Województwo mazowieckie

Jak zamknąć działalność gospodarczą
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 23 luty 2015
ilustracja

Prowadząc naszą działalność gospodarczą, możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy nie będziemy mogli dalej tego robić. Wówczas możemy ją zawiesić albo zupełnie zlikwidować. Co wtedy powinniśmy uczynić i jak tego dokonać formalnie, aby wszystko było wykonane zgodnie z prawem? Poniżej kilka informacji.

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może w każdej chwili podjąć decyzje o jej zamknięciu Jak to zrobić? Trzeba przedstawić wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Aby to zrobić, trzeba wcześniej porozwiązywać wszystkie zawarte przez nas umowy z pracownikami i kontrahentami. Pamiętajmy, że zazwyczaj przy umowach obowiązują okresy wypowiedzenia. Należy zrobić to na tyle wcześnie, aby w momencie składania wniosku o zamknięcie działalności umowy już nie obowiązywały.

Aby zamknąć działalność gospodarczą, musimy złożyć wniosek o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Musimy to zrobić w ciągu 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności - albo osobiście w miejscowym Urzędzie Miasta lub Gminy, albo za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej CEIDG (podpisany podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

We wniosku tym wpisujemy tylko rubryki i pola: 01.5, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 06 (tylko w zakresie nazwy firmy), 07, 13.1.2, 16 oraz 17. Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

Złożenie wniosku CEIDG-1 powoduje powiadomienie o zaprzestaniu działalności właściwego naczelnika urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwe organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji. Złożenie takiego wniosku jest bezpłatne.

Mamy także pewne obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości w naszej firmie. Uzależnione są one od sposobu prowadzonej przez nas rachunkowości i wynikają z ustaw i rozporządzeń. Jeśli prowadziliśmy księgi rachunkowe to na dzień zakończenia jednoosobowej działalności gospodarczej trzeba dokonać ich zamknięcia. Mamy na to maksymalnie trzy miesiące. Musimy przeprowadzić inwentaryzację naszych aktywów firmowych. Wykonujemy także listę składników majątku na dzień likwidacji działalności. Jest on nam niezbędny w sytuacji kontroli. Powinniśmy również wiedzieć o obowiązku przechowywania ksiąg rachunkowych przez okres 5 lat od zamknięcia firmy.

Jeśli prowadziliśmy księgę przychodów i rozchodów musimy dokonać spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów (remanent końcowy) i uprzednio zawiadomić o takim zamiarze naczelnika Urzędu Skarbowego. Spis ten wpisujemy do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Konieczne jest także sporządzenie wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej.

Jeżeli nasza firma opodatkowana była w formie ryczałtu ewidencjonowanego musimy wykonać spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Trzeba także sporządzić wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca opodatkowany w formie karty podatkowej musi dokonać zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zakończeniu działalności gospodarczej. Zobowiązany jest także do wykonania wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej.

Jeśli byliśmy płatnikiem VAT w momencie zakończenia działalności musimy przekazać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie VAT-Z oraz sporządzić spis z natury.

Kończąc jednoosobową działalność gospodarczą musimy dokonać wyrejestrowania siebie i ewentualnie osób współpracujących lub zgłoszonych członków rodziny z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Potrzebny jest nam do tego formularz ZUS ZWUA i ewentualnie ZUS ZCNA.

Kopie dokumentów związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych powinniśmy przechowywać przez okres 10 lat.

Jeśli mieliśmy obowiązek mieć kasę fiskalna trzeba dokonać jej zamknięcia. W obecności urzędnika skarbowego należy dokonać odczytu zawartości pamięci kasy.

Joanna Gruchała - Kominek 24-2-2015

Źródło: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz.1807); www.biznes.gov.pl; Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz.591).

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text