Województwo mazowieckie

Przede wszystkim rozmawiać
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 21 kwiecień 2015-1 styczeń 2016
ilustracja

O potencjale gminy,  szansach młodego pokolenia, inwestycjach i tańcu - rozmawiamy z burmistrzem Gminy i Miasta Żuromin Anetą Goliat.

Kandydując na stanowisko burmistrza miała Pani zapewne jakieś wyobrażenia o tej funkcji. Sprawdziły się?

Miałam świadomość odpowiedzialności i wyzwań związanych z pełnieniem stanowiska burmistrza. Te dwa wyobrażenia mają w pełni pokrycie w rzeczywistości.


Współpraca z mieszkańcami dobrze się układa?

Moja aktywność samorządowa zawsze nakierowana była na wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców. Bez tego nie ma samorządu. Spotykam się z mieszkańcami, zarówno podczas moich dyżurów w urzędzie, jak i na zorganizowanych spotkaniach w terenie. Współpracę oceniam pozytywnie. Problemy społeczeństwa często są złożone i bardzo osobiste. Trzeba wykazywać się taktem i zrozumieniem.

Jakie metody współpracy i kontaktów z mieszkańcami gminy Pani preferuje?

Preferuję kontakt bezpośredni. Ta forma pozwala na szczegółowe zapoznanie się z daną sprawą. Zawsze starałam się i nadal to czynię służyć ludziom radą i pomocą. W pracy samorządowej będąc radną powiatową starałam się wsłuchiwać w potrzeby ludzi, realizować na miarę możliwości ich oczekiwania. Zawsze chciałam być blisko ludzi, bo radny musi być otwarty na innych. Jednak w wielu przypadkach namawiam mieszkańców także do pisemnej formy. Daje to poczucie jasności, zarówno dla petenta, jak i dla urzędu.

A co uznałaby Pani za swój największy sukces?

Pracuję dla mieszkańców, więc ocenę mojej pracy pozostawiam właśnie Im.

Jakie inwestycje Pani planuje?

Priorytetem jest utworzenie strefy ekonomicznej. Wiąże się to z dużymi kosztami uzbrojenia terenów, które już gmina posiada. Będę także dążyć do ciągłej poprawy stanu dróg gminnych. Remontów wymagają także obiekty szkół. Potrzeb jest wiele. Do ich zaspokajania konieczne jest sięganie do zewnętrznych form finansowania inwestycji. Co też intensywnie zamierzam czynić.


Co wyróżnia gminę? Jakie widzi Pani najważniejsze wyzwania?

W samej Gminie i Mieście Żuromin bezrobocie sięga poziomu 35 proc. Mam nadzieję, że już niebawem kolejnym potencjałem będzie utworzenie strefy ekonomicznej w ramach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rada Miejska podjęła w tej sprawie uchwałę, ja zaś wystąpiłam z właściwym wnioskiem, który inicjuje proces ubiegania się o strefę ekonomiczną w Żurominie. Potencjał kolejny, to otwartość obecnej władzy samorządowej. Jestem zdeterminowana do tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Kilkanaście dni temu powołałam Żuromińską Radę Gospodarczą. Ma to być ciało opiniujące i wskazujące kierunki działań. O tworzeniu dobrego klimatu dla biznesu nie da się rozmawiać z pominięciem przedsiębiorców.


Jakie zadania udało się gminie zrealizować dotychczas w ramach Lokalnej Grupy Działania?

Lokalna Grupa Działania, do której należy Gmina i Miasto Żuromin jest na etapie tworzenia Strategii Rozwoju. Włączyłam się w ten proces. Na spotkaniu z sołtysami i radami sołeckimi 23 sołectw żuromińskiej gminy wspólnie przygotowywaliśmy karty konsultacji, które dadzą kierunek strategii dla LGD.


Fundusze unijne są wsparciem dla wielu aktywnych samorządów. A jak jest w Żurominie? Na jakie zadania zamierza Pani pozyskać środki unijne z nowej perspektywy 2014-2020?

Urząd Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin piastuję dopiero od 4 miesięcy. Niemniej, w ramach Stowarzyszenia, którego byłam Prezesem, udało się pozyskać ponad milion złotych z  funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. na utworzenie bezpłatnych punktów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat. Obecnie, już jako burmistrz, czynię starania, by na czas naboru wniosków mieć gotową dokumentację. Priorytetami w ramach RPO są: budowa infrastruktury, w tym w strefie ekonomicznej. Zaś z programu PROW ubiegać się będziemy między innymi o budowę dwóch boisk przy wiejskich szkołach.

 
A Jaki ma Pani pomysł na wykorzystanie walorów turystycznych gminy?

Powiat żuromiński, w tym Gmina i Miasto Żuromin dotknięty jest konfliktem społecznym między rolnikami, którzy wnioskują o budowę kolejnych inwestycji uciążliwych, a mieszkańcami, którzy stają w obronie czystości swojego najbliższego środowiska. Czynię starania o przygotowywanie planów zagospodarowania przestrzennego kolejnych miejscowości. Moim celem jest uregulowanie ładu przestrzennego, a w tym i zabezpieczenie walorów turystycznych na terenie całej gminy. Miejmy nadzieję, że uda się wypracować kompromis.


Wiele mówi się dziś o potrzebach seniorów. Jakie projekty zamierza gmina zrealizować dla starszego pokolenia mieszkańców?

W pierwszych tygodniach swojej pracy reaktywowałam klub seniora, który wspierany jest przez pracowników Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych. Na forum klubu zamierzam pozyskiwać informacje o potrzebach seniorów. W ten sposób stworzony zostanie katalog projektów. Jeśli zaś seniorzy naszej gminy będą widzieli potrzebę aktywnego włączenia się w prace samorządu, możliwe jest utworzenie Rady Seniorów. Pomoc seniorom świadczyć mogłaby również spółdzielnia socjalna. To kolejny duży projekt, który w tej kadencji zamierzam zrealizować.


Zapytaw więc o młodych mieszkańców. Wiele miejscowości boryka się z ucieczką młodych do większych miast.

Tak, to duży problem. Od wielu lat Gmina i Miasto Żuromin wyludnia się. Młodzi ludzie uciekają z naszego terenu. Elementarnym warunkiem, aby młodzi związali swoja przyszłość z naszym regionem jest praca. Dlatego walka o nowe miejsca pracy jest moim nadrzędnym celem, m.in. po to, aby młodzi ludzie mieli dla siebie szansę, mogli się tu rozwijać, zakładać rodziny.

Jakie formy rekreacji, sportowe, integracyjne proponuje mieszkańcom gmina?

Moim celem jest maksymalne wykorzystanie tego, czym gmina obecnie dysponuje. Dlatego też już od maja przez kilka miesięcy na Orliku w Żurominie odbywać się będą letnie zajęcia. Jest to o tyle ważne, iż nie każdy rodzic może pozwolić sobie na wyjazd dziecka w okresie wakacyjnym. Dlatego oferta na ten czas jest szczególnie potrzebna. Zadania z zakresu kultury realizuje Żuromińskie Centrum Kultury. W ramach wielu sekcji mieszkańcy gminy mogą realizować swoje pasje artystyczne – muzyczne, plastyczne, czy taneczne.


Brzmi interesująco. A czy Pani burmistrz ma czas na hobby?

Moje hobby to muzyka i taniec, ale niestety czasu na to coraz mniej.

 
 

 

l.welenc@mazowszanie.eu 21-4-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text