Województwo mazowieckie

Rozmowa ze Starostą Powiatu Sierpeckiego
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 26 maj 2015-1 styczeń 2016
ilustracja

O współpracy z radą powiatu, planowanych inwestycjach, możliwości rozwoju młodych ludzi w powiecie, walorach turystycznych powiatu sierpeckiego rozmawiamy ze Starosta Powiatu Sierpeckiego – Janem Laskowskim.

Jaki model zarzadzania jest Panu najbliższy?

W czasach, w jakich przyszło nam funkcjonować, zarządzanie nie może się ograniczać tylko i wyłącznie do działań mających na celu respektowanie prawa. Należy w tym procesie uwzględnić potrzeby lokalnych społeczności w szerszym kontekście, nie ograniczając się do podstawowych czynności. Pozwala to na szersze spojrzenie na potrzeby mieszkańców i ich uwzględnienie w strategicznym planowaniu działań. Jestem otwarty na oddolne inicjatywy, opinie i poglądy społeczne, które pozwalają mi na bardziej celowe podejmowanie decyzji tak ważnych dla mieszkańców naszego powiatu. Jest to możliwe tylko dzięki aktywnej współpracy z przedstawicielami władz samorządowych z terenu powiatu oraz jego mieszkańcami. Nie można przy tym pominąć licznych organizacji pozarządowych, które prowadzą swoją działalność w różnych dziedzinach życia społecznego, a które stanowią istotny głos doradczy przy wielu podejmowanych działaniach. Realizowany przeze mnie model zarządzania opiera się na przejrzystości i otwartości. Stanowi to ważny element realizowanych czynności i pozwala na nawiązanie właściwych relacji pomiędzy władzą lokalną a mieszkańcami, co w konsekwencji wzmacnia poczucie zaufania społecznego. Nie można zapomnieć, że sprawowanie funkcji – to nie tylko podejmowanie decyzji biurokratycznych, zgodnych z literą prawa – ale także utożsamianie się i swoistego rodzaju empatia w odczuwaniu potrzeb środowiska oraz służebna rola wobec tych – dla dobra  których działamy.

Jak przebiega współpraca z radą powiatu ?

Relacje te są usankcjonowane prawnie przez akty określające kompetencje dla poszczególnych podmiotów i ich uwarunkowanie hierarchiczne. Jednakże ograniczanie się tylko i wyłącznie do takich zapisów świadczyłoby tylko o minimalizmie i oportunizmie przy podejmowaniu ważnych decyzji związanych  z funkcjonowaniem powiatu. Dlatego też współpraca z Radą Powiatu realizowana jest poprzez wspólne analizowanie i wyjaśnianie zagadnień i problemów, które  stanowią o wyniku podejmowanych czynności. Zadania te są realizowane nie tylko w toku przewidzianych prawnie procedur ale również w postaci szerszych konsultacji, w których uczestniczą radni oraz przedstawiciele interesariuszy. Umożliwia to pełniejsze zrozumienie przez radnych – inicjatyw podejmowanych przeze mnie i Zarząd Powiatu, jak też pozwala uwzględnić we wstępnych procesach decyzyjnych opinię radnych, jako organu uchwałodawczego naszego samorządu.

Jakie metody współpracy i kontaktów z mieszkańcami powiatu Pan preferuje?

Lokalne inicjatywy obywatelskie mają ogromne znaczenie w rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych, zaspokajaniu różnorodnych potrzeb, aspiracji i oczekiwań. Realizacja tych celów nie może odbyć się bez ścisłej współpracy z ich reprezentantami. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez lata funkcjonowania w strukturach samorządowych mogę jednoznacznie stwierdzić, iż najlepszą metodą współpracy są bezpośrednie spotkania, w trakcie których ożywiona, dynamiczna dyskusja najszybciej pozwala opracować satysfakcjonujące rozwiązania. Realizowany jest również proces konsultacji aktów prawa miejscowego z gremiami do tego upoważnionymi. Nie można również nie docenić narzędzi komunikacji elektronicznej w procesie kontaktowania się z mieszkańcami powiatu. Pełnią one funkcję informacyjną dla lokalnych społeczności oraz pozwalają na pozyskiwanie informacji zwrotnych w postaci opinii, poglądów, w sprawach jakże dla nas wszystkich istotnych. Należy przy tym nadmienić, że jednym z najważniejszych kryteriów, które uwzględniam w procesie komunikacji jest transparentność, która odgrywa ważną rolę w procesie bezstronnego podejmowania jakże trudnych niejednokrotnie decyzji.

Czy może wymienić Pan kilka inwestycji, które planuje zrealizować powiat w obecnej kadencji samorządu?

Są to: emont istniejących przepraw mostowych w Sierpcu ul. Wojska Polskiego, m. Kisielewo oraz w m. Gołocin, poprawa ciągów komunikacyjnych przebiegających przez teren  powiatu sierpeckiego m.in. przebudowa drogi Piaski – Gozdowo tzw. „Schetynówka”, Szumanie-Bielsk (RIT), w zakresie edukacji planujemy kontynuację nakładów na bazę dydaktyczną szkół, , m.in.  budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Sierpcu, blok operacyjny w SPZZOZ w Sierpcu.

Jakim obecnie potencjałem rozwojowym dysponuje powiat?

Przez rejon powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne i spedycyjne, drogowe i kolejowe, dając połączenie z Warszawą, Toruniem, Bydgoszczą, Gdańskiem i Płockiem – dużymi ośrodkami biznesu, przemysłu oraz turystyki. Sierpc oddalony jest 40 km od Płocka, 125 km od Warszawy, 85 km od Torunia, co wpływa korzystnie na lokalizację nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz prowadzenie działalności przemysłowej i usługowej w powiecie.

Posiadamy atrakcyjne tereny inwestycyjne pod różne kategorie działalności przemysłowo – gospodarczej. Tereny są o tyle atrakcyjne, gdyż zlokalizowane są bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Sierpc – Brodnica oraz przy drodze krajowej nr 10 kierunek Warszawa – Sierpc – Toruń.

Na terenie powiatu sierpeckiego działają również prężnie funkcjonujące przedsiębiorstwa, które już eksportują swoje produkty i są otwarte na nowe propozycje od zagranicznych partnerów  m.in.: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, Browar Kasztelan Sierpc, Wiepol Zakład Produkcji Czekolad i Artykułów Cukierniczych.

Jaki ma Pan pomysł na wzmocnienie walorów turystycznych powiatu?

Powiat sierpecki jest położony – w większości terenu – w dolinie rzek Skrwy i Sierpienicy. Jest to malowniczy krajobrazowo teren, który stanowi wraz z jeziorami oraz funkcjonującym na naszym terenie – przepięknym Muzeum Wsi Mazowieckiej i wieloma ciekawymi zabytkami – obiecujący potencjał dla rozwoju turystyki w powiecie. Aby go wzmocnić podejmujemy szereg działań promocyjnych wspólnie z samorządami gminnymi. Opracowany w 2014 roku Plan Operacyjny Powiatu Sierpeckiego na lata 2014–2020, zakłada do realizacji kompleksowe opracowanie oferty turystycznej Powiatu Sierpeckiego z wykorzystaniem wszystkich form przekazu medialnego w celu wzmocnienia wizerunku powiatu, jako obszaru atrakcyjnego pod względem turystycznym. Pozwoli to na udostępnienie i upowszechnienie informacji dla potencjalnych odbiorców i rozpowszechni ciekawe miejsca przyrodniczo–historyczne jako elementy stanowiące atrakcje turystyczne. Działania te są realizowane przy współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Nad Skrwą i Sierpienicą” oraz Mazowiecką Organizacją Turystyczną – których nasz powiat jest członkiem.

Jakie możliwości rozwoju młodych ludzi widzi Pan w powiecie?

Obecnie – jednym z największych problemów z jakimi borykają się wszystkie samorządy z naszego powiatu jest emigracja młodych ludzi, która jest spowodowana głównie wysoką stopą bezrobocia (około 25% na terenie powiatu). Jest to zdecydowanie największa przeszkoda utrudniająca rozwój dla naszych młodych mieszkańców.

Oprócz działań podejmowanych przez urząd pracy, rozpoczęliśmy intensywne czynności związane z rozwojem systemu szkolnictwa – mając głównie na uwadze poszerzenie oferty edukacyjnej z uwzględnieniem rozwoju szkolnictwa zawodowego. Realizujemy je po konsultacjach i przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, tak aby absolwenci nowych kierunków kształcenia, znaleźli realne szanse zatrudnienia na terenie naszego powiatu. Dzięki konsekwencji i wytrwałości w działaniu pozwoli, to docelowo zmniejszyć stopę bezrobocia i powstrzymać w znacznej mierze proces emigracji. Stawiamy także na rozwój przedsiębiorczości. Jesteśmy w posiadaniu atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. W chwili obecnej poczyniliśmy już działania zmierzające do określenia statusu inwestycji i jesteśmy na etapie poszukiwania inwestora.

Rozwój przedsiębiorczości oraz systemu edukacji wraz z szeroko zakrojoną akcją promocji walorów turystycznych sprawi, że powiat sierpecki stanie się terenem atrakcyjnym dla rozwoju przedsiębiorczości, co w konsekwencji rozszerzy ofertę zatrudnienia i pozwoli na zatrzymanie młodych ludzi, stwarzając im dzięki temu właściwe warunki rozwoju i funkcjonowania dla nich i dla założonych przez nich rodzin.

Należy przy tym nadmienić, że młodzi mieszkańcy naszego powiatu są zaangażowani w życie społeczne oraz podejmują liczne inicjatywy o charakterze obywatelskim – które wspieramy jako samorząd. Dajemy tym samym młodym ludziom dowód na to, że traktujemy ich z szacunkiem i doceniamy ich działania oraz uwzględniamy ich opinie i poglądy w kwestiach tak istotnych dla nas wszystkich – jakimi są możliwości ich rozwoju.

Jaki ma Pan pomysł na urozmaicenie walorów turystycznych powiatu?

Najistotniejszą sprawą w realizacji działań z zakresu turystyki jest wzmocnienie walorów turystycznych, o którym mówiłem wcześniej. Następstwem tych czynności będzie stworzenie przychylnych warunków do rozbudowy infrastruktury hotelarskiej i gastronomicznej oraz innych inwestycji związanych z zapleczem turystyki. Ułatwieniem dla podejmowanych przedsięwzięć jest coraz lepsza infrastruktura drogowa oraz położenie geograficzne i uwarunkowania komunikacyjne (centrum kraju). Mamy nadzieję, że dzięki tym pozytywom, uda się nam zaktywizować lokalną społeczność do podejmowania  działań gospodarczych związanych z branżą turystyczną. Już zauważamy wzrost zainteresowania zagadnieniami z zakresu agroturystyki. Planujemy również przy udziale samorządów z terenu naszego powiatu oraz przy aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi, stworzyć nowe produkty turystyczne, przeprowadzić pełną inwentaryzację zasobów oraz opracować zbiór informacji z przeznaczeniem dla potencjalnego odbiorcy – wykorzystując przy tym wszelkie formy komunikacji i przekazu. 

Jak Pan wyobraża sobie powiat za 10 lat. Jakie jest pana największe marzenia dotyczące powiatu?

Chciałbym, aby powiat rozwinął się w takim stopniu, żeby w większej mierze spełnione zostały oczekiwania naszych mieszkańców. Najistotniejsze założenia to: spadek stopy bezrobocia, rozwój przedsiębiorczości, pojawienie się oferty szkolnictwa wyższego, zakończenie zaplanowanych inwestycji drogowych, oświatowych, rozwój infrastruktury z zakresu służby zdrowia w celu poprawienia dostępności pacjentów do świadczonych usług. Wszystkie te działania niech sprawią, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej a ci, którzy wyemigrowali z naszego powiatu – podjęli bez wahania decyzję o powrocie w rodzinne strony.

Proszę wymienić trzy zadania inwestycyjne na które powiat zamierza pozyskać środki unijne z nowej perspektywy 2014-2020.

Tak jak w ubiegłej kadencji – również i w tej zamierzam aktywnie i skutecznie pozyskiwać i wykorzystywać środki zewnętrzne z nowej perspektywy finansowej 2014–2020, w taki sposób, aby jak najlepiej służyły one rozwojowi naszego regionu oraz poprawiały warunki życia mieszkańców.

Na pewno skorzystamy z programów, które przyczynią się do poprawy jakości dróg powiatowych i podniosą ich bezpieczeństwo. Będziemy dalej rozwijać szkolnictwo zawodowe pod potrzeby rynku pracy, aby młodzież wychodząca ze szkół była przygotowana do zawodu. Zamierzamy również realizować projekty pozwalające stworzyć osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym większe szanse na zatrudnienie. Mamy na uwadze także projekty, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych  przez nasze placówki.

Co uważa Pan  za największy sukces przez czas pełnienia swojej funkcji, a czego nie udało się zrealizować?

Od początku pełnienia funkcji starosty tj. od 2010 roku realizujemy wspólnie z Radą Powiatu w Sierpcu priorytetowe zadania – przede wszystkim  związane z rozbudową i poprawą infrastruktury drogowej. W ciągu czterech lat wyremontowaliśmy 70 km powiatowych dróg i 21 km chodników oraz  odbudowaliśmy 3 mosty. Były to zarówno kompleksowe przebudowy, jak i mniejsze remonty. Inwestujemy w oświatę – wykonaliśmy termomodernizację budynków: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz  Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. Oddaliśmy do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe przy SOS-W w Sierpcu. W budynku  Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu zamontowano windę dla uczniów niepełnosprawnych. Po wieloletnich staraniach udało nam się utworzyć Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie w którym opieką otoczonych jest 14 podopiecznych.

Cieszy mnie fakt, że nasz Szpital Powiatowy zmienia swoje oblicze – na lepsze. Zakupiono niezbędny sprzed medyczny m. in.: Videaogastroskop, sprzęt rehabilitacyjny, zestaw RTG do zdjęć kostnych. Wyremontowano Oddziały: ginekologiczny, chorób wewnętrznych i rehabilitacyjny. Przeprowadzono modernizację przychodni specjalistycznej – a wszystko po to, aby podnieść jakość świadczonych usług zdrowotnych.

Pomimo licznych starań i nakładów ponoszonych na remont i modernizację infrastruktury naszego szpitala, nie udało się doprowadzić do takiego modelu jego funkcjonowania, aby jednostka ta mogła się bilansować. Przyczyny tego stanu rzeczy nie są obce również innym samorządom, które są podmiotami tworzącymi dla swoich szpitali, a większość uwarunkowań tej sytuacji leży po stronie podmiotów zewnętrznych takich jak NFZ i funkcjonującego systemu prawnego. Jest to jedno z nielicznych zadań, którego nie udało nam się w pełni zrealizować w zaplanowanym kształcie.

 

l.welenc@mazowszanie.eu 20-5-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text