Województwo mazowieckie

Rolnicy na „wacie”
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 7 kwiecień-31 maj 2015
ilustracja

VAT, czyli podatek od towarów i usług stanowi główne źródło dochodów budżetu państwa. Podatnik sam oblicza i wpłaca do właściwego urzędu skarbowego podatek. Według podstawowych zasad stanowi on różnicę pomiędzy VAT-em uzyskanym ze sprzedaży towarów (podatek należny), a VAT-em zapłaconym przy zakupie towarów (podatek naliczony).

   Prowadzenia gospodarstwa rolnego w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie jest uznawane za działalność gospodarczą. Tylko ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) traktuje działalność rolniczą jako działalność gospodarczą. Rolnicy są więc podatnikami VAT. Zgodnie z tymi zasadami rolnik może rozliczać się na zasadach ogólnych, lub może korzystać ze zwolnienia od tego podatku, czyli być tak zwanym rolnikiem ryczałtowym.

   Rolnicy ryczałtowi nie mają możliwości odzyskania podatku VAT, zapłaconego przy zakupie różnych środków do produkcji rolnej, jednak nie muszą także odprowadzać do urzędu skarbowego podatku VAT naliczonego przy sprzedaży własnych produktów. Rolnik ryczałtowy sprzedając produkty pochodzące z własnej produkcji jest zwolniony z obowiązku wystawiania faktur, a co za tym idzie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów, nie musi składać w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych (dla podatku VAT), a także nie dokonuje zgłoszenia rejestracyjnego.

   Rolnik ryczałtowy sprzedając swoje produkty podatnikowi VAT, dostaje od nabywcy fakturę VAT RR, dokumentującą transakcję. Fakturę tę wystawia nabywca, a nie jak w większości przypadków sprzedawca. Rolnik musi przechowywać otrzymane od nabywców faktury VAT RR przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym je wystawiono.

Ogólne zasady rozliczania VAT w rolnictwie

   Rolnik sam decyduje o rezygnacji z ryczałtowego rozliczenia VAT, a tym samym przejścia na zasady ogólne. W tym celu musi złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w miesiącu poprzedzającym rezygnację z ryczałtu.

   Przechodząc na VAT, należy liczyć się z pewnymi, stałymi obowiązkami wobec fiskusa. Należą do nich:

- wystawianie faktur sprzedaży towarów i usług z naliczonym podatkiem należnym,

- prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów, zawierającej wszystkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej,

- składanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT (do 25 dnia każdego miesiącaVAT-7, do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale - VAT-7K),

- terminowe wpłacanie podatku należnego do urzędu skarbowego, jeżeli taki wykaże rozliczenie za dany miesiąc.

   Podatek należny to kwota podatku, którą rolnik musi wpłacić do urzędu skarbowego w związku ze sprzedażą swoich usług i towarów. Na większości nieprzetworzonych produktów rolnych obowiązuje stawka VAT 5% lub 8%. Oznacza to, że przy sprzedaży produktów rolnych takich jak np. warzywa, zboże, rolnik przy wystawianiu faktury uwzględnia 5% podatku, a przy sprzedaży np. żywca wołowego i wieprzowego - 8% podatku VAT.

   Podatek naliczony to kwota podatku VAT, zawarta w cenach towarów i usług (np. materiałów budowlanych, węgla, olejów opałowych i napędowych) nabywanych w celu prowadzenia działalności rolniczej. W okresach rozliczeniowych obliczana jest różnica kwot podatku należnego i naliczonego, dzięki czemu wiemy, czy musimy zapłacić podatek VAT, czy możemy tę różnicę odzyskać.

   Jeżeli VAT należny (sprzedaży) jest większy od VAT-u naliczonego (zakup), to występuje podatek do zapłaty. W odwrotnym przypadku nadwyżka podatku przechodzi na następny okres rozliczeniowy, bądź może być wypłacana na wniosek rolnika.

   Rolnik jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych  w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej. Jeżeli działalność jest prowadzona na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych – to w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę rolnika, lub miejsce zamieszkania rolnika.

Najczęściej popełnianymi nieprawidłowościami w zakresie rozliczania rolników z tytułu VAT są:

- zaniżanie dochodów (rolnik nie wykazuje całej sprzedaży),

- zawyżanie zakupów pozostałych (taka sytuacja występuje w momencie, kiedy rolnik nie rozdziela wydatków na te poniesione ze względu na prowadzenie gospodarstwa i te domowe. Dlatego należy dzielić faktury dotyczące przykładowo mediów, czy też abonamentu telefonicznego, w koszty wpisując tylko ich ułamkową część),

- zakup paliwa nieznanego pochodzenia (od fikcyjnych podmiotów),

- usługi rolnicze (są to przypadki niewykazywania świadczonych usług i niezgłaszania działalności w tym zakresie),

- transakcje wewnątrzwspólnotowe (posługiwanie się pustymi fakturami).

   Rolnicy podatku VAT powinni posiadać rachunek bankowy, natomiast nabywcy produktów rolnych, aby mieć możliwość odliczenia podatku VAT mają obowiązek zapłaty za te produkty na rachunek bankowy.

   Rolnik rozliczający VAT na zasadach ogólnych, dopiero po upływie trzech lat może powrócić do ryczałtu, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego.

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 1-4-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text