Województwo mazowieckie

Zagrożenie wykluczeniem społecznym na Mazowszu – przeciwdziałanie
ikonka - drukuj drukuj
 • ikonka 13 marzec 2015-13 marzec 2016
ilustracja

Raport Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, przygotowany we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, zwraca uwagę na grupę młodych osób, potencjalnie zagrożonych wykluczeniem społecznym na Mazowszu. Aby wyjść do nich z ofertą pomocy, trzeba jednak wcześniej w odpowiedni sposób do nich dotrzeć i zachęcić, by skorzystali z aktywizujących programów oraz szkoleń.

Cel – aktywizacja

Raport WUP w Warszawie Wsparcie młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na mazowieckim rynku pracy dotyczy przede wszystkim zdiagnozowania grup zwiększonego ryzyka oraz przygotowania wsparcia i aktywizacji tych ludzi w ramach projektu Gwarancje dla młodzieży. Zanim jednak osoby zagrożone wykluczeniem podejmą wyzwanie szerzej rozumianej aktywizacji, największym problemem jest dotarcie do potencjalnych uczestników i ich rekrutacja. Część młodych osób nie przejawia bowiem zainteresowania podnoszeniem własnych kwalifikacji, istnieje grupa osób dosyć roszczeniowo nastawionych do OPS i zniechęconych do poszukiwania pracy. Z kolei tzw. eurosieroty, którym pracujący za granicą rodzice zapewniają dosyć dobre warunki materialne tu w kraju, nie dostrzegają wyraźnej potrzeby kształcenia ani podjęcia pracy (szczególnie za niezadowalające ich stawki), gdyż mają na przykładzie rodziców wyrobiony wzorzec emigracji zarobkowej.

Inne przeszkody w dotarciu do grupy osób młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, są na terenach wiejskich, szczególnie po dawnych PGR. Bieda, niewystarczające środki transportu (np. zbyt mała częstotliwość podmiejskich autobusów) czy intensywna praca na roli ograniczają możliwości ich udziału w programach aktywizacji. Dlatego ważną kwestią pomocy jest zwrot kosztów przejazdu oraz skuteczne zachęcenie do podjęcia aktywności.

Beneficjenci

Motywacja oraz wsparcie (często psychologiczne) są istotnymi elementami przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (w dużej mierze z rynku pracy) młodych osób, potencjalnie zagrożonych takim wykluczeniem. A jest takich grup na Mazowszu sporo:

 • młodzież z rodzin ubogich, wielodzietnych lub niepełnych (skala problemu dla całego Mazowsza);

 • eurosieroty (grupa w sposób szczególny widoczna w subregionie radomskim);

 • osoby z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, bezradnych wychowawczo (grupa w powiecie ciechanowskim);

 • młodzież z rodzin korzystających z pomocy OPS (np. w subregionie radomskim i ostrołęckim);

 • młodzi ludzie z obszarów wiejskich, po byłych PGR (skala problemu widoczna w powiecie ciechanowskim, płockim i radomskim);

 • osoby z zaburzeniami psychicznymi, nerwicami, niepełnosprawne fizycznie;

 • młodzież opuszczająca domy dziecka, zakłady karne lub poprawcze;

 • młodzi rodzice, w tym młodociane matki samotnie wychowujące dziecko (skala problemu widoczna w subregionie warszawskim);

 • osoby pracujące w szarej strefie, bez formalnego zatrudnienia;

 • młodzi ludzie posiadający niskie kwalifikacje, niepełne wykształcenie (grupa liczna w rejonach Warszawy, Płocka, Siedlec i Ostrołęki);

 • reprezentanci mniejszości etnicznych (np. Romowie).

Wsparcie konkretnych potrzeb

Do wszystkich młodych ludzi, z grup potencjalnego ryzyka skierowane są programy przeciwdziałające ich wykluczeniu, szczególnie z rynku pracy. Ważne też, aby konkretne projekty aktywizacji młodych osób, były jak najbardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb danej grupy ryzyka. Chodzi głównie o to, aby skutecznie zachęcić młodzież do aktywnego uczestnictwa w kursach i warsztatach, a jednocześnie rozwijać w nich te cechy i umiejętności, które wymagają większego wsparcia (np. kreatywność, przedsiębiorczość, asertywność, samodzielność). Co do wszystkich grup zagrożonych wykluczeniem istotne jest to, by w trakcie warsztatów wzmacniać w nich poczucie własnej wartości a przez to potrzebę kształcenia. Nie bez znaczenia są także kwestie finansowe, dlatego dużym wsparciem jest zapewnienie zwrotu kosztów dojazdu (szczególnie ważne dla osób z terenów wiejskich, odległych od centrów kształcenia). W przypadku młodych rodziców czy samotnych matek istotna jest pomoc w zapewnieniu opieki dla małego dziecka oraz dofinansowanie kosztów przejazdu. Z kolei dla osób niepełnosprawnych ruchowo ważnym elementem aktywizacji jest, oprócz wsparcia psychologicznego, nabycie nowych bądź poszerzenie posiadanych umiejętności, w taki sposób, by mogli wykonywać pracę zdalną z użyciem nowych technologii.

Kwalifikacje miękkie i twarde

   Kompleksowe wsparcie młodych osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym opiera się na rozwijaniu kompetencji społecznych oraz tzw. miękkich wespół z twardymi kwalifikacjami zawodowymi. Często w trakcie trwania programów i szkoleń okazuje się, iż kwalifikacje miękkie, tj. pomoc psychologów, terapeutów, grup wsparcia, coach'ów, są równie ważne dla uczestników jak kompetencje twarde, czyli kursy zawodowe, językowe, komputerowe, prawa jazdy. Beneficjentom projektów przeciwdziałających wykluczeniu należy zapewnić również pomoc prawną, księgową, marketingową oraz doradców zawodowych.
Można tu zaobserwować ciekawą rzecz: u nas na wejściu największą atrakcją jest kurs zawodowy czy prawo jazdy. Natomiat grupa wsparcia, to wsparcie miękkie, wydaje się dzieciakom "na doczepkę". A później, kiedy już wejdą w to głębiej, to bardzo chętnie w tym uczestniczą, ale z kolei z frekwencją na kursach nie jest tak różowo – podsumowuje przedstawiciel centrum pomocy rodzinie, respondent badania WUP w Warszawie.

Summa summarum

Na podstawie badań, jakie prowadzili autorzy raportu Wsparcie młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na mazowieckim rynku pracy zestawiono potrzeby poszczególnych grup potencjalnie zagrożonych wykluczeniem społecznym z rekomendowanymi formami aktywizacji oraz wsparcia w ramach programu Gwarancje dla młodzieży:

Tabela na podstawie http://obserwatorium.mazowsze.pl/idm,32,idn,551,wsparcie-mlodych-osob-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-na-mazowieckim-rynku-pracy.html

Potrzeba

Grupa

Rekomendowana forma pomocy

Twarde

kwalifikacje

- Młodzież z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, bezradnych wychowawczo

- Osoby z terenów byłych PGR, osoby z terenów wiejskich

- Osoby opuszczające domy dziecka, rodziny zastępcze

- Osoby opuszczające zakłady karne, poprawcze

- Osoby pracujące w szarej strefie

- Osoby z niskim poziomem wykształcenia i niskimi kwalifikacjami

- kursy kwalifikacyjne kończące się przyznaniem certyfikatu/ uznawanego dyplomu/ pozwolenia

 

Aktywizacja

społeczna

i zawodowa

 

- Młodzież z rodzin ubogich, wielodzietnych, niepełnych

- Dzieci Klientów OPS

- Osoby z niskim poziomem wykształcenia, z niskimi kwalifikacjami, młodzież przedwcześnie kończąca naukę

- Osoby niepełnosprawne ruchowo, przewlekle chorzy

- Członkowie grup mniejszościowych

 

- wspólne inicjatywy lokalne

- wspólne organizowanie wydarzeń

- staże i praktyki

- gry terenowe (jako uzupełnienie)

 

Motywacja do pracy i podnoszenia kwalifikacji

- Młodzież z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, bezradnych wychowawczo

- Eurosieroty

- Dzieci klientów OPS

- Osoby z niskim poziomem wykształcenia, z niskimi kwalifikacjami, młodzież przedwcześnie kończąca naukę

 

- warsztaty motywacyjne

- trening interpersonalny z coach’em

 

Wskazywanie

pozytywnych

wzorców

 

- Młodzież z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, bezradnych opiekuńczo-wychowawczo

- Dzieci klientów OPS

- Osoby opuszczające domy dziecka, rodziny zastępcze

- Osoby opuszczające zakłady karne, poprawcze

 

- warsztaty z zarządzania budżetem domowym

- spotkania z osobami, które osiągnęły sukces zawodowy i prywatny (np. wyszły ze środowiska patologicznego)

 

Pomoc

psychologiczna,

terapeutyczna

- Osoby z zaburzeniami psychicznymi

- Osoby uzależnione, w tym od gier, Internetu

-Niepełnosprawni ruchowo
i przewlekle chorzy

- Osoby niepełnosprawne intelektualnie

- Osoby opuszczające zakłady karne, poprawcze

 

- wsparcie psychologa terapeuty grupy wsparcia

- pomoc w znalezieniu specjalisty poza projektem

- monitorowanie korzystania z pomocy

 

Mobilność

- Osoby z terenów byłych PGR, osoby z terenów wiejskich

- Samotni rodzice

- Niepełnosprawni ruchowo i przewlekle chorzy

 

- zwrot kosztów dojazdów do pracy, na staż lub na zajęcia w projekcie

 

Budowanie postaw przedsiębiorczych

(wykorzystanie potencjału, zaradności i pracowitości)

 

- Dzieci Klientów OPS

- Osoby z terenów byłych PGR, osoby z terenów wiejskich

- Osoby z niskim poziomem wykształcenia, z niskimi kwalifikacjami, młodzież przedwcześnie kończąca naukę

 

- warsztaty z zakładania działalności gospodarczej lub przedsiębiorczości społecznej

- spotkania z osobami, które podjęły działalność gospodarczą

- doradztwo coachów i doradców biznesowych w trakcie pierwszych 2 lat prowadzenia firmy

 

Umiejętność komunikowania się, nawiązywania relacji z innymi ludźmi

 

- Osoby z terenów byłych PGR, osoby z terenów wiejskich

- Osoby z zaburzeniami psychicznymi

- Osoby opuszczające zakłady karne, poprawcze

- Osoby z niskim poziomem wykształ-cenia, z niskimi kwalifikacjami, młodzież przedwcześnie kończąca naukę

 

- warsztaty z elementami gier symulacyjnych

- realizacja wspólnych inicjatyw lokalnych

 

Pewność siebie, wiara we własne kompetencje, możliwości

 

- Młodzież z rodzin ubogich wielodzietnych, niepełnych

- Osoby opuszczające domy dziecka, rodziny zastępcze

- Osoby niepełnosprawne ruchowo, przewlekle chorzy

 

- warsztaty motywacyjne

- spotkania z psychologiem

- grupy wsparcia

 

Umiejętność

uczenia się

 

- Osoby opuszczające zakłady karne, poprawcze

- Osoby z niskim poziomem wykształ-cenia, z niskimi kwalifikacjami, młodzież przedwcześnie kończąca naukę

 

- wsparcie psychologa i doradcy zawodowego

- wsparcie indywidualnego opiekuna/ tutora

 

Podstawowa wiedza o nowych technologiach

 

- Osoby z terenów byłych PGR, osoby z terenów wiejskich

- Osoby z niskim poziomem wykształcenia, z niskimi kwalifikacjami, młodzież przedwcześnie kończąca naukę

 

- kursy komputerowe, kursy

specjalistyczne
(np. wykorzystywanie branżowych programów komputerowych)

 

 

Znajomość języka

obcego

 

- Członkowie grup mniejszościowych

- Osoby z niskim poziomem wykształ-cenia, z niskimi kwalifikacjami, młodzież przedwcześnie kończąca naukę

 

Kursy językowe

Potrzeby materialne, finansowe

- Osoby opuszczające domy dziecka, rodziny zastępcze

- bony szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów, bony na usamodzielnienie się

 

 

Aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu młodych osób, konieczne jest skuteczne dotarcie do nich z atrakcyjną ofertą pomocy. Najczęściej w rekrutacji potencjalnych uczestników programów aktywizujących pomagają: środowisko szkolne, rodzina, placówki samorządowe, lokalna prasa i telewizja, internet (e-maile, portale społecznościowe, YouTube) oraz nieoceniona „poczta pantoflowa”. Zachęcenie młodych osób do podnoszenia swoich kwalifikacji, aktywności zawodowej, kreatywności oraz wzmocnienie w nich poczucia własnej wartości – to zadanie programów przeciwdziałających wykluczeniu młodzieży, szczególnie z trudnego obecnie rynku pracy.

Zdjęcie 1: (fot. www.obserwatorium.mazowsze.pl). 

Zdjęcie 2: (fot. autor)

Źródła: http://obserwatorium.mazowsze.pl/idm,32,idn,551,wsparcie-mlodych-osob-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-na-mazowieckim-rynku-pracy.html

 

 

Monika Cąpała - Sładek 28-2-2015

 

 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text