Województwo mazowieckie

OKIEM PRAWNIKA Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o lasach państwowych oraz niektórych innych ustaw
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 10 lipiec 2015-5 luty 2016
ilustracja

Znowelizowana ustawa przewiduje m.in. kary pieniężne za złamanie przepisów unijnych dotyczących przewozu produktów z drewna oraz wprowadzenia do obrotu drewna lub produktów z drewna.

Celem rozporządzenia ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna, jest zamknięcie unijnego rynku na nielegalnie pozyskane drewno i pochodzące z niego produkty poprzez wprowadzenie odpowiedniego zakazu oraz stworzenie zbioru zasad regulujących wprowadzanie do obrotu drewna i pochodzących z niego produktów. Zgodnie z rozporządzeniem państwa członkowskie zostały zobowiązane do ustalenia rodzaju i zakresu kar, które będą stosowane w przypadku naruszenia rozporządzenia.

Organem właściwym do wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych będzie właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska, który przy ustalaniu kar pieniężnych, przewidujących tzw. widełki kwotowe, będzie uwzględniać rodzaj i zakres naruszenia, w tym jego wpływ na środowisko, wartość drewna lub produktów z drewna, skutki naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu. Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych będą stanowić dochód budżetu państwa. Jednocześnie ze względu na specyfikę polskiego systemu prawnego, w którym w obrocie gospodarczym mogą występować jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, konieczne było wskazanie w projekcie, że przepisy rozporządzenia nr 995/2010 odnoszą się także do ułomnych osób prawnych.

W przypadku rozporządzenia nr 995/2010 administracyjna kara pieniężna będzie nakładana na podmioty wprowadzające do obrotu nielegalnie pozyskane drewno lub produkty z drewna. W tym przypadku będzie nakładana kara w wysokości od 20.000 zł do 200.000 zł. Ponadto administracyjna kara pieniężna będzie nakładana na podmioty wprowadzające do obrotu drewno lub produkty z drewna, które nie stosują środków i procedur zapewniających dostęp do informacji wskazanych w ww. rozporządzeniu oraz które nie stosują procedur oceny i ograniczania ryzyka, wskazanych w ww. rozporządzeniu. W tym przypadku będzie nakładana kara w wysokości od 500 zł do 200.000 zł. Kara administracyjna będzie także nakładana na podmioty, które nie utrzymują i nie oceniają regularnie stosowanych przez siebie środków i procedur zapewniających dostęp do informacji wskazanych w ww. rozporządzeniu oraz które nie stosują procedur oceny i ograniczania ryzyka, wskazanych w ww. rozporządzeniu. W tym przypadku będzie nakładana kara w wysokości od 500 zł do 20.000 zł. Wreszcie kara pieniężna będzie nakładana na podmioty, które nie przechowują przez co najmniej 5 lat informacji pozwalających zidentyfikować operatorów lub podmiotów handlowych, które dostarczyły im drewno i produkty z drewna lub którym oni dostarczyli drewno i produkty z drewna oraz na podmioty, które nie przekazują powyższych informacji na wniosek właściwych organów Inspekcji Ochrony Środowiska. W tym przypadku będzie nakładana kara w wysokości od 500 zł do 2.000 zł.

Ustawa ponadto wprowadza, oparte na regułach określonych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, zasady dotyczące możliwości odstąpienia od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej i umorzenia postępowania, jak również wprowadza trzyletni okres przedawnienia karalności odnośnie możliwości nakładania kar administracyjnych za powyższe naruszenia.

l.welenc@mazowszanie.eu 10-7-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text