Województwo mazowieckie

Powiat sochaczewski – minęła dekada w Unii Europejskiej
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 styczeń 2015-1 styczeń 2016

W pierwszej kolejności zapoznajmy się z przedsięwzięciami przeprowadzonymi przez gminę Rybno. Tu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 roku zrealizował projekt mający na celu aktywizację zawodową i społeczną swoich podopiecznych. Odbyło się szereg kursów zawodowych oraz spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem. Inicjatywa ta została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zespół Szkół w Rybnie z sukcesem zakończył natomiast projekt „Z Kubusiowym Przedszkolem pewnym krokiem ruszamy do szkoły”.

Gmina Młodzieszyn nie została w tyle i sprawnie przeprowadziła projekt „Adaptacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”. Obiekt zyskał dwa nowe budynki, które zostały odpowiednio wyposażone. Dodatkowo zagospodarowano otaczający je teren. Dotacja unijna pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowano natomiast kilka innych przedsięwzięć na terenie gminy. Pierwszym z nich był projekt „Edukacja Kobiet Gminy Młodzieszyn”, w ramach którego zorganizowano kursy dla 15 beneficjentek, które ukończyły 50 lat. Dodatkowe środki przeznaczono także na piknik gminny. Druga inicjatywa nosiła nazwę „Kształcimy się w Starych Budach”. Dwadzieścia pięć osób uczestniczyło w kursach prawa jazdy kategorii C lub szkoleniu z tematyki prowadzenia działalności gospodarczej. Dzieci uczęszczające do szkół gminnych mogły skorzystać z pomocy w ramach projektu „Nowe szanse dla uczniów gminy Młodzieszyn”. Wsparcie polegało na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć lekcyjnych, aby wyrównać poziom nauki wśród wychowanków szkół. Kolejna inicjatywa umożliwiła bezpłatny dostęp do punktu przedszkolnego dla lokalnych dzieci. Obecnie trwa również projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zatytułowany „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn”. Jego założeniem jest umożliwienie dostępu do internetu indywidualnym gospodarstwom domowym.

Wiele dobrego udało się również uzyskać w gminie Teresin. Tu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano kilka interesujących przedsięwzięć, takich jak projekt „Skwer Małego Rycerzyka”, polegający na wykonaniu boiska piłkarskiego oraz placu zabaw, czy stworzenie świetlic wiejskich we wsiach Paprotnia oraz Skrzelew. Stworzono także nowy plac zabaw w Teresinie, a w miejscowości Granice – nową oczyszczalnię ścieków, plac zabaw oraz boisko sportowe. Z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowano projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III w gminie Teresin” skierowany do dzieci mających problem w nauce oraz tych szczególnie uzdolnionych. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomogły przygotować teren pod działalność inwestycyjną oraz przebudować drogę powiatową w miejscowościach Paprotnia i Elżbietów.

W gminie Brochów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Janowie. Szkoła Podstawowa w Brochowie zrealizowała natomiast kilka projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy z nich to „Dziecięca Akademia Przyszłości”, polegający na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów szkoły za pomocą dodatkowych lekcji. Drugi to „Indywidualizacja nauczania w klasach I–III” mający charakter systemowy i realizowany we wszystkich szkołach z terenu gminy. Celem przedsięwzięcia było stworzenie uczniom możliwości uczestnictwa w zróżnicowanych tematycznie zajęciach dodatkowych. Ostatni projekt nosił nazwę „Szlakiem Chopina”. Polegał on na zorganizowaniu wycieczki integracyjnej dla uczniów. Od 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie zrealizował kilka edycji projektu mającego na celu przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Obejmował on szkolenia zawodowe, pomoc finansową w kształceniu uzupełniającym, spotkania integracyjne oraz doradztwo zawodowe i psychologiczne.

A co udało się osiągnąć gminie Nowa Sucha? Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano tu kilka przedsięwzięć. Pierwszym z nich był projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość”. Wsparcie obejmowało przeprowadzenie dodatkowych lekcji, kupno sprzętu i materiałów umożliwiających prowadzenie zajęć. Drugim była idea „Nasze dzieci, nasz skarb”, która polegała na stworzeniu nowych miejsc przedszkolnych. Gmina Nowa Sucha przystąpiła również do programu indywidualizacji nauczania obejmującej uczniów klas I–III szkół podstawowych. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 w miejscowościach Kozłów Biskupi i Antoniewo wykonano nowe place zabaw oraz wybudowano długi odcinek kanalizacji sanitarnej i chodnik w Kozłowie Biskupim.

W gminie Sochaczew ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Żukowie mogła wyposażyć salę komputerową. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie zrealizował projekt „Czas na aktywność”, zakładający wzrost aktywności mieszkańców, podwyższenie ich kwalifikacji i samooceny. Aktualnie trwa realizacja projektu „Czas na indywidualizację”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy on organizacji dodatkowych zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I–III w kilku szkołach podstawowych z terenu gminy. Drugim bieżącym przedsięwzięciem jest „Szkoła nowych możliwości – programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew”.

Na członkostwie Polski w Unii Europejskiej skorzystała także gmina Iłów. Zrealizowano tu projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłów”, polegający na zapewnieniu dostępu do internetu prywatnym domom, szkołom gminnym, bibliotekom publicznym oraz instytucjom kultury. Dofinansowanie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualnie na terenie gminy trwa rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego.

Władze powiatowe i gminne zapowiadają, że w dalszym ciągu będą ubiegać się o nowe dotacje unijne na realizację kolejnych regionalnych inwestycji.

Opracowano na podstawie stron internetowych: Urzędu Gminy w Młodzieszynie – www.mlodzieszyn.e-sochaczew.pl, Urzędu Gminy w Rybnie – www.rybno.waw.pl, Zespołu Szkół w Rybnie – www.zsrybno.edupage.org, Urzędu Gminy w Teresinie – www.teresin.pl, Urzędu Gminy w Brochowie – www.brochow.pl, Szkoły Podstawowej w Brochowie – www.spbrochow.pl, Urzędu Gminy w Nowej Suchej – www.nowasucha.pl, Urzędu Gminy w Iłowie – www.ilow.pl oraz Urzędu Gminy w Sochaczewie – www.gmina.e-sochaczew.pl.

Anna Kapuścińska 31-1-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text