Województwo mazowieckie

Wywiad z wójtem gminy Kuczbork-Osada
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 20 maj 2015-1 styczeń 2016
ilustracja

Kandydując na stanowisko wójta miał Pan zapewne jakieś wyobrażenia o tej funkcji. Które z wyobrażeń się potwierdziło, a co Pana zaskoczyło?

Wiedziałem, że jest to odpowiedzialna, ciekawa i ciężka praca i to się potwierdziło.


Jakie metody współpracy i kontaktów z mieszkańcami gminy Pan preferuje?

Moim zdaniem bezpośrednia rozmowa oraz polityka informacyjna jest podstawą kontaktów z mieszkańcami. Ważne informacje dostępne są w różnych miejscach publicznych – na tablicach w urzędzie gminy i w każdym sołectwie. Ważnym narzędziem informowania mieszkańców są zebrania wiejskie w sołectwach, a także spotkania okolicznościowe i informacyjne. Informacje publiczne udostępniane są również na stronie BIP.

Czy może Pan wymienić kilka inwestycji które planuje zrealizować gmina w obecnej kadencji samorządu.

Największe wyzwania to praca na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy. W obecnej kadencji planujemy m.in.: zakończenie II etapu budowy kanalizacji, modernizację istniejących dróg gminnych, budowę brakujących nitek wodociągu, budowę hal sportowych w Zielonej i w Kuczborku, rewitalizację świetlic wiejskich wraz z aktywizacją lokalnej społeczności, budowę i modernizację wiejskich placów zabaw.

Jakim potencjałem rozwojowym dysponuje gmina?

Na potencjał rozwojowy Gminy Kuczbork – Osada składają się m.in. rozwinięta infrastruktura techniczna (wysoki poziom zwodociągowania gminy, trzy stacje uzdatniania wody, kanalizacja sanitarna w Zielonej wraz z nową oczyszczalnią ścieków, rozbudowana sieć dróg gminnych, dobre powiązania wewnątrzgminne). Gmina posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę społeczną w postaci m.in. wyposażonych szkół zapewniających edukację na poziomie podstawowym: w Chojnowie, w Gościszce i Sarnowie i gimnazjalnym: w Kuczborku i Zielonej, Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku z filią w Zielonej, Gminną Bibliotekę Samorządową w Kuczborku wraz z filiami w Zielonej i Gościszce czy też stadion sportowy w Kuczborku.


Jakie zadania udało się gminie zrealizować dotychczas w ramach Lokalnej
Grupy Działania.

Gmina Kuczbork- Osada we współpracy z innymi gminami (Lubowidz, Bieżuń, Lidzbark Welski, Lipowiec Kościelny, Lutocin, Strzegowo, Radzanów) realizuje projekt pn. „Internet w każdym zakątku obszaru LGD" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Gmina zrealizowała również projekty współfinansowane z LGD takie jak: budowa boiska wielofunkcyjnego w Chojnowie, urządzenie stadionu sportowego (budowa budynku socjalno-gospodarczego) w Kuczborku – Osadzie, budowa kanalizacji sanitarnej w Zielonej, budowa trybun sportowych wraz z budową parkingów i chodników na stadionie sportowym w Kuczborku – Osadzie.

Co udało się zrealizować dzięki funduszom unijnym?

Dzięki funduszom unijnym gmina utworzyła m.in. centrum kulturalne w Kuczborku – Osadzie, zbudowała kanalizację sanitarną oraz stację uzdatniania wody w Zielonej, zbudowała boisko wielofunkcyjne w Chojnowie, zrewitalizowała park w Kuczbork – Osadzie. Zadania inwestycyjne, na które Gmina Kuczbork – Osada zamierza pozyskać środki unijne w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 to m.in. modernizacja istniejących dróg gminnych, budowa wodociągu w Przyspie i innych miejscowościach, budowa hal sportowych w Zielonej i w Kuczborku – Osadzie oraz rewitalizacja świetlic wiejskich wraz z aktywizacją lokalnej społeczności,


Jaki ma Pan pomysł na wzmocnienie walorów turystycznych gminy?

Czynimy regularne starania o podniesieni walorów przyrodniczych gminy poprzez poprawę stanu środowiska, dbanie o czystość i estetykę gminy. Likwidujemy zagrożenia środowiska, poprzez dbanie o istniejące na terenie gminy parki, pomniki przyrody i obiekty zabytkowe, organizację konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Przeznaczamy środki finansowe na promocję gminy, organizujemy imprezy propagujące gminę oraz propagujemy wśród mieszkańców gminy zdrowy tryb życia poprzez sport i rekreację.

Jakie projekty zamierza gmina realizować dla starszego pokolenia mieszkańców?

Planujemy organizowanie kolejnych klubów seniora w poszczególnych miejscowościach (już funkcjonują  trzy kluby seniora: w Zielonej, Kuczborku – Osadzie i Sarnowie).W ramach tych klubów organizowanie czasu wolnego – wycieczki, warsztaty plastyczne, muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Dziękuję za rozmowę.

 

l.welenc@mazowszanie.eu 20-5-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text