Województwo mazowieckie

Potężnej kasy na rolnictwo zsumowanie
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 14 marzec-14 kwiecień 2015
ilustracja

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażane były dwa działania, które bezpośrednio wspierały inwestycje w gospodarstwach rolnych: działanie 112 „Ułatwianie startu młodym rolnikom” i działanie 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Dokładnie 23 432 młodych rolników skorzystało ze wsparcia unijnego w ramach działania 112 „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. W jego ramach można było otrzymać jednorazową premię w wysokości 75 000 zł. Cel tego działania, to pomoc młodym osobom w przejęciu lub ułatwienie założenie nowego gospodarstwa. By to wsparcie otrzymać, należało złożyć wniosek z planem zagospodarowania i spełnić kilka warunków. O pomoc mogła się ubiegać osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku nie ukończyła 40 lat, która planowała po raz pierwszy samodzielnie prowadzić gospodarstwo, lub rozpoczęła działalność nie więcej niż 12 miesięcy wcześniej, posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub zobowiązała się do ich uzupełnienia w przeciągu 3 lat.

    Z pomocy w ramach tego działania, do końca grudnia 2011 r. skorzystało 23 432 młodych rolników zamieszkujących na terenie 2072 gmin. Łączna wysokość premii to 1, 616 mld zł.

Najwięcej beneficjatów, bo aż 4405 skorzystało z tej pomocy w województwie mazowieckim.

    Kolejnym działaniem cieszącym się zainteresowaniem rolników, było działanie 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” Miało ono na celu wsparcie modernizacji gospodarstw wiejskich tak, aby poprawić ich efektywność poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produktów rolnych, stworzenie lepszych warunków utrzymania i higieny zwierząt. Celem działania było również zapewnienie producentom rolnym, którzy prowadzą produkcję mleczarską, możliwość dostosowania się do zmieniających się warunków w związku z przewidzianym wygaśnięciem systemu kwot mlecznych po roku 2015. Pomoc była udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej. Beneficjentem mogła być osoba fizyczna, która prowadziła działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej. Maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi na jedno gospodarstwo w ramach działania, w okresie realizacji PROW 2007-2013, nie mogła przekroczyć 300 000 zł. Do końca grudnia 2011 r. podpisano 43 675 umów na ponad 6, 075 mld zł z producentami rolnymi mieszkającymi na terenie 2152 gmin. W województwie mazowieckim podpisano umowy na ogólną kwotę ponad 940 mln zł.

    Ponad 5% beneficjentów działania 121 stanowią „młodzi rolnicy”, tj. beneficjenci działania 112- „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Najwięcej „młodych rolników” jest w województwie mazowieckim (934 osoby).

Główne kierunki produkcji beneficjentów działania 121 i 112

Główny kierunek produkcji

Beneficjenci działania 121

Beneficjenci działania 121, którzy skorzystali z działania 112

Beneficjenci działania 112

Produkcja mleczna

37,2%

35,9%

11,7%

Uprawy polowe

24,8%

31,6%

53,6%

Trzoda chlewna

11,6%

7,6%

2,9%

Produkcja mieszana

10,0%

13,0%

22,2%

Ogrodnictwo

8,5%

6,3%

3,8%

Uprawy trwałe

4,2%

3,1%

2,1%

Produkcja mięsa(pastwiskowe utrzymanie zwierząt)

1,4%

1,7%

2,8%

Drób

1,4%

0,4%

0,2%

Inne rodzaje produkcji

0,9%

0,4%

0,7%

Razem

100%

100%

100%

 

    Jak wynika z przedstawionych w tabeli danych, głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwach objętych pomocą, w ramach działań 112 i 121, są: produkcja mleczna (37,2%), uprawy polowe (24,8%) i chów trzody chlewnej ( 11,6%).

    Co trzeci producent mleka korzystający z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, posiada gospodarstwo od 20 do 30 ha (średnio 24,7 ha i 21,9 ESU). Spośród gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych, 23% to gospodarstwa od 50 do 100 ha (średnio 71,6 ha i 21,9ESU). Trzecia z kolei najliczniej występująca grupa gospodarstw, to producenci trzody chlewnej, najczęściej (23,3%) jest w tej grupie obszarowej od 30 do 50 ha (średnio38,2ha i 44,6ESU). Spośród beneficjentów działania 121, którzy skorzystali również z działania 112, prawie 30% środków trafiło do gospodarstw w przedziale 20-30 ha (średnia 24,3 ha). Ponadto, prawie 23% środków zakontraktowali beneficjenci, którzy posiadają gospodarstwo w przedziale od 24 do 40 ESU (średnio 30,4 ESU). Do końca grudnia 2011 r. zrealizowano w całości 31 549 operacji (ok. 34,87% planowanej liczby) w 28 099 gospodarstwach. Kwota udzielonej pomocy na zakończenie wyniosła 4 063 446 488,90 zł.

Efekty zrealizowanych projektów :

Do końca grudnia 2011 r. dzięki zrealizowanym 31 549 projektom:

  • zakupiono sprzęt ruchomy i maszyny, w tym 21 314 ciągników oraz 20 495 innych maszyn i wyposażenia do produkcji zwierzęcej;
  • wybudowano i zmodernizowano m.in. budynki gospodarcze, inwentarskie, szklarnie czy powierzchnie służące produkcji i sprzedaży bezpośredniej;
  •  założono plantacje wieloletnie na 5 tys. ha;
  •  zakupiono 541 sztuk sprzętu komputerowego.

 

Autor Małgorzata Wyczółkowska

 

 

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 13-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text