Województwo mazowieckie

Wkrótce ruszają zalesienia
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 czerwiec-20 sierpień 2015
ilustracja

Od 15 czerwca w Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienia, w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. w nowej perspektywie finansowej) .

   Wszyscy rolnicy (beneficjenci), którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą liczyć na specjalne wsparcie z ARiMR. O pomoc mogą również ubiegać się jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Wnioski o przyznanie pomocy na zalesienie należy składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy, w terminie od 15 czerwca do 17 sierpnia 2015 r.

   Aby otrzymać takie wsparcie, rolnik musi posiadać specjalny plan zalesieniowy, który opracowuje nadleśniczy, oraz musi dokonać nasadzeń zgodnie z jego założeniami. W planie zalesieniowym określony jest także rodzaj materiału sadzeniowego i jego pochodzenie.

   Wysokość wsparcia jakie będzie można uzyskać na zalesienie, uzależnione jest od wielkości powierzchni, na której zostanie posadzony las, rodzaju sadzonek i od tego, jak będą one chronione. Maksymalna powierzchnia , do której można uzyskać pomoc na zalesienie, wynosi 20 hektarów, a minimalna 0,1 hektara.

   Złożone wnioski o przyznanie wsparcia zostaną poddane ocenie punktowej, a głównym kryterium będzie miejsce, w którym rolnik zamierza posadzić las. Najwięcej punktów można otrzymać sadząc drzewa w tzw. korytarzu ekologicznym, na obszarach zagrożonych erozją wodną. Punkty można otrzymać też za posadzenie lasu na terenach przylegających do wód śródlądowych lub innych lasów, terenach o nachyleniu powyżej 12⁰, a także za zalesienie gruntów w województwach, w których lasów jest mało. Na tej podstawie zostanie sporządzona lista określająca kolejność przysługiwania pomocy, która będzie podana do publicznej wiadomości (portal internetowy ARiMR) nie później niż do 15 października 2015r.

   Pomoc na „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” będzie wypłacana w trzech formach. Pierwsza z nich (tzw. część inwestycyjna) obejmuje jednorazowe wsparcie na wykonanie zalesienia gruntów i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacane w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia. Druga forma wsparcia polega na wypłaceniu maksymalnie przez 5 lat tzw. premii pielęgnacyjnej na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę sadzonek przed zwierzyną. Natomiast trzecia forma pomocy polegać ma na wypłacaniu premii zalesieniowej (maksymalnie przez 12 lat), rekompensującej utracone dochody z działalności rolniczej. Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej rolnicy będą mogli składać od 2016 r.

   Wysokość wsparcia jest uzależniona od wysokości limitu środków, określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania, oraz wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronie: www.arimr.gov.pl w zakładce „Pomoc unijna i krajowa/PROW 2014-2020”.

   Warto także przypomnieć, że rolnicy, którzy składali wnioski i otrzymują pomoc w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, aby otrzymać premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową od drugiego roku przyznania wsparcia, powinni corocznie składać wniosek o wypłatę pomocy na zalesienie, w terminach przewidzianych do płatności bezpośrednich. W przypadku tych rolników nowy okres programowania pozostanie bez wpływu na tryb współpracy z ARiMR i na kontynuację finansowego wsparcia. Natomiast rolnicy, którzy zalesili grunty w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, powinni składać wniosek o wypłatę premii zalesieniowej w terminie od 1 czerwca do 15 lipca. Zatem, także w przypadku tych rolników, zmiana okresu programowania w żadnym stopniu nie wpłynie na kontynuację dla nich wsparcia i nie będzie wymagać żadnych dodatkowych czynności- oprócz wspomnianego złożenia wniosku o wypłatę premii zalesieniowej. Pomimo zmiany okresu programowania rolnicy nadal powinni realizować zobowiązania , których podjęli się na etapie przyznawania pomocy w minionych okresach programowania.

   Dotychczas dzięki wsparciu z unijnych programów pomocowych przyznawanych przez ARiMR, powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o 72 tysiące hektarów.

 Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 29-5-2015

Źródło: Informacje ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl

Zdjęcie: http://pixabay.com/pl/las-drzewa-ekologia-środowiska-272595/

  

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text