Województwo mazowieckie

Zielone światło dla funduszy unijnych skierowanych na Polskę
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 2-29 marzec 2015
ilustracja

W latach 2014-2020 Polska zainkasuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie.

Najwięcej, bo blisko 76,9 mld euro dostępnych będzie w programach operacyjnych, w tym ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nieuczącej się młodzieży. 700 mln euro dostępnych będzie w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (województwa podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie), 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim w obszarze transportu, w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, 287 mln euro z zarządzanej przez KE, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną oraz 100 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich.

     Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

     Ponadto podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowalnym, co oznacza otrzymanie możliwości jego refundacji. Maksymalny poziom dofinansowania to 85 proc. (dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80 proc. dla Mazowsza.

Umowa Partnerstwa

     23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa - najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli środków europejskich w naszym kraju. Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który zakończył negocjacje tego dokumentu.

     W Umowie Partnerstwa przedstawiono m.in. najważniejsze zasady inwestowania funduszy unijnych,

powiązania pomiędzy funduszami a dokumentami strategicznymi, podział funduszy na poszczególne dziedziny, układ programów operacyjnych, podział odpowiedzialności za zarządzanie pieniędzmi europejskimi pomiędzy szczebel regionalny i centralny.

Nowością jest ujęcie w jednym dokumencie, w celu lepszej koordynacji, funduszy polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

     Zgodnie z Umową Partnerstwa fundusze zostaną zainwestowane w te obszary, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju Polski, czyli w zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, podnoszenie sprawności i efektywności państwa.

     Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, także projekty m.in. z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

     Samorządy wojewódzkie będą zarządzać większą, niż dotąd pulą europejskich pieniędzy. W latach 2007-2013 ok. 25 proc. wszystkich środków było wdrażanych przez samorządy, obecnie będzie to niemal 40 proc.

     Nowy budżet to również inwestycje w miasta. Wsparcie otrzymają projekty związane z kompleksową rewitalizacją (w tym rewitalizacją społeczną), ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Ponadto, miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami będą realizować wspólne projekty, m.in. związane z dostępnością komunikacyjną.

     Umowę Partnerstwa przygotowują wszystkie kraje Unii Europejskiej. W Polsce instytucją wiodącą było Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ale dokument powstał we współpracy z innymi urzędami centralnymi, samorządami oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.

Krajowe programy operacyjne

     W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności zainwestujemy poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej. Umowa Partnerstwa jest dla nich punktem odniesienia. Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

Infrastruktura i środowisko -27,41mld euro

Inteligentny rozwój -8,61 mld euro

Polska Cyfrowa -2,17 mld euro

Wiedza Edukacja Rozwój -4,69 mld euro

Polska Wschodnia -2 mld euro

Pomoc Techniczna -0,7 mld euro

Regionalne programy operacyjne

     W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013. Pula środków dla województwa mazowieckiego wynosi ok. 2,1 mld euro.

                                                                         autor Radosław Strzaliński

Anna Piórkowska 2-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text