Województwo mazowieckie

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 14 marzec-31 grudzień 2015
ilustracja

28 listopada 2014 r. sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. 1 stycznia 2015 r. zmiany weszły w życie. Jakie zmiany dla przedsiębiorców niesie za sobą nowelizacja?

Zdaniem ustawodawcy nowelizacja ma usprawnić postępowanie rejestracyjne, zwiększyć wiarygodność Krajowego Rejestru Sądowego, uporządkować wpisy tzw. „martwych spółek”. Ponadto określa zasady przejmowania majątku podmiotów wykreślonych z KRS. Nowelizacja usprawnia funkcję kontrolną sądu rejestrowego - rozszerza możliwość działania z urzędu
w odniesieniu do aktualizacji wpisów.

Nowelizacja ustawy ma za zadanie wyeliminować nieefektywne postępowania przymuszające i wzmocnić kontrolę sądu rejestrowego. Zdaniem ministerstwa sprawiedliwości, obecnie podejmowane działania  „przymuszające” nie przynoszą oczekiwanych efektów i obciążają sądy rejestrowe. Wyeliminowanie nieefektywnego procesu ma pozwolić sądom rejestrowym na skupieniu się na podmiotach aktywnie uczestniczących w życiu gospodarczym. W efekcie pozytywnie wpłynąć na odbiór w społeczeństwie Krajowego Rejestru Sądowego, jako wiarygodnego źródła informacji.

Ponadto znowelizowany art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje, że w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy siedmiodniowy termin. W przypadku niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę.

Co to oznacza dla przedsiębiorców? Jeżeli zaniedba on  obowiązki rejestracyjne np. nie złoży wniosku o zmianę wpisu, sąd rejestrowy może z urzędu wszcząć procedurę rozwiązania podmiotu, a co za tym idzie - wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

Znowelizowany art. 25 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje, że sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy:

  1. oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
  2. oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  3. wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;
  4. mimo wezwania sądu rejestrowego, nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata obrotowe;
  5. mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego, nie wykonano innych obowiązków.

 

            Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 sierpnia 1977 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, zgodnie z przepisami o KRS, wpisany do innego rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących przed 2001 rokiem, jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS. Znowelizowany artykuł przypomina przedsiębiorcom, że termin ten mija 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z nowelizacją, podmioty które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących i do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r.

Obecnie nadal bowiem istnieją spółki, które figurują w Rejestrze Handlowym, mimo że nie prowadzą aktywnej działalności, pomimo posiadania znacznego kapitału. Zgodnie z wprowadzoną regulacją majątek ten po dniu 31 grudnia 2015 r. przejdzie na Skarb Państwa z mocy prawa, Skarb Państwa przejmie jednocześnie odpowiedzialność względem wierzycieli zlikwidowanej spółki w okresie roku od jej likwidacji. Wskazany sposób zakończenia bytu prawnego podmiotu nieprzerejestrowanego z Rejestru Handlowego, będzie niekorzystny dla wspólników spółki. Zostaną oni bowiem pozbawieni prawa do udziału w majątku likwidacyjnym  nieprzerejestrowanej spółki

Reasumując, jeżeli podmiot chce zachować osobowość prawną i majątek przedsiębiorstwa, to musi wypełnić zaległe obowiązki rejestrowe najpóźniej do 31 grudnia 2015 r. W przeciwnym razie majątek przedsiębiorstwa przejdzie na Skarb Państwa. Warto zaznaczyć, że Skarb Państwa będzie ponosił ograniczoną odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania wobec wierzycieli podmiotu, którego pozbawiono osobowości prawnej. Postępowanie w sprawie nabytego mienia, przejętych zobowiązań i wszystkich spraw, które mają związek z gospodarowaniem tym mieniem, prowadzone będzie przez starostę.   

l.welenc@mazowszanie.eu 14-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text