Województwo mazowieckie

Stowarzyszenie w mundurze
ikonka - drukuj drukuj
 • ikonka 31 marzec-22 kwiecień 2015
ilustracja

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zrzesza wielu członków, w tym weteranów i żołnierzy rezerwy. Działalność stowarzyszenia jest dwutorowa: po pierwsze pomaga ono weteranom w ochronie ich praw, po drugie wychowuje młodzież w duchu patriotyzmu i poszanowania wartości dla historycznych dokonań żołnierza polskiego. W związku z okresem rozliczania PIT-ów, warto wspomnieć o możliwości wsparcia Związku przez przekazanie 1 % podatku na tę organizację pożytku publicznego.

Zarys historyczny stowarzyszenia

  W dniu 12 lutego 1981 roku, w warszawskim Klubie Garnizonowym Domu Wojska Polskiego „Za Żelazną Bramą” odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych i środowisk kombatanckich z przedstawicielami MON i Komitetu Obrony Kraju. Celem tego spotkania było powołanie Komitetu Założycielskiego Związku, który mógłby zrzeszać byłych żołnierzy zawodowych. Powołano Prezydium Komitetu Założycielskiego z płk Romanem Lesiem na czele. W efekcie tych działań 1 kwietnia 1981 roku Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie uznania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych za stowarzyszenie wyższej użyteczności. Jednocześnie nadano Związkowi statut, ustalony i ogłoszony przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Związek został zarejestrowany wg przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. Komitet Założycielski wydał „Biuletyn informacyjny”, w którym zamieszczono informacje o jego działalności oraz o przyjętych dokumentach. W dniu 12 czerwca 1981 roku zostało podpisane pierwsze „porozumienie pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych", w którym określono szczegółowo zobowiązania stron. Na zebraniach powstających kół oraz na zjazdach wojewódzkich wybrano delegatów na pierwszy Założycielski Zjazd Krajowy, który odbył się w dniach 13 -14 czerwca 1981 r. w Warszawie. Delegaci reprezentowali około 20 000 członków, a podczas obrad wybrano naczelne władze: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński. W dniach od 22 do 24 listopada 1985 roku obradował II Krajowy Zjazd Delegatów ZBŻZ, na którym ponownie wybrano płk Romana Lesia prezesem Zarządu Głównego Związku. Delegaci reprezentowali już 35 179 członków zrzeszonych w 623 kołach. Stanowiło to około 60% wszystkich ówczesnych rezerwistów oraz emerytów i rencistów wojskowych.

  Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, działającym na podstawie ustawy „ Prawo o stowarzyszeniach” z 1989 r. 

Celami statutowymi stowarzyszenia są:

 • obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych środowiska. Organizowanie opieki specjalnej (paliatywnej), wolontariatu i koleżeńskiej samopomocy dla osób chorych i niedołężnych, a także pomocy socjalnej dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi;
 • integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych, rocznicach wydarzeń związanych z czynem zbrojnym żołnierza polskiego, organizowanie podróży wojskowo-historycznych i krajoznawczych oraz uroczystości rodzinnych i rocznicowych;
 • obrona czci, honoru i godności żołnierza polskiego oraz kształtowanie środowiskowej solidarności i więzi z żołnierzami pełniącymi czynną służbę;
 • kultywowanie w środowisku członków Związku i wśród społeczeństwa (zwłaszcza młodego pokolenia), historii walk niepodległościowych narodu polskiego, czynu zbrojnego polskiego żołnierza na wszystkich frontach II wojny światowej, w ruchu oporu, promowanie powojennej, pokojowej żołnierskiej służby ojczyźnie, opieka nad miejscami pamięci narodowej i grobami poległych żołnierzy;
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa oraz podtrzymywanie wiedzy fachowej, kondycji fizycznej i strzeleckiej;
 • wykonywanie świadczeń o charakterze edukacyjno – wychowawczym.

Działalność Związku można podzielić na trzy kategorie:

1. Działalność proobronna

  Działalność proobronna jest najmłodszą dziedziną działalności związkowej. Została wyodrębniona w 2000 r. po przyjęciu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiązało się to również z członkostwem Związku w Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Najbliższa przyszłość stawia przed stowarzyszeniem nowe wyzwania w sferze edukacji. Ciągle zmieniające się programy nauki w szkołach oraz zmniejszanie liczby godzin lekcji historii napawają obawą o poziom wiedzy i świadomości historycznej młodego pokolenia. Koniecznym staje się nawiązywanie przez koła oficjalnej współpracy ze szkołami i zaproponowanie nowych form działalności lekcyjnej i pozalekcyjnej, ukierunkowanej na rzecz edukacji obronnej i patriotycznej. Członkowie Związku chcą mieć swój udział w działalności klas o profilu obronnym. Konieczną staje się też analiza nowych programów szkolnych i zgłaszanie Ministerstwu Edukacji Narodowej propozycji w tym zakresie. To może stać się głównym polem działania dla Komisji ds. Obronności.

  Bez wątpienia głównym przedsięwzięciem z dziedziny obronności są związkowe zawody sportowo-obronne. Łącznie w zawodach strzeleckich  z kbk AK i PW corocznie uczestniczy ponad 3000 osób, w tym kilkuset żołnierzy rezerwy. Zawody organizowane są w zdecydowanej większości przez zarządy wojewódzkie i rejonowe.

2. Działalność socjalno-zdrowotna

  Po VIII Krajowym Zjeździe Delegatów Związku zaistniała potrzeba opracowania nowych „wytycznych” do realizacji zadań w zakresie organizowania i prowadzenia opieki specjalnej (paliatywnej) środowiska emerytów i rencistów wojskowych, w tym kombatantów i inwalidów wojennych oraz ich rodzin.

Wynikało to głównie z:

 • wydania rozporządzenia MON z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych;
 • przekazywania środków funduszu miedzy wojskowymi organami emerytalnymi;
 • nawiązania współpracy z Programem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

3. Działalność Społeczna

  Ochrona godności polskiego żołnierza, upowszechnianie tradycji jest priorytetem w pracy społecznej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Członkowie Związku

  Członkowie dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających. Dowodem bycia członkiem stowarzyszenia jest legitymacja, której wzór ustala zarząd główny.

Członkami zwyczajnymi Związku mogą być:

 • żołnierze, którzy pełnili w Wojsku Polskim zawodową służbę wojskowa;
 • oficerowie i podchorążowie rezerwy, chorążowie, podoficerowie oraz szeregowi rezerwy, którzy nie pełnili zawodowej służby wojskowej;
 • żołnierze, którzy pełnili służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej oraz w innych jednostkach lub instytucjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • żołnierze zawodowi w służbie czynnej mogą być członkami zwyczajnymi Związku na zasadach określonych w ustawie;
 • małżonki i małżonkowie żołnierzy;
 • wdowy (wdowcy) po zmarłych żołnierzach.

2. Członkiem Związku nie może być osoba:

 • w stosunku, do której prawomocnie orzeczono środek karny wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub degradację;
 • prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie;
 • w stosunku, do której orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych.

  Decyzję o przyjęciu nowego członka wydaje zarząd koła. Od odmowy przyjęcia przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia. Decyzja negatywna walnego zgromadzenia jest ostateczna.

Władze stowarzyszenia, jego finanse i siedziba

   Władzami naczelnymi w Związku są według hierarchii: Krajowy Zjazd Delegatur, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński. 

   Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności własnej, dochodów z majątku Związku oraz ofiarności społecznej. Fundusze Związku przeznacza sie na jego działalność statutową. Podstawę gospodarki finansowej Zarządu Głównego, zarządów wojewódzkich i rejonowych oraz kół stanowią budżety uchwalane przez odpowiednie zarządy i walne zebrania członków kół.

   Główny Zarząd Związku mieści się w Warszawie pod adresem: ul. 11 Listopada 17/19, 03-446 Warszawa. Oprócz tej siedziby, w każdym województwie mieszczą się zarządy wojewódzkie, a także liczne zarządy rejonowe. Działalność Związku szczegółowo przedstawiona jest na stronie www.zzwp.pl.

  Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest organizacją pożytku publicznego i z tego tytułu można mu przekazać 1% podatku odpisanego w rocznej deklaracji PIT, przekazywanej do urzędu skarbowego.

Jarosław Berk

Jarosław Berk 31-3-2015

źródła : statut związku, strona internetowa związku www.zzwp.pl.

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text