Województwo mazowieckie

UE Lokalne drogi za unijne
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 7-31 lipiec 2015
ilustracja

Barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej jakości dróg. Hamuje to rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przewidziane zostało wsparcie dla działania budowy „Małej infrastruktury” czyli dróg lokalnych.

 

Głównym celem PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Łączny budżet UE i wkładu krajowego wyniesie ok. 13,5 mld euro i przeznaczony zostanie na realizacje 15 działań przewidzianych w programie.

 

Zadanie dotyczące małej infrastruktury powierzone zostało do realizacji samorządom województw.

- Samorządy województw mają bogate doświadczenie z realizacji zadań w ramach poprzedniego okresu programowania 2007 – 2013. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich stwarza doskonałe możliwości do realizacji lokalnie najważniejszych inwestycji, konkursy w ramach odnowy wsi, podstawowych usług czy działania Leader cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Na Mazowszu dzięki tym środkom zrealizowanych zostało ponad 4600 projektów. Wierzę, że realizacja nowego programu PROW przebiegnie równie skutecznie, a lokalne samorządy wykorzystają kolejną szansę na rozwój  swoich małych ojczyzn – podkreśla Janina Ewa Orzełowska wicemarszałek województwa mazowieckiego.

 

Przyznanie pomocy nastąpi w drodze otwartych konkursów. O miejscu na liście rankingowej zdecyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących:

-  dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja operacji (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca),

- bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia),

- powiązania operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej,

- specyfiki regionu.

 

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów przewiduje się preferencje dla operacji których realizacja zapewni dostęp do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców.

 

W Polsce istnieje 209 333 km dróg gminnych, z czego 109 478 km to drogi o nieutwardzonej nawierzchni. Koszty kwalifikowalne zadania obejmować będą:

- koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;

- koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

- koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

 

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

realizowana jest w miejscowości, należącej do:

- gminy wiejskiej lub

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

- gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. Mieszkańców oraz

- jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości;

- spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;

- realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;

- ma na celu połączenie jednostki osadniczej z istniejącą siecią drogową.

 

Samorządy gminne z niecierpliwością czekają na środki na drogi.

- Gmina Skórzec aktywnie korzystała ze środków w poprzedniej perspektywie, w nowym okresie zamierzamy zrealizować wiele zadań pozyskując dofinansowanie w ramach PROW-u. Przygotowujemy dokumentacje techniczną na zadania związane z odnową wsi i szczególnie nam potrzebną budową dróg. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać jak najwięcej środków szczególnie na te zadania – podkreśla Stanisław Kaliński wójt gminy Skórzec w powiecie siedleckim.

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln euro. Planowane nabory wniosków na zadanie związane z budowa małej infrastruktury planowane są w drugiej połowie 2015 roku.

Radosław Strzaliński

r.strzalinski@mazowszanie.eu 7-7-2015

Szczegółowe informacje na temat programu PROW 2014-2020 dostępne są na stronie internetowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.mrirw.gov.pl

 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text