Województwo mazowieckie

Silne Mazowsze, mądre inwestycje
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 30 czerwiec-31 lipiec 2015
ilustracja

Fundusze unijne sprzyjają zintegrowanemu rozwojowi naszego regionu. W okresie 2007-2013 otrzymaliśmy ponad 1,8 mld euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) i ponad  943 mln euro z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Pozytywne zmiany dotknęły niemal każdy powiat, gminę i miasto. W ramach RPO WM zrealizowaliśmy ponad 2 270 projektów z obszarów takich jak rozwój przedsiębiorczości, przyspieszenie e-rozwoju, rozwój regionalnego systemu transportowego, energetyka, gospodarka wodno-ściekowa, infrastruktura służąca edukacji i ochronie zdrowia, rewitalizacja miast, kultura i turystyka. Wsparciem z PO KL zostało natomiast objętych prawie 5000 projektów dotyczących wzrostu zatrudnienia, edukacji i zmniejszania wykluczenia społeczno-zawodowego. Nakłady poniesione na przestrzeni ostatnich lat przyczyniły się do tego, że Mazowsze nie jest już zaliczane do regionów najsłabiej rozwiniętych w Unii Europejskiej. Nasz region generuje obecnie prawie 22% PKB kraju, posiada ogromny potencjał biznesowy, badawczo-rozwojowy i pracowniczy. W kolejnych latach skupimy się jeszcze bardziej na wspieraniu innowacyjności i konkurencyjności, nie tylko w skali kraju, lecz również na arenie międzynarodowej.

                                                  *

Jakimi funduszami dysponuje Mazowsze na lata 2014-2020?

W obecnej perspektywie Mazowsze otrzyma łącznie ponad 3,74 mld euro z Unii Europejskiej. Fundusze na Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wyniosą 2,08 mld euro. Zagwarantowane mamy również prawie 1,7 mld euro w ramach aż czterech programów realizowanych na poziomie krajowym (Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Infrastruktura i Środowisko). Mazowsze jako jedyne z kraju zaliczone zostało do regionów lepiej rozwiniętych w Unii Europejskiej, jednak unijne wsparcie będzie nam przekazywane na zasadach regionu przejściowego. Oznacza to większą niż w ubiegłych latach koncentrację nakładów finansowych na obszarach innowacji, badaniach naukowych, technologii informacyjno-komunikacyjnej, konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz gospodarki niskoemisyjnej. Zwiększenie dofinansowania właśnie w tych obszarach pomoże w realizacji wizji rozwoju Mazowsza do roku 2030, zakładającej budowanie regionu spójnego terytorialnie, konkurencyjnego, innowacyjnego, charakteryzującego się wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia mieszkańców.

Jakie będą główne obszary wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego?

Perspektywa 2014-2020 na Mazowszu to zdecydowany nacisk na inteligentny i zrównoważony rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu i wykorzystujący potencjał mazowieckiego rynku pracy. Największe środki zainwestowane zostaną w obszar badań i rozwoju, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz  rozwój e-potencjału regionu (łącznie ponad 645 mln euro, co stanowi aż 30 % programu), rozwój regionalnego systemu transportowego (367,2 mln euro) i przejście na gospodarkę niskoemisyjną (324,3 mln euro). W ramach RPO WM łącznie 26% (545,1 mln euro) nakładów finansowych przeznaczymy na projekty wzmacniające rozwój rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i walkę z ubóstwem, a także edukację. W ramach RPO WM promowane będą projekty wspierające tzw. inteligentne specjalizacje regionu, czyli obszary o największym potencjale rozwojowym. Na Mazowszu wyróżniono cztery inteligentne specjalizacje, które wynikają z Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Należą do nich: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu. Obszary te mają charakter interdyscyplinarny, aby w jak największym stopniu wzmacniać współpracę, a przez to konkurencyjność regionu.

Jak będzie wspierana przedsiębiorczość na Mazowszu?

Na rozwój przedsiębiorczości w ramach RPO WM 2014-2020 zaplanowano ponad 366 mln euro. Zdecydowana większość środków rozdysponowana zostanie w formie bezzwrotnych dotacji. Wsparcie dla przedsiębiorców będzie obejmowało między innymi realizację projektów badawczo-rozwojowych, tworzenie firmowych centrów badawczych, wzmacnianie współpracy biznesu z nauką, umiędzynarodowienie działalności, wdrażanie innowacyjnych procesów, usług i produktów, a także rozwój technologii własnej lub nabytej. Beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie zarówno w ramach regionalnego programu operacyjnego, jak i krajowego programu Inteligentny Rozwój. Na poziomie regionalnym wsparcie kierowane będzie głównie do przedsiębiorców z sektora MŚP. Możliwe jednak będzie ubieganie się o środki unijne przez duże firmy, o ile zdecydują się na realizację  projektów we współpracy z innymi podmiotami, np. firmami z sektora MŚP.

W jaki sposób fundusze unijne przyczynią się do niwelowania różnic w rozwoju słabiej rozwiniętych obszarów Mazowsza?

 Jednym z założeń polityki spójności, a więc również projektów dofinansowywanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 jest wspieranie zrównoważonego rozwoju regionu. W tym celu na Mazowszu wprowadzono dwa dodatkowe instrumenty terytorialne – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (obejmujący Warszawę i 39 gmin) oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne (obejmujący 5 subregionów – ciechanowski, ostrołęcki, siedlecki, radomski i płocki). Wprowadzenie tych mechanizmów ma na celu zainspirowane samorządów do współpracy i podejmowania wspólnych, kompleksowych inicjatyw sprzyjających zwiększaniu spójności terytorialnej Mazowsza. Co istotne, dla Warszawy i subregionów zaplanowane są odrębne nabory wniosków, na przykład z obszaru transportu, czy też e-usług.

Kto może ubiegać się o środki unijne?

Fundusze europejskie są wyjątkowym narzędziem w rozwoju miast, gmin i powiatów. Beneficjenci bardzo dobrze opanowali zasady aplikowania o środki unijne, mają świadomość, że tylko najlepsze projekty mają szansę na realizację. Już teraz z niecierpliwością oczekują na nowe nabory wniosków, mając wizję kolejnych zmian na lepsze. O dofinansowanie ubiegać się będą mogły jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, w szczególności mikro, małe i średnie (MŚP), powiązania kooperacyjne, ośrodki innowacyjności, instytucje otoczenia biznesu (IOB), instytucje ochrony zdrowia, instytucje kultury, nauki i edukacji, organizacje pozarządowe i społeczne oraz związki wyznaniowe, podmioty wdrażające instrumenty finansowe oraz podmioty świadczące usługi publiczne na rzecz samorządu. Należy też pamiętać, że o wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty, które mają siedzibę na terenie województwa mazowieckiego lub prowadzą na jego terenie działalność.

Jakie nabory planowane są w najbliższym czasie?

Przed nami ostatni krok do pierwszych konkursów z RPO WM 2014-2020 ponieważ już we wrześniu ruszą pierwsze nabory. To ważna i oczekiwana informacja dla beneficjentów, którzy mogli rozpocząć przygotowania do wyścigu o unijne dotacje. A jest o co walczyć. Jeszcze w tym roku do rozdysponowania jest 215,9 mln euro, czyli ok. 870 mln zł. W III kwartale uruchomione zostanie wsparcie na projekty pozakonkursowe (1,13 mln euro) dotyczące koordynowania rozwoju sektora ekonomii społecznej (za ten projekt odpowiedzialne będzie Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej). Również w tym czasie ruszą dwa projekty Samorządu Województwa związane z edukacją – dwa programy stypendialne. Oba będą dotyczyły uczniów z wysokimi wynikami i osiągnięciami – 570 tys. euro na projekt w szkolnictwie ogólnym i 286 tys. euro – dotyczące szkolnictwa zawodowego. Wśród projektów pozakonkursowych jest też inicjatywa Samorządu Województwa – projekt integrujący istniejące instytucje otoczenia biznesu, zwłaszcza sektor małych i średnich przedsiębiorstw (prawie 7,83 mln euro na stworzenie dla MŚP kompleksowej oferty wspierającej ich w rozwoju). Jesień będzie momentem ogłoszenia naboru na e-usługi dla Mazowsza (Poddziałanie 2.1.1) – na początku projekty związane z informatyzacją służby zdrowia oraz elektroniczną administracją (w sumie 28 mln euro do wykorzystania). Po dotacje na inwestycje określane jako e-zdrowie będą mogły sięgać różnego typu placówki ochrony zdrowia mające kontrakt z NFZ. W tym czasie do wykorzystania będzie również 2,95 mln euro na wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup pojazdów, specjalistycznego sprzętu. Ubiegać się o to będą mogły zarówno same OSP, jak i samorządy lokalne. Kolejne konkursy dotyczyć będą aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych. O dotację (w sumie do wykorzystania – 3,2 mln euro) różnego typu beneficjenci będą mogli się ubiegać, by prowadzić działania wspierające w świadomym rodzicielstwie, doradcze, edukacyjne i aktywizacyjne dotyczące rodzin wielodzietnych, rodzin z osobami starszymi, z osobami z niepełnosprawnościami, rodziców samotnie wychowujących dzieci czy ubogich rodzin z dziećmi. Kolejnym ważnym społecznie konkursem będzie nabór w ramach działania 9.3 – Rozwój ekonomii społecznej – ponad 3,71 mln euro m.in. na przedsięwzięcia, dzięki którym stworzone zostaną miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na stworzenie nowych przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES), podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników oraz wspieranie rozwoju PES tak, by zwiększyć zakres ich działań i zwiększyć w nich zatrudnienie. O wsparcie będą mogły ubiegać się akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz PES. Prowadzony będzie nabór na projekty zwiększające dostępność do edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 10.1.4). Będzie to 2,2 mln euro na inwestycje, dzięki którym powstaną miejsca przedszkolne – nowe ośrodki lub zwiększenie miejsca w obecnie istniejących. Dotacje będzie można uzyskać też na prowadzenie zajęć dodatkowych oraz na wsparcie nauczycieli. To również czas kształcenia dorosłych – 1,8 mln euro przeznaczonych jest na dotacje projektów wspierających kształcenie i szkolenia zawodowe osób dorosłych – w tym również zdobywanie wykształcenia przez nie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także policealnych (Poddziałanie 10.3.4). Na ostatnią część roku planowane są konkursy dotyczące inwestycji B+R i tutaj będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy (ok. 5 mln euro na Działanie 1.2). Będą to bony na projekty badawczo-rozwojowe pozwalające przedsiębiorstwom rozpoczęcie współpracy z jednostkami naukowymi. IV kwartał to będzie czas pierwszego konkursu dotyczącego efektywności energetycznej (Działanie 4.2). O dotacje w ramach 14 mln euro na termomodernizację budynków starać się będą mogły m.in. samorządy, placówki ochrony zdrowia, instytucje kultury, szkoły wyższe i NGO. Również projekty dotyczące dostosowania do zmian klimatu (Działanie 5.1) będą mogły brać udział w konkursie ogłoszonym w ostatniej części 2015 r. Na budowę systemu złożonego z zestawu syren alarmowych z odpowiednim wyposażeniem (system wczesnego ostrzegania o katastrofach) przeznaczonych będzie 5 mln euro. W tym konkursie startować będą mogły np. samorządy, PGL Lasy Państwowe i administracja publiczna. Kolejne konkursy ogłaszane w tym czasie będą dotyczyć ochrony bioróżnorodności (Działanie 5.4). W sumie 200 tys. euro samorządy i ich jednostki organizacyjne, a także zarządzający rezerwatami będą mogli pozyskać na opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo. Druga pula środków – 1,6 mln euro – będzie do wykorzystania na budowę i modernizację niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych, ale też ochroną zagrożonych gatunków oraz na projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego. Tu również beneficjentami będą samorządy, ale też PGL Lasy Państwowe oraz podmioty wybrane w trybie zamówień publicznych. Na wsparcie będą mogły liczyć projekty związane z aktywizacją zawodową osób poszukujących pracy. Dotyczyć będą one głównie osób znajdujących się w tzw. grupach defaworyzowanych – czyli osób powyżej 50. roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach. Dotacja na wszystkie projekty wyniesie 4,16 mln euro. Środki te będzie można wykorzystać na diagnozę indywidualnej sytuacji osób objętych projektami, prowadzeniu szkoleń dopasowanych do potrzeb rynku pracy oraz organizowaniu staży. Nowością będzie składanie wniosków jedynie elektronicznie. Posłuży do tego Lokalny System Informatyczny (LSI) stworzony specjalnie dla nowej perspektywy. O bieżących konkursach będzie można się dowiadywać przede wszystkim ze strony www.funduszedlamazowsza.eu

Na jakie aspekty należy zwracać uwagę podczas ubiegania się o dofinansowanie z UE?

Istotną kwestią jest sam wniosek aplikacyjny, w którym opisany jest pomysł na inwestycję i realne możliwości zrealizowania danego projektu. Dobry projekt zawsze się obroni zdobywając punktację zapewniającą dofinansowanie. Kryteria wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 różnią się zależnie od obszaru tematycznego. Wspólną podstawą jest jednak zgodność założeń projektu z celami Strategii Rozwoju Mazowsza do 2030 roku oraz wspieranie tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów zidentyfikowanych jako najbardziej rozwojowe dla Mazowsza. W naszym województwie wyróżniono cztery inteligentne specjalizacje, do których należą:

  1. wysoka jakość życia;
  2. bezpieczna żywność;
  3. nowoczesne usługi dla biznesu;
  4. inteligentne systemy zarządzania.

Obszary te mają charakter interdyscyplinarny, aby jeszcze bardziej sprzyjać rozwojowi oraz zwiększaniu konkurencyjności regionu. W nowej perspektywie finansowej preferowane będą projekty wzmacniające dialog i współpracę różnych podmiotów. Planując działania należy także szukać możliwości tworzenia wartości dodanej dla naszego regionu przez np. wspieranie przechodzenia na gospodarkę emisyjną, tworzenie nowych miejsc staży i praktyk. Podczas ubiegania się o środki unijne należy pamiętać o dobrym zdefiniowaniu celu projektu, który musi odnosić się do potrzeb grupy docelowej danej inicjatywy. Proszę nie zapominać, że cel powinien być możliwy do zrealizowania za pomocą zaplanowanych działań w określonej perspektywie czasowej.

Gdzie szukać informacji o funduszach unijnych dla Mazowsza?

Na początek polecam stronę internetową www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.mazowia.eu. Tam znajdują się wszelkie aktualności dotyczące środków dla mazowieckiego. Do kontaktów osobistych polecam odwiedzić Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich mieszczący się w siedzibie MJWPU przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie, tel.: 22 542 24 38, 22 542 21 13, bezpłatna infolinia 0801-101-101, e-mail.: punkt_kontaktowy@mazowia.eu . Dla mieszkańców spoza Warszawy, w ramach PIFE działają Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) zlokalizowane w pięciu miastach Mazowsza: Siedlce, Płock, Ciechanów, Radom i Ostrołęka. Na koniec dodam, że MJWPU oprócz konsultacji i spotkań informacyjnych, przeprowadza bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów.

Jaka jest rola Mazowieckiej Jednostki w nowej perspektywie?

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od 2007 roku jest instytucją wdrażającą środki unijne dla rozwoju Mazowsza. Do podstawowych zadań instytucji należą m.in.: nabór oraz ocena wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów, wybór projektów, przygotowanie i podpisywanie umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami, przekazywanie płatności na rzecz projektodawców, monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektów oraz weryfikacja sprawozdań i wniosków o płatność, dodatkowo kontrola realizacji projektów dofinansowanych w ramach RPO WM. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pełni funkcję instytucji wdrażającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i 2014-2020, a także komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. MJWPU jest Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu osi priorytetowych I-VII i IX-X RPO WM 2014-2020, natomiast Instytucją Pośredniczącą dla priorytetu VIII (Rozwój rynku pracy) jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Nową rolą MJWPU w obecnej perspektywie będzie nawiązywanie współpracy i partnerstw w celu realizacji projektów własnych, wpisujących się w cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r.

Rozmawiał: Marisuz Skorupka

 

Mariusz Skorupka 25-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text