Województwo mazowieckie

Nie gorsi od innych, a nawet lepsi
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 16 marzec-16 kwiecień 2015
ilustracja

Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest odczuwalna na polskim rynku rolnym, przede wszystkim ze względu na wzrost popytu na polskie produkty rolne. Dynamika eksportu tych produktów oraz duże zainteresowanie polskimi artykułami rolno-spożywczymi w UE, świadczą o konkurencyjności polskiego rolnictwa i przetwórstwa na rynkach o wysokich wymaganiach jakościowych.

Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie pod względem ilości gruntów ornych, co jest powodem naszej konkurencyjności w rywalizacji z innymi krajami w produkcji żywności dla konsumentów Starego Kontynentu.

    Szybki wzrost handlu rolno-spożywczego odnotowaliśmy w pierwszych trzech kwartałach 2004 r. Eksport zwiększył się wówczas o 38% do 4 350 mln USD, zaś import o 30% do 3 667 mln USD. Notowane dodatnie saldo handlu rolnego podwoiło się i wynosiło 682 mln USD. Do tych pozytywnych zmian w największym stopniu przyczynił się handel produktami zwierzęcymi. Zaobserwowano również korzystne ożywienie handlowe po otwarciu rynku Unii Europejskiej, od 1 maja 2004 r. Najważniejszym zadaniem w przyszłości będzie utrzymanie i poprawa konkurencyjności produkcji rolnej. Po akcesji występuje szereg korzystnych czynników wzmacniających tę szansę: objęcie rolnictwa wspólną polityką rolną zapewni stabilne warunki jego rozwoju oraz pewne wsparcie finansowe, które odpowiednio wykorzystane, pozwoli na wzrost specjalizacji i jakości produkcji rolnej.

    Jedną z głównych barier rozwojowych polskiego rolnictwa jest niedostatek kapitału. Jest to zjawisko typowe dla wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej. W rolnictwie, w ostatniej dekadzie tylko 9-10% gospodarstw rolnych wykazywało zdolność do akumulacji. Złożyły się na to: niekorzystne relacje cenowe, niski poziom wsparcia rolnictwa, oraz wysoki wzrost kredytów. Brak środków na akumulację ograniczał wielu gospodarstwom możliwość rozwoju. Dlatego też następująca obecnie stabilizacja mikroekonomiczna oraz członkostwo w UE, stwarzają możliwości skierowania do polskiego sektora rolnego i na rozwój terenów wiejskich większej ilości środków, niż kiedykolwiek przedtem.

    Przyjęte w Luksemburgu, w 2003 r. zmiany Wspólnej Polityki Rolnej wspierają wielofunkcyjny charakter rolnictwa, a więc taki, jaki występuje obecnie w Polsce. Nowa reforma WPR będzie w większym stopniu uwzględniać oczekiwania konsumentów i podatników, jednocześnie dając rolnikom swobodę wyboru kierunku produkcji i uwzględniając wymagania rynku. Zerwanie powiązań między płatnościami dla rolników, a wielkością oraz rodzajem produkcji, poprzez wprowadzenie jednolitej płatności na gospodarstwo, poprawi konkurencyjność i zwiększy orientację rynkową producentów rolnych, a jednocześnie zapewni konieczną stabilizację dochodów rolniczych.

    Polska posiada przewagi względem rynku Unii Europejskiej, w tych sektorach i kierunkach produkcji, które wymagają stosunkowo wysokich nakładów pracy i ziemi oraz są trudne do zmechanizowania. Polskie rolnictwo, jako całość oraz kilka kierunków produkcji rolnej, w szczególności spełnia to kryterium. Przykładowo w przypadku sektora mleczarskiego konkurencyjność jest związana z dużą ilością użytków zielonych, tradycją produkcji, potencjałem eksportowym, a także rozbudowaną strukturą produktową. W Polsce występuje również model konsumpcyjny, charakterystyczny dla całej Europy Północnej, oparty o wysokie spożycie produktów mleczarskich. Już obecnie polskie produkty mleczarskie są chętnie kupowane na rynku europejskim.

    Progresywny proces dostosowań strukturalnych oraz zmiany w wymaganiach krajowych konsumentów i sieci detalicznych, wymusiły ogromny postęp w zakresie jakości, bezpieczeństwa, opakowań, a także kosztów produkcji. Należy pamiętać, że jako kraj członkowski mamy do pokonania wiele barier, jak na przykład dostanie się do unijnego systemu dystrybucji, czy też korzystania na szerszą skalę z subsydiów eksportowych. Ale posiadamy także przewagi, choćby w zakresie dużego rynku krajowego, niskich kosztów produkcji i silnej spółdzielczości mleczarskiej.

    W przypadku produkcji zwierzęcej, na naszą konkurencyjność ma wpływ zarówno cena surowca (niższa przeciętnie o 50% w stosunku do unijnej), jak i koszty przetwórstwa. Niższe są również marże w przetwórstwie. Można stąd wnioskować, że przemysł będzie konkurencyjny w porównaniu do przetwórców z UE. Dzięki akcesji Polska uzyskała dostęp do 400 milionowego, unijnego rynku zbytu.

    Dalsze utrzymywanie konkurencyjności cenowej i dalsza specjalizacja produkcji rolnej wymagają poprawy struktury produkcji i inwestycji w rolnictwo. Efekty długofalowej, stale kontynuowanej modernizacji sektora będą szczególnie istotne w przyszłości, kiedy efekt cenowy będzie osłabiony.

Małgorzata Wyczółkowska

 

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 16-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text