Województwo mazowieckie

Otrzymałeś dofinansowanie? Pilnuj zobowiązań!
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 20 maj-20 czerwiec 2015
ilustracja

Dofinansowania w ramach różnych działań PROW 2007-2013 wspierają rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich, ale takie wsparcie zawsze obwarowane jest  zobowiązaniami ze strony rolnika (beneficjenta). Zdarza się, że rolnicy nie zawsze pamiętają, a może nie zawsze są świadomi, jakie warunki  muszą spełniać, jeśli korzystają z pomocy unijnej.

   W latach 2007-2013 wśród mieszkańców wsi najbardziej popularne były działania wspierające młodych rolników, ukierunkowane na modernizację gospodarstw, a także renty strukturalne, program rolnośrodowiskowy, zalesienie, różnicowanie działalności i wiele, wiele innych.  Osoby, które skorzystały z tych działań, muszą się jednak wywiązywać z różnych, związanych z otrzymaniem dofinansowań lub płatności, warunków. O wymogach powinni też pamiętać wszyscy rolnicy korzystający z płatności obszarowych, czy płatności ONW.

   Dofinansowanie z PROW 2007-2013 wiąże się z realizacją określonych celów, chociażby poprawą konkurencyjności rolnictwa, leśnictwa, środowiska naturalnego, czy jakości życia na obszarach wiejskich. Czy i w jakim stopniu cele te zostaną osiągnięte, okaże się za jakiś czas. Liczą się tu nie tylko zainwestowane pieniądze, ale również rzetelne podejście beneficjentów i zastosowanie się do stawianych im wymogów.

   Najbardziej znane mieszkańcom wsi są płatności obszarowe, z których rolnicy korzystają co roku. Składając wniosek mogą również dodatkowo ubiegać się o płatności z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach (tzw. ONW) oraz o płatność rolnośrodowiskową (jeśli sporządzili plan działalności rolnośrodowiskowej i przystąpili do jego realizacji). Ostatnia strona we wniosku zawiera oświadczenia i zobowiązania. Aby rolnik mógł otrzymać dofinansowanie musi to oświadczenie i zobowiązanie podpisać, najlepiej po dokładnym  zapoznaniu się z jego treścią. Przy ubieganiu się o wsparcie finansowe, niezależnie od działania osoba oświadcza, że dane podawane we wniosku są prawdziwe oraz, że zna skutki prawne składania fałszywych oświadczeń i zasady przyznania płatności, o którą się ubiega. Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego informowania ARiMR  o wszystkich faktach mających wpływ na przyznanie płatności, a także o faktach, które mają istotne znaczenie dla zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych, oraz o każdej zmianie danych zawartych we wniosku. Rolnik ma obowiązek umożliwienia przeprowadzenia kontroli zarówno gospodarstwa, jak i dokumentacji związanej z otrzymaną płatnością oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących danych zawartych we wniosku. Tak więc bardzo istotne jest, aby przy składaniu wniosku czytać dokładnie to, pod czym się podpisujemy.

O czym najczęściej zapominają beneficjenci?

   Dosyć często zdarzają się nieświadome zaniedbania i niedopatrzenia ze strony rolników, które czasem skutkują karami i obniżeniem płatności. W kontekście dopłat bezpośrednich są przypadki, gdy rolnicy uprawiają ten sam gatunek zboża na jednym obszarze rolnym dłużej niż przez 3 lata. W tym czasie stosują nawożenie organiczne w postaci obornika, przyorują słomę, lub uprawiają poplony – wszystko to się zgadza. Problem polega jednak na tym, że powinni wcześniej złożyć oświadczenie o wykonaniu zabiegu agrotechnicznego, a często o tym zapominają. Pojawiają się też przypadki związane ze sprzedażą lub przekazaniem gospodarstwa bez przyjęcia zobowiązań, pomimo trwania programu.

   Jeżeli chodzi o program rolnośrodowiskowy, to rolnik wchodząc w pakiet dotyczące użytkowania łąk i pastwisk, zobowiązuje się do koszenia użytków zielonych w odpowiednich terminach, a także do pozostawienia 5-10% powierzchni nieskoszonej co roku w innym miejscu, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej. Obowiązkiem rolnika korzystającego z tego typu dofinansowania jest przestrzeganie tych warunków z dokładnością. Kontrolerzy mają możliwość np. zmierzenia powierzchni nieskoszonej i jeśli wynosi ona mniej lub więcej niż wyznaczony przedział 5-10%, wówczas rolnikowi grożą konsekwencje. Z pozostawieniem  powierzchni nieskoszonej wiąże się też dołączenie do wniosku o płatność dokładnej mapy, uwzględniającej również obszar nieskoszony. Nie wszyscy o tym obowiązku pamiętają. Zdarzają się też przypadki zaznaczenia tego samego obszaru w różnych latach, co jest niezgodne z wymogami pakietów. 

   Niektórzy rolnicy w ramach pakietu 8 programu rolnośrodowiskowego uprawiają poplon. Bardzo ważne jest realizowanie tego pakietu na działkach rolnych, zgodnie z planem działalności. Zdarza się tak, że rolnicy zapominają o wysiewie poplonu na zadeklarowanej wcześniej działce, lub zaorują pole z poplonem już jesienią, co nie jest zgodne z wymogami, ponieważ obszar ten można zaorać dopiero po 1 marca następnego roku. Są też przypadki, że w plonie głównym deklarowana była ta sama uprawa, co w poplonie - to również jest nieprawidłowe.

   W przypadku korzystania z jakichkolwiek działań rolnicy są zobowiązani do spełnienia zasad wzajemnej zgodności. Wymogi te nie są niczym nowym, ale nie były powiązane z otrzymaniem dofinansowania  z UE i nie były kontrolowane. Stosuje się na trzech obszarach. Obszar A to identyfikacja i rejestracja zwierząt i ochrona środowiska naturalnego. Obszar B obejmuje zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin i zgłaszanie niektórych chorób. Natomiast obszar C to dobrostan zwierząt. Wymogi wzajemnej zgodności w Polsce są wdrażane stopniowo. Od stycznia 2009 roku  obowiązują wymogi z obszaru A, od stycznia 2011 roku – wymogi z obszaru B, natomiast wymogi obszaru C od roku 2013. W przypadku, kiedy rolnik nie przestrzega wymogów wzajemnej zgodności  i zostanie to stwierdzone podczas kontroli, płatność może ulec zmniejszeniu o 3%. W zależności od rodzaju uchybienia tj. od zasięgu, dotkliwości, trwałości i powtarzalności niespełniania norm, procent obniżki (sankcji) może być podwyższony do 5% lub też obniżony do 1%. Natomiast w przypadku, kiedy rolnik w sposób świadomy narusza wymogi lub normy, kwota obniżki może wynosić od 15 do 100%. Obniżki z tytułu nieprzestrzegania wymogów i norm nie są  stosowane, jeżeli kwota sankcji nie przekracza wartości 100 euro. Jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości, to rolnikowi wyznaczany jest termin, w jakim ma on podjąć działania naprawcze zakończone oświadczeniem składanym do biura powiatowego ARiMR. Aby wymogi wzajemnej zgodności były spełnione, każde gospodarstwo musi prowadzić odpowiednią dokumentację i wyznaczyć miejsce do jej przechowywania. W tym celu należy kompletować ksera składanych wniosków, decyzji i innych dokumentów. Poza tym sporządzone i przechowywane powinny być: ewidencja zabiegów ochrony roślin, księga rejestracji zwierząt, książka leczenia zwierząt, ewidencja zakupu pasz do gospodarstwa i wiele innych. W przypadku realizowania programu rolnośrodowiskowego rolnik musi posiadać plan działalności rolnośrodowiskowej, spełnić dodatkowo wymogi określone dla poszczególnych pakietów i wariantów, i na bieżąco prowadzić rejestr działalności. Plan i inne dokumenty dotyczące spełnienia warunków przyznania płatności trzeba przechowywać jeszcze przez 5 lat od daty zakończenia realizacji zobowiązania. Prowadzenie dokumentacji nie jest niczym trudnym, wymaga tylko systematyczności i odrobiny zaangażowania. Problem w tym, że rolnicy nie są przyzwyczajeni do  wypełniania dokumentów i nie lubią tego robić. W ramach różnych działań dofinansowanie jest naprawdę wysokie, na pewno więc warto dołożyć wszelkich starań, aby dostosować gospodarstwo i otrzymywać znaczne środki finansowe.

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 19-5-2015

Źródło: www.arimr.gov.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text