EFA może uczestniczyć do 10-ciu rolników, a każdy będzie musiał zapewnić, że przynajmniej 50% obszaru objętego obowiązkową praktyką będzie położone na terenie jego gospodarstwa rolnego.

Stawka za zazielenienie wyniesie ok. 71,8 EUR na każdy hektar, który kwalifikuje się do jednolitej płatności obszarowej.

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 12-6-2015

Źródło: Wybrane informacje ze strony www.arimr.gov.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text