Województwo mazowieckie

Renta strukturalna - i co dalej?
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 16 czerwiec-16 lipiec 2015
ilustracja

Okresowa emerytura rolnicza, bo o niej mowa, przysługuje rolnikom, którzy korzystali z rent strukturalnych wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

    Emerytura okresowa jest świadczeniem obowiązującym od 2013 r., wypłacanym z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przysługującym na ściśle określonych warunkach. Mogą się o nią ubiegać osoby, które pobierały okresowo rentę strukturalną, a które nie osiągnęły wieku emerytalnego w momencie, gdy to świadczenie wygasa. Okresowa emerytura rolnicza należy im się do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

    Osoba zainteresowana, która utraciła prawo do renty i nie osiągnęła wieku emerytalnego, powinna zwrócić się do właściwej sobie placówki terenowej KRUS, z wnioskiem o przyznanie okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku należy dołączyć kopię decyzji ARiMR o przyznaniu renty strukturalnej. Z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego okresowa emerytura zostanie z urzędu zamieniona na emeryturę rolniczą, jeżeli uprawniony do emerytury okresowej będzie miał za sobą minimum 25-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Wysokość emerytury

   Okresowa emerytura rolnicza zawsze będzie przysługiwała w wysokości odpowiadającej  zwykłej rolniczej emeryturze podstawowej i jest wypłacana do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Obecnie wynosi ona 844,45 zł. i taka wysokość emerytury będzie przysługiwała bez względu na okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Ze świadczenia odliczana jest zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Można pracować, ale…

    Okresowa emerytura nie jest przeszkodą do osiągnięcia przychodów z innej działalności, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Ale emerytura rolnicza podlega zawieszeniu (lub świadczenia te są zmniejszone) w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu zatrudnienia przekraczającego dopuszczalne kwoty, które są obliczane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał, ogłoszonego przez prezesa GUS. Więc jeśli osiągane przez rolnika przychody nie przekraczają 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie jest to 2759,90 zł), świadczenie to nadal będzie wypłacane w dotychczasowej wysokości. Ale jeśli przychody przekraczają tę kwotę, ale nie przekroczą kwoty stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, , to powoduje zmniejszenie części uzupełniającej (czyli 95 proc. emerytury) o kwotę przekroczenia (maksymalnie o 561,70 zł). W przypadku osiągania przychodu w wysokości ponad 130% przeciętnego wynagrodzenia, zawieszeniu ulega część uzupełniająca.

    Należy także pamiętać, że jeżeli rolnikowi skończy się renta strukturalna, aby mógł on otrzymać pełną kwotę okresowej emerytury, do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego nie może stać się posiadaczem gruntów rolnych powyżej 1 hektara i osiągać zbyt wysokich przychodów z pracy poza gospodarstwem. 

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 15-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text