Województwo mazowieckie

Wspólny język z mieszkańcami
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 9 czerwiec 2015-17 czerwiec 2016
ilustracja

O współpracy z mieszkańcami i radą gminy, o walorach turystycznych gminy Gozdowo oraz o szansach rozwoju młodych ludzi na obszarach wiejskich rozmawiamy z wójtem gminy Gozdowo - Dariuszem Kalkowskim.

Jest pan samorządowcem z bardzo dużym doświadczeniem. Jak z perspektywy czasu mógłby Pan porównać czas, kiedy wchodził pan do samorządu z dzisiejszymi wyzwaniami?

Z gminą Gozdowo jestem związany już od 20 lat. W 1994 roku zostałem dyrektorem szkoły w Gozdowie, gdzie poza pracą pedagogiczną i podejmowałem decyzje dotyczące funkcjonowania placówki. W 1998 roku decyzją Rady Gminy zostałem powołany na Wójta Gminy Gozdowo. Rozpoczynałem pracę pełen energii do pracy i działania, z mnóstwem pomysłów i planów w stosunku do tej gminy. Dzisiaj kraj i społeczność są na innym etapie rozwoju, ludzie mają inne oczekiwania, ale wciąż są nowe wyzwania i zadania do realizacji.

Co jest najważniejsze w zarządzaniu gminą?

Przez ten okres miałem możliwość dobrze poznać lokalne środowisko i jego mieszkańców. Z pewnością mogę powiedzieć, że całą gminę znam i stała się ona moim drugim domem. Z perspektywy czasu myślę, że moim największym sukcesem jest znalezienie wspólnego języka z mieszkańcami gminy. Tylko przy dobrej współpracy oraz zaangażowaniu wielu osób udało się tak dużo osiągnąć. Przebudowane drogi i ulice, atrakcyjnie zagospodarowana przestrzeń publiczna (alejki oświetleniowe, chodniki, stawy), sieć wodociągowa i zmodernizowana stacja uzdatniania wody, wybudowana oczyszczalnia ścieków w Lelicach i modernizowana w Gozdowie, rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej, powołanie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz powstanie przedszkola i klubu dziecięcego to tylko niektóre zrealizowane przedsięwzięcia. Wielokrotnie słyszę od mieszkańców, że w ciągu mojego gospodarowania w gminie Gozdowo wiele zmieniło się na lepsze. Mam jeszcze mnóstwo pomysłów i planów do zrealizowania.

 

Jak przebiega współpraca z radą gminy?

Chciałbym podkreślić, że na wykonanie każdego przedsięwzięcia składa się praca i trud wielu osób. To efekt owocnej współpracy administracji gminnej z Mieszkańcami Gminy i Radą Gminy Gozdowo. Dziękuję Radzie Gminy Gozdowo za zaangażowanie i współpracę, za otwartość i chęć wprowadzania do realizacji planów i pomysłów dotyczących poprawy warunków życia mieszkańców. Przez wszystkie te lata zawsze udało się znaleźć porozumienie w radzie w celu zrealizowania szeroko rozumianych potrzeb mieszkańców.

A jakie ma pan plany na przyszłość?

Wiele planów, inwestycji i przedsięwzięć przed nami. Patrzę odpowiedzialnie w przyszłość i zależy mi, aby zrealizować jak najwięcej zadań. Cieszy fakt uruchomienia drugiego etapu gazyfikacji gminy. Ważnymi zadaniami, oprócz naszych gminnych (przebudowy dróg, budowy oczyszczalni przydomowych, rozwoju oświaty, tworzenia dogodnych warunków do życia, pracy i odpoczynku), są również te w zakresie infrastruktury powiatowej i wojewódzkiej. Od 2015 roku planujemy kontynuowanie modernizacji dróg powiatowych. Dołożę starań, by przygotowane projekty przebudowy drogi wojewódzkiej przez Zbójno i Lelice poprzez rondo w Bonisławiu znalazły swoją realizację. Jest to konieczne dla rozwoju naszej gminy i potrzebne innym użytkownikom tej drogi. W dalszym ciągu będziemy kontynuować modernizację stacji uzdatniania wody w Gozdowie oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej – parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym i prace związane z zagospodarowaniem stawu w Lelicach.

Pomówmy teraz o tym, co się udało, a czego nie. Co uważa pan za największy sukces?

To były dobre lata dla gminy Gozdowo. Lata, które przyniosły wymierne efekty w postaci dziesiatek inwestycji. Od zawsze moim priorytetem była poprawa warunków i jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Starałem się to realizować przez wszystkie kadencje. Dużo zadań skoncentrowanych było na rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz w kierunku poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo poprzez budowę, modernizację i remont dróg, ulic, chodników i parkingów. Wydatki budżetu gminy na inwestycje drogowe i lokalny transport w ciągu ostatnich czterech lat wyniosły ok. 6,8 mln zł. To dużo mówi.

Wartość środków trwałych, jakie posiada gmina Gozdowo, w ciągu ostatnich czterech lat dynamiczne rosła i obecnie wynosi ok. 53 mln zł. Od 1998 roku wartość mienia komunalnego gminy Gozdowo zwiększyła się o ok. 43 mln zł.

Wiele uwagi poświęciliśmy modernizacji i rozwojowi placówek oświatowych oraz bazy sportowej i kształtowaniu przestrzeni publicznej. Wspieraliśmy działalność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zostały wyposażane w samochody pożarnicze i specjalistyczny sprzęt. Biorąc pod uwagę lokalne tradycje kontynuowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, również wspomagaliśmy finansowo ich działalność poprzez modernizację i wyposażanie świetlic wiejskich.

Większość przedsięwzięć planowanych na początku kadencji w 2010 roku zostało zrealizowanych. Uruchomienie w 2006 roku komunikacji podmiejskiej do Płocka - linii nr 6 i Bus-Kom z Gozdowa i Rempina, a także linii nr 1 z Lelic okazały się dobrym pomysłem i ze względu na dogodny dojazd młodzież wybiera naukę w dużym mieście. Być może dlatego zainteresowanie młodzieży i jej rodziców otwarciem jednooddziałowego Liceum Ogólnokształcącego przy Publicznym Gimnazjum w Gozdowie okazało się zbyt małe.

Podejmowaliśmy różne próby wykorzystania budynku po szkole w Kolczynie. Na początku naszych starań Akcja Katolicka na krótki czas uruchomiła spółdzielnię socjalną. Później Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwać ciszę” próbowała utworzyć szkołę z internatem dla osób niesłyszących. Niestety, i ten pomysł nie doszedł do skutku. W związku z tym w trosce o obiekt podjęliśmy decyzję o jego sprzedaży. Obecnie firma Palium prowadzi zaawansowane prace remontowe i od nowego roku zostanie uruchomiony ośrodek opiekuńczo-leczniczy, w którym, mam nadzieję, znajdzie pracę wielu mieszkańców naszej gminy.

Za działalność na rzecz rozwoju województwa mazowieckiego gmina Gozdowo uzyskała dyplom uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Dzięki czynionym staraniom o pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, nasza gmina Gozdowo zajęła II miejsce na etapie regionalnym w kategorii infrastruktura społeczna w konkursie „Przyjazna Wieś” zorganizowanym w 2013 r. w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na najlepszy projekt wspierający rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich. Dbając o finanse mieszkańców poprawiamy bezpieczeństwo gospodarcze, czego odzwierciedleniem było uzyskanie przez gminę certyfikatu w 2013 i 2014 r. „Gmina dbająca o finanse mieszkańców” za czynne uczestniczenie w systemach wymiany informacji gospodarczych.

Przed jakimi największymi wyzwaniami teraz Pan stoi?

Na podstawie badań ankietowych, przeprowadzonych w związku z przygotowywaniem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gozdowo, rozpoznaliśmy oczekiwania mieszkańców gminy Gozdowo w zakresie potrzeb inwestycyjnych i hierarchii ich ważności. Nadal priorytetowe będzie kontynuowanie prac w zakresie infrastruktury drogowej, a także troska o sferę rekreacyjno-wypoczynkową poprzez rozbudowę i modernizację placów zabaw i budynków wiejskich.

Jak kształtuje się wykonanie budżetu na 2015 rok? Jakie głównie wydatki poniosła gmina w ubiegłym roku?

Na rok 2015 planowany budżet po stronie dochodów wynosi ponad 19 mln zł, natomiast wydatki w 2014 r. kształtowały się na poziomie ok. 21 mln zł. Głównym wydatkiem inwestycyjnym o wartości całkowitej 1,7 mln zł to remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo.

Co jest największym potencjałem gminy?

Gmina Gozdowo jest typową gminą wiejską o charakterze rolniczym. Jednak bliskość dużych ośrodków tj. Płocka i Sierpca spowodowała wytworzenie dogodnej bazy mieszkaniowej i komunikacyjnej. Myślę, że dogodne warunki do życia, pracy i odpoczynku to potencjał naszej gminy.

Czy gmina aplikuje o środki z UE?

Oczywiście. W nowej perspektywie 2014-2020 będziemy strać się o środki na modernizację dróg gminnych, budowę przydomowych oczyszczalni i rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz działania inwestycyjne w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej.

Co do tej pory udało się Panu zrealizować dzięki funduszom unijnym?

 Łącznie od 2007 roku zrealizowano projekty na kwotę prawie 13 mln zł, z czego dotacja wyniosła około 8 mln zł.

W zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej i ochrony środowiska skupiliśmy się na sześciu podstawowych projektach: wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach Bonisław, Zbójno i Lelice (wartość 3,4 mln zł, w tym z UE 2 mln zł), budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rękawczyn (dotacja z WFOŚiGW 208 tys. zł), usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z 51 gospodarstw z terenu gminy Gozdowo (wartość 43 tys. zł), zakupie samochodu do wywozu odpadów komunalnych wraz z kontenerami (wartość 303 tys. zł, w tym z UE 185 tys. zł) oraz remoncie i rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo (wartość całkowita 1,7 mln zł, dofinansowanie z UE 1 mln zł). Ponadto za 13 tys. zł wybudowaliśmy ekologiczną oczyszczalnię ścieków przy Szkole Podstawowej w Ostrowach. Pobudowaliśmy kanalizację sanitarną w Gozdowie – odcinek m. in. na ul. Spokojnej i Dworcowej, Strażackiej oraz opracowaliśmy projekt techniczny na SUW w Gozdowie i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln zł na realizację zadania.

W 2014 roku przygotowaliśmy już projekt i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie dotyczący zagospodarowania przestrzeni publicznej – parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym (dofinansowanie z UE ok. 125 tys. zł). Kontynuować będziemy prace związane z zagospodarowaniem stawu w Lelicach przy ul. Płockiej (przy wjeździe - obok drogi wojewódzkiej) i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia (dofinansowanie z UE ok. 260 tys. zł).

Budynki szkół i pomieszczenia bibliotek systematycznie remontowaliśmy i rozbudowywaliśmy. Wykonaliśmy termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie. Pobudowaliśmy nową placówkę oświatową – Klub dziecięcy „Kubusiowy Raj” w Lelicach (uzyskane dofinansowanie 400 tys. zł). Równocześnie z poprawą bazy lokalowej wyposażyliśmy obiekty w nowe sprzęty. W ramach projektu „Wszystkie dzieci nasze są” uzyskaliśmy dofinansowanie z UE na funkcjonowanie Przedszkola w kwocie prawie 1 mln zł

Jakie możliwości rozwoju młodych ludzi widzi Pan w gminie?

Integracji młodzieży może służyć przynależność do działającej już od 20 lat Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Gozdowo oraz reaktywowanego w listopadzie 2012 roku Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej. Uczestniczenie w pozaszkolnych zajęciach, a także wspólne wyjazdy na koncerty krajowe czy zagraniczne najlepiej sprzyjają nawiązywaniu kontaktów wśród młodych ludzi. Warto podkreślić, że obie grupy osiągają spektakularne sukcesy o zasięgu krajowym i zagranicznym. MOD w Gozdowie została uznana za najlepszą orkiestrę na Mazowszu i występowała gościnnie we Włoszech i na Litwie, a zespół ludowy brał udział w festiwalu folklorystycznym w Bar w Czarnogórze.

W 2013 roku powołaliśmy Młodzieżową Radę Gminy, która reprezentuje lokalne młode pokolenie i wnioskuje w wielu sprawach ważnych dla tej grupy społecznej. Udało się nam uruchomić darmowy dostęp do Internetu poprzez Wi-Fi w centrum Gozdowa i w Rempinie.

Zrealizowaliśmy szereg inwestycji dotyczacych rozwoju bazy sportowej, m. in. budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i rozbudowę oświetlenia ulicznego (pasażu oświetleniowego łączącego obiekt sportowy z głównymi ulicami miejscowości), budowę boiska sportowego oraz ogrodzenia z elementami towarzyszącymi w Ostrowach. Podjęliśmy prace nad rozwojem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Gozdowa poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Gozdowo oraz budowę ogrodzenia panelowego i boiska do piłki nożnej wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin. Inwestycje te umożliwiły młodym ludziom aktywne spędzanie wolnego czasu m.in. w klubach sportowych LKS Olimpia Gozdowo, LKS Orkan Lelice i LKS Czarni Rempin oraz powstanie dwóch Uczniowskich Klubów Sportowych.

 

Jak Pan wyobraża sobie gminę za 10 lat?

Pięknie zagospodarowana i zadbana gmina z uporządkowaną do końca gospodarką wodno-kanalizacyjną oraz zgazyfikowanym większym obszarem to może być dość realna wizja. Większość dróg gminnych, tj. ok. 64 km posiada już asfaltowe nawierzchnie. Chciałbym, aby jeszcze poprawiła się znacząco jakość dróg powiatowych i wojewódzkiej. Ponadto zależy mi na zapewnieniu pełnego dostępu do szybkiego internetu dla wszystkich mieszkańców. Trudno wyobrazić sobie rozwój i nowoczesność bez niego.

 

l.welenc@mazowszanie.eu 9-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text