Województwo mazowieckie

OKIEM PRAWNIKA Zmiany w świadczeniach rodzinnych
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 7 lipiec 2015-4 marzec 2016
ilustracja

3 lipca 2015 roku prezydent podpisał ustawę o świadczeniach rodzinnych, która modyfikuje reguły określające podstawy otrzymywania zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku. 

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych modyfikuje reguły określające podstawy otrzymywania zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku m.in. z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Nowelizacja wprowadza mechanizm, żeby rodzina, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego nie traciła prawa do świadczeń, otrzymywała zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, proporcjonalnie pomniejszone o kwotę która została przekroczona.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczenia przysługują osobom, które spełniają kryterium dochodowe, które wynosi obecnie 574 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo 664 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Przekroczenie choćby minimalne kryterium dochodowego powodowało, że świadczenia nie przysługiwało.  Nowelizacja wprowadziła, rozwiązanie, że przekroczenie kryterium dochodowego nie spowoduje utraty prawa do świadczenia. Przekroczenie limitu spowoduje jedynie pomniejszenie otrzymanych świadczeń o kwotę przekroczenia progu uprawniającego do świadczeń.  

Świadczenia będą obliczane poprzez różnice przysługującej kwoty zasiłku i kwoty która została przekroczona i pomnożona przez liczbę osób w danej rodzinie. Wypłata nastąpi, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł. Ustawa precyzuje również, że w  przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne. W sprawach o świadczenia rodzinne, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie nowelizacji, do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych za ten okres stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość otrzymywanych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, skutkujących koniecznością ustalenia prawa do tych świadczeń, powodujących utratę prawa do otrzymywanych świadczeń lub obniżenie ich wysokości, prawo do tych świadczeń i ich wysokość ustalać się będzie  od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym wystąpiła zmiana

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.

 

 

l.welenc@mazowszanie.eu 7-7-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text