Województwo mazowieckie

OKIEM PRAWNIKA Trwają pracę nad ułatwieniami dla przedsiębiorców
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 8 lipiec 2015-12 luty 2016
ilustracja

Senatorowie zajęli się ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowelizacja ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej poprzez m.in. uproszczenie sprawozdań finansowych. 

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wynika z obowiązku implementacji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Przyjęte przez Sejm i przedłożony Senatowi projekt  zmierza do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej  i ograniczenia lub zniesienia barier hamujących rozwój przedsiębiorczości. Jednym z kroków w tym kierunku jest umożliwienie sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych przez jednostki małe, a także stosowanie uproszczonych zasad rachunkowości  dla szerszego katalogu jednostek niż dotychczas w zakresie umów leasingu, odroczonego podatku dochodowego oraz wyceny nieruchomości. 

 

Dla kogo ułatwienia?

Zgodnie z przepisami dyrektywy za jednostki małe uznaje się spółki akcyjne, spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za które sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły limitów dwóch z trzech wielkości:

- suma bilansowa: 4 000 000 euro;

- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 8 000 000 euro;

- przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 50 osób.

Z katalogu wyżej wymienionych jednostek wyłączono jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki zainteresowania publicznego.

Ponadto planuje się rozszerzenie katalogu o inne, nie objęte dyrektywą jednostki, tak aby większa liczba jednostek mogła skorzystać z uproszczeń. Tendencja w zakresie wprowadzania ułatwień w prawie bilansowym dla małych jednostek, projekt ustawy zmieniającej zawiera także przepisy umożlwiające stosowania uproszczeń w rachunkowości przez inne osoby prawne niż wyżej wymienione oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli jednostka spełnia powyższe kryteria dla spółek.

 

Co obejmą uproszczenia?

- możliwość sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego (jedynie uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji  dodatkowej z ograniczoną ilością ujawnień;

- zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem informacyjnym, zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej;

- zwolnienie z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Projekt przewiduje również zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym. Umożliwia bankom przechowywanie dowodów księgowych dotyczących poszczególnych rat kredytów i pożyczek w formie elektronicznej. Nowelizacja ujednolica przepisy w zakresie terminu przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w euro  w przepisach ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto przewiduje się zwolnienie z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności - pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem, zostaną ujawnione w informacji dodatkowej. Ponadto, wszystkie małe jednostki, w tym także te, których sprawozdania finansowe podlegają obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta, nie będą miały obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. Uproszczenia przyczynią się do obniżenia kosztów sporządzenia sprawozdania finansowego oraz kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości.  

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego, wymaganego dyrektywą, sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji rządowych dla dużych jednostek oraz wszystkich jednostek zainteresowania publicznego prowadzących działalność w sektorze wydobywczym i eksploatacji lasów pierwotnych.

W nowym załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości został zawarty zakres sprawozdania finansowego małych jednostek. Składać się ono będzie wyłącznie z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, w której będzie wymagany ograniczony zakres informacji. Treść załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości została dostosowana do wymagań dyrektywy zakresu informacyjnego bilansu, rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym), zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej. 

l.welenc@mazowszanie.eu 8-7-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text