Województwo mazowieckie

Stanowisko stażysta
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 30 marzec-31 lipiec 2015
ilustracja

W związku z bardzo trudną sytuacją na obecnym rynku pracy i dużym bezrobociem często jedyną szansą dla absolwentów na podjęcie pracy są staże. Jest to także bezwzględna korzyść dla pracodawcy. Zwłaszcza jeśli jest to staż przy współpracy z urzędem pracy. Co powinien zrobić przedsiębiorca, który chce zorganizować u siebie staż?

Co to jest staż?

Staż jest pewną forma przyuczenia do zawodu. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pojęcie stażu – oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Jaki przedsiębiorca może uzyskać stażystę?

Organizatorem stażu może być pracodawca, czyli jednostka organizacyjna ,chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika; przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców, rolnicza spółdzielnia produkcyjna; organizacja pozarządowa; pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.

Jakie są korzyści dla pracodawcy?

Oprócz dodatkowych rąk do pracy, korzyścią jest to, że praca wykonywana jest w zasadzie bez ponoszenia kosztów ze strony pracodawcy. Wszelkie koszty ponosi urząd pracy. To on wypłaca stażystom pensje, płaci składki ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zaliczki na podatek dochodowy.

A jakie obowiązki?

Przedsiębiorca musi zapewnić stażystom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, profilaktyczną ochronę zdrowia, szkolenie z bhp oraz środki ochrony indywidualnej. Obowiązkiem „pracodawcy” jest także udzielanie stażyście dwóch dni wolnego za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Musi także po zakończeniu każdego miesiąca dostarczać do urzędu podpisaną przez stażystę listę obecności. Na koniec stażu musi opracować także opinię dotyczącą tego, jakie stażysta wykonywał prace oraz jakie uzyskał umiejętności.

No i w końcu jak przedsiębiorca ma zorganizować staż?

W pierwszej kolejności musi wypełnić i złożyć wniosek skierowany do starosty. W dokumencie tym określa się dane pracodawcy, dane opiekuna stażysty, sugerowany okres odbywania stażu, ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ilość planowanych miejsc pracy dla stażystów, określenie planowanych zadań wykonywanych podczas stażu oraz stawiane przyszłemu stażyście wymagania. Istnieje także możliwość wskazania konkretnej osoby jaką przedsiębiorca chce przyjąć do siebie na staż. Starosta ma 30 dni na odpowiedź. Jeśli taki wniosek zostanie zaakceptowany należy podpisać odpowiednią umowę z działającym w imieniu starosty urzędem pracy. Z powyższego wynika, że przedsiębiorca nie podpisuje żadnej umowy bezpośrednio z samym stażystą. W umowie tej należy zawrzeć dane stażysty i jego opiekuna, datę rozpoczęcia i zakończenia stażu, zobowiązanie pracodawcy do przeprowadzenia staży zgodnie z jego programem.

Co trzeba jeszcze wiedzieć?

Staż może trwać od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Przedsiębiorca nie może wymagać od stażystów pracy ponad 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. Jeśli stażysta ma umiarkowany stopień niepełnosprawności, czas pracy zmniejsza się do 7 godzin na dobę i 35 na tydzień. Liczba stażystów w danej firmie nie może przekroczyć liczby pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Przedsiębiorca może złożyć do starosty wniosek, jeśli chce zakończyć wcześniej staż. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych mówi, iż może to zrobić w sytuacji nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 2 dni, naruszania podstawowych obowiązków wynikających z regulaminu pracy, usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej realizację programu stażu.

 

Źródło: Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142, poz. 1160).

Joanna Gruchała - Kominek 30-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text