Województwo mazowieckie

OKIEM PRAWNIKA Ułatwienie w budowie szerokopasmowego internetu
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 8 lipiec 2015-8 styczeń 2016
ilustracja

16 sierpnia 2015 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Nakłada one na zarządców dróg obowiązek lokalizowania w pasie drogi kanału technologicznego w czasie budowy lub przebudowy.

Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych. Nowelizacja nakłada na zarządców dróg obowiązek lokalizowania w pasie drogowym kanału technologicznego w trakcie budowy lub przebudowy drogi. Obowiązek ten dotyczyć będzie dróg krajowych oraz innych dróg publicznych, w tym dróg gminnych. Ustawa o drogach publicznych przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji obowiązku tylko w przypadku gdy nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogi wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej. To na zarządcy drogi publicznej, innej niż droga krajowa, spoczywa obowiązek zamieszczenia na swojej stornie internetowej informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostepnieniem kanału technologicznego oraz jednoczesnego zawiadomienia o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zarządca ogłoszenie musi zamieścić najpóźniej na sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej albo o pozwoleniu na budowę drogi. Jeżeli w terminie 60 dni od ogłoszenia, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, zarządca jest zwolniony z obowiązku lokalizowania kanału technologicznego.

Ponadto w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wprowadzono przepisy  likwidujące bariery w prowadzeniu działalności telekomunikacyjnej. Na przykład zarządca drogi ma obowiązek udostępnić kanał technologiczny za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, w celu umieszczenia w kanale technologicznym m.in. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem. Za udostępnienie kanału pobierana będzie opłata w wysokości określonej w umowie, przy czym będą ustalane na poziomie kosztów budowy i utrzymania kanałów. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie określa wysokości opłat za udostępnianie.

Ważnym ułatwieniem dla przedsiębiorców będzie po zainstalowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej zwolnienie linii od opłat pobieranych za zajęcia pasa drogowego. Dzięki tym zmianom przedsiębiorcy mają łatwość wprowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej do kanałów technologicznych. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego będzie posiadać infrastrukturę telekomunikacyjną, to przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem do tej jednostki o zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących, a jednostka ta nie może odmówić.

Rozporządzenie określa również wymagania techniczne dla kanałów technologicznych rozumianych jako ciąg osłonowych elementów obudowy, studni i zasobników służących umieszczeniu lub eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektromagnetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Jakie korzyści?

Unikniemy konieczności kosztownego i często trudnego zakłócenia ruchu, uzbrojenia, rozkopywania ulic.  Unikniemy kosztów towarzyszących rozbudowie sieci np. opłata za zajęcie terenu na czas robót, kosztów rozbiórki nawierzchni, czy też opłat za projektowanie organizacji ruchu drogowego. Ponadto przyspieszymy realizację inwestycji liniowych, co w dłuższej perspektywie zwiększy dostępność usług, w szczególności szerokopasmowego dostępu do internetu oraz obniżenie kosztów i wzrostu jakości usług telekomunikacyjnych dla odbiorców. Wzrośnie również konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjna obszarów posiadających rozbudowaną sieć kanałów technologicznych umożlwiających budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych.

Nowe przepisy skierowane są głównie do zarządców dróg publicznych, takich jak: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (drogi krajowe), zarządów województw (drogi wojewódzkie), zarządów powiatów (drogi powiatowe) oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta (drogi gminne).

 

l.welenc@mazowszanie.eu 8-7-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text