Województwo mazowieckie

Ostrołęcka profilaktyka za fundusze norweskie
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 2 marzec 2016-20 marzec 2015
ilustracja

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce rozpoczęło realizację projektu pn. „Dbam o oddech- profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim”. Powiat ostrołęcki był jednym ze 156 jednostek, które mogły przystąpić do tego rodzaju przedsięwzięcia. Projekt zakończy się w kwietniu 2016 roku.

    O tym, że zdrowie jest najważniejsze, wie każdy z nas. Niestety w dzisiejszym świecie wieczny brak czasu, praca, wszechogarniające zmęczenie i stres, a także różnego rodzaju używki powodują, że coraz więcej Polaków cierpi na choroby cywilizacyjne, w tym również nowotwory.

    Powiat ostrołęcki znalazł się wśród 156 samorządów, w których odnotowuje się wysoki tzw. standaryzowany wskaźnik umieralności. Wskaźnik ten jest wypadkową umieralności Polaków w latach 2009-2011, z różnych przyczyn tj. umieralność ogółem, nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby układu trawiennego oraz przyczyny zewnętrzne. Na terenie powiatu ostrołęckiego odnotowuje się natomiast wysoki współczynnik umieralności z powodu chorób układu oddechowego. Ponadto spośród wszystkich chorób układu oddechowego, najczęściej występującymi oraz utrzymującymi się na niskim poziomie skuteczności leczenia, są nowotwory układu oddechowego.

Na podstawie wyżej wymienionych wartości wskaźnikowych powstała lista powiatów uprawnionych do ubiegania się o środki na projekty, które będą wspierały profilaktykę, jako pierwszy stopień w walce o zdrowe życie. Wniosek powiatu ostrołęckiego otrzymał wysoką lokatę na liście rankingowej powiatów ubiegających się o dofinansowanie.

    Główne działania, jakie zostaną podjęte w ramach projektu „Dbam o oddech- profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim” będą kierowane na zwiększenie świadomości społeczeństwa w kwestii profilaktyki zdrowia, organizowanie akcji promocyjno-informacyjnych oraz badań przesiewowych dla mieszkańców powiatu. Organizatorzy projektu mają nadzieję, iż te działania przyczynią się do ograniczenia zachorowalności na choroby układu oddechowego.

    Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz z budżetu państwa.

Czym są fundusze norweskie?

    Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE, które jednocześnie weszły do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG na lata 2009-2014. .

    Główne cele, na które skierowane są fundusze norweskie i fundusze EOG to: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem oraz wspieranie nowych członków UE w jej rynku wewnętrznym.

Środki te kierowane są do wszystkich instytucji sektora publicznego i prywatnego, komercyjnych lub niekomercyjnych oraz organizacji pozarządowych, ustanowionych jako podmioty prawne w Polsce, jak również do organizacji międzyrządowych działających w Polsce. Dla każdego z programów zostaje ustalony katalog podmiotów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Minimalna kwota dofinansowanie pojedynczego projektu to 250 000 euro.

    Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy EOG jest łącznie szesnaście krajów Unii Europejskiej, czyli dwanaście państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 i roku 2007 oraz Hiszpania, Portugalia, Grecja i Chorwacja. W projekcie na lata 2004-2009 Polska otrzymała w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 263,938 mln euro (w ramach obu funduszy przyznano nam 533,51 mln euro).

Łączna kwota drugiej edycji funduszy norweskich i EOG to 1,798 mld euro. Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro, włączając w to koszty zarządzania funduszami, ponoszone przez stronę darczyńców oraz przez stronę polską.

    W ramach funduszy norweskich i EOG wydzielono kilkanaście programów (obszarów wsparcia). W ramach danego programu będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty o podobnej tematyce.

Obszary te to m.in. ochrona środowiska (w tym energia odnawialna), dziedzictwo kulturowe, zdrowie, badania naukowe i stypendia. Wyodrębniono też programy dotyczące strefy Schengen i spraw wewnętrznych, w tym więziennictwa i przeciwdziałania przemocy. Podobnie jak w pierwszej edycji, duży nacisk położono na wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Pojawiły się też zupełnie nowe tematy, jak godna praca i dialog trójstronny, a także współpraca samorządów w zakresie rozwoju regionów.

    Za realizację każdego z programów odpowiadają instytucje/organizacje, które specjalizującą się w danej dziedzinie, np. w przypadku zdrowia - Ministerstwo Zdrowia. Instytucje te pełnią funkcję tzw. operatora programu. W niektórych programach operatorzy współpracują z podmiotami z państw-darczyńców.

    Wybór projektów do dofinansowania, w znacznej mierze odbywa się na podstawie konkursów, ogłaszanych przez operatorów w ramach poszczególnych programów. Ponadto realizowane są tzw. projekty predefiniowane (projekty „z góry” wskazane do realizacji).

Paulina Piekarska

p.piekarska@mazowszanie.eu

 

Paulina Piekarska 20-2-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text