Województwo mazowieckie

Od pomysłu do realizacji
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 21 kwiecień-30 czerwiec 2015
ilustracja

Wypowiedź wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego dla portalu mazowszanie.eu

1. Jaki typ zarządzania jest, według Pana Wicepremiera,  najbardziej skuteczny - we współczesnej polskiej polityce, dla realizacji strategicznych celów RP (stawianie na wybitnych managerów czy budowanie zespołów tematycznych)?

Priorytetem Ministerstwa Gospodarki jest tworzenie przyjaznego otoczenia dla biznesu. Wspieramy przedsiębiorców, przygotowując dla nich korzystne warunki do funkcjonowania i zwiększania innowacyjności. Sytuacja gospodarcza stawia przed nami duże wyzwania, dlatego monitorując rynek i jego wymagania, upraszczamy prawo, dostosowujemy je do wymogów efektywnej i innowacyjnej gospodarki.

Podejmowane przez Ministerstwo Gospodarki działania mają charakter kompleksowy i zmierzają zarówno do poprawy systemu tworzenia prawa, jak i wprowadzania konkretnych ułatwień w prawie dotyczącym warunków wykonywania działalności gospodarczej. Nasze rozwiązania opracowujemy na podstawie analizy rzeczywistych problemów, zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Cały czas powtarzam jednak, że bycie przedsiębiorcą, zwłaszcza początkującym, jest wyzwaniem, z którym należy się racjonalnie mierzyć. Dlatego doceniam przede wszystkim te osoby, które wyznaczają sobie wymierne cele i konsekwentnie do nich dążą.

2. Jakie są rządowe narzędzia wsparcia polskiej gospodarki ?

Podejmujemy liczne inicjatywy legislacyjne, aby ułatwić prowadzenie firmy oraz wzmocnić otoczenie biznesu. Przykładem są ustawy deregulacyjne, których celem jest m.in. ograniczenie biurokratyzacji oraz likwidacja zbędnych procedur. Tworzymy prawo przyjazne dla firm, które zachęca do prowadzenia działalności, a nie odstrasza skomplikowanymi procedurami i zasadami.

Przypomnę, że 1 stycznia 2015 r. zaczęła obowiązywać większość regulacji zawartych w ustawie z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zwanej IV ustawą deregulacyjną. Ustawa ta zawiera ponad 40 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego. Znoszenie barier administracyjnych, ograniczanie obowiązków informacyjnych bądź upraszczanie procedur administracyjnych jest efektywnym, często bezkosztowym sposobem na wyzwolenie mechanizmów rozwojowych przedsiębiorstw.

Kolejną propozycją dla małych i średnich firm jest przygotowany w MG Program Rozwoju Przedsiębiorstw. Zawiera on kompleksowy system wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem aspektu innowacyjności, bowiem tylko takie technologie mogą zapewnić nam konkurencyjność na globalnym rynku. Integralną część Programu stanowi dokument Krajowa Inteligentna Specjalizacja, wskazujący dziedziny działalności badawczo-rozwojowej i innowacji, w których Polska może dysponować dużym potencjałem rozwojowym i wypracować przewagą konkurencyjną w Europie i na świecie. Jego celem jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, który przełoży się na szybki rozwój gospodarczy oraz pozwoli stworzyć nowe, lepsze miejsca pracy. Będziemy także wspierać współpracę pomiędzy firmami i instytucjami otoczenia biznesu oraz zachęcać duże firmy do prowadzenia prac badawczych i wdrażania ich wyników.

Innym obszarem naszej aktywności są dobre relacje między przedsiębiorcami. Stąd tak dużą wagę przywiązujemy do upowszechnienia mediacji. Pod patronatem Ministerstwa Gospodarki powstają pilotażowe centra mediacji, które oferują przedsiębiorcom niedrogi i skuteczny sposób rozwiązywania sporów gospodarczych. Spory sądowe generują dzisiaj ogromne koszty zarówno dla gospodarki, jak i dla poszczególnych uczestników obrotu gospodarczego. Wynoszą one nawet kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. Tańsze i szybsze procedury mediacyjne odciążą przedsiębiorców od konieczności uczestnictwa w bardziej uciążliwych postępowaniach sądowych. Jednocześnie działania praktyczne będą spójne także ze zmianami prawnymi, które przygotowujemy we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz ekspertami zewnętrznymi.

Podjęliśmy też szereg działań, które mają zwiększyć konkurencyjność naszych firm i promować rodzime produkty. Regularnie spotykamy się z przedstawicielami międzynarodowego biznesu i administracji, aby wspólnie omawiać obszary współpracy. Promując Polskę na arenie międzynarodowej, chcemy jeszcze efektywniej wspierać eksport, który przyczynia się do wzrostu konkurencyjności rodzimych firm i ich produktów na rynkach zagranicznych.

W związku z sytuacją polityczną na rynkach wschodnich rozpoczęliśmy realizację programu „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach” wspierającego wybrane branże, najbardziej dotknięte spadkiem eksportu. Jego celem jest umożliwienie polskim przedsiębiorcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi kontrahentami z wybranych krajów. W wybranych krajach poza sektorem rolno-spożywczym promowane będą także konkretne branże. W Turkmenistanie i Chorwacji na pomoc może liczyć polska branża meblarska. W Mongolii, Wietnamie, Bośni i Hercegowinie oraz Macedonii producenci maszyn i urządzeń, w tym górniczych. W Serbii rząd wesprze producentów środków transportu. W Indonezji oraz Indiach promowane będą polski sprzęt medyczny i aparatura pomiarowa. Ponadto w Indiach taką szansę otrzyma branża usług IT/ITC, zaś w Malezji branża kosmetyczna. W Azerbejdżanie na wsparcie może liczyć budownictwo. Budujemy mocniejsze relacje z wytypowanymi krajami, m.in. poprzez misje gospodarcze do poszczególnych państw. Realizacja programu potrwa do 25 maja 2015 r.

Realizujemy także dwa duże projekty Go China i Go Africa. Pierwszy z nich - Go China - to polska odpowiedź na chińską strategię Go Global. Chiny to kraj nieograniczonych możliwości wciąż poszukujący partnerów i planujący wejście na rynki międzynarodowe. Go China to instrument służący zachęceniu polskich podmiotów do większej inicjatywy. Projekt ten to także potwierdzenie zaangażowania administracji gospodarczej kraju we wspieranie działalności przedsiębiorców na szczególnie ważnych i perspektywicznych rynkach.

Projekt Go Africa z kolei dotyczy przede wszystkim zwiększenia wymiany handlowej między Polską a kontynentem afrykańskim, szczególnie strefą subsaharyjską. Dotyczy nie tylko największych rynków, takich jak Angola, Algieria, Nigeria czy RPA, ale wspiera też przedsiębiorstwa zainteresowane działalnością w pozostałych krajach Afryki. Już dziś obserwujemy zwiększoną aktywność polskich firm z sektorów budowlanego, wydobywczego, energetycznego, elektromaszynowego czy technologii informacyjnej. W 2012 r. przed rozpoczęciem projektu eksport z Polski do Afryki prowadziły 2 684 firmy, w 2013 r. było ich już o 279 więcej. Realizacja projektu Go Africa możliwa jest dzięki wykorzystaniu trzech rodzajów instrumentów dyplomatycznych, informacyjnych i finansowych. Wizyty rządowe łączone są także z misjami gospodarczymi. Podejmujemy liczne działania informacyjne i edukacyjne dla polskich przedsiębiorców. Ponadto systematycznie budujemy pozytywny wizerunek Polski na rynkach afrykańskich m.in. przez udział w targach i obecność w mediach lokalnych.

3. Czy Pan Minister uważa, że uwarunkowania kulturowe, mają wpływ na realizację międzynarodowych umów w biznesie?

Polska jest atrakcyjnym i stabilnym partnerem gospodarczym. Tworzymy dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości, odnotowujemy wzrost eksportu i przyciągamy do Polski zagraniczne inwestycje. Dzięki temu mamy stabilną gospodarkę. Innowacyjność, talent, pracowitość i pomysłowość to główne cechy naszych przedsiębiorców, które stanowią o ich potencjale. Prowadzenie firmy to nie tylko zysk – choć oczywiście to jedna z najistotniejszych kwestii.

Liczą się też aspekty pozafinansowe, takie jak społeczna odpowiedzialność biznesu, która jest pomostem pomiędzy przedsiębiorcami a sferą społeczną. Działania podjęte przez mój resort świadczą o tym, że biznes traktujemy priorytetowo. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

4. Jak przełamać mentalnościowe wzorce, obawy przedsiębiorców w zakresie szukania zagranicznych rynków zbytu?

Naszą markę i pozycję na arenie międzynarodowej budują również profesjonalne i wykwalifikowane kadry. Polska oferuje inwestorom świetnie wykształconych pracowników, którzy są cenieni na całym świecie. To sprawia, że coraz częściej konkurujemy z innymi krajami jakością, a nie tylko kosztami produkcji czy pracy. Także dogodne położenie Polski w centrum Europy sprawia, że nasz kraj jest idealnym miejscem do lokowania inwestycji, które mają swoich odbiorców na rynkach zarówno Zachodniej jak i Wschodniej Europy.

5. Jakie  metody zarządcze należy zastosować, żeby nowe technologie były wdrażane?

Zapewne wielu przedsiębiorców w Polsce zadaje sobie pytania: jak utrzymywać swoją pozycję rynkową, jak być innowacyjnym, jak skutecznie zarządzać swoją firmą, jak prowadzić dziś swoją działalność w oparciu o uniwersalne wartości i przede wszystkim jak osiągnąć sukces?

Odpowiedzią na te wątpliwości wydaje się być społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.

6. Jak zarządzać w przedsiębiorstwach, żeby droga "od pomysłu do przemysłu" była jak najkrótsza?

Wdrażanie zasad CSR we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy to jeden z podstawowych elementów budowania jej trwałej wartości i przewagi konkurencyjnej. Ma on wielowymiarowy charakter i przejawia się nie tylko w dbałości o środowisko, pracowników i warunki pracy.

CSR to działania uwzględniające długofalowe strategie relacji firmy z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami administracji publicznej, mediami, dostawcami, klientami oraz społecznością, w obrębie której dana firma funkcjonuje. Społecznie odpowiedzialne podejście do biznesu może także otwierać szanse znalezienia nowych przewag konkurencyjnych, płynących z lepszego wykorzystania zasobów, w tym personelu, oraz budowania trwałych relacji z interesariuszami.

Pamiętajcie Państwo, że głównie dzięki swojemu zaangażowaniu możecie zapewnić sukces swojej firmie i przyczynić się do wzrostu gospodarczego.

Autor: Sara Wola 

Anna Kapuścińska 21-4-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text