Województwo mazowieckie

Modernizacja ewidencji gruntów - korzyści, czy koszty?
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 20 maj-20 czerwiec 2015
ilustracja

Modernizacja ewidencji gruntów wykonywana jest w celu doprowadzenia do zgodności  danych zawartych w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali ze stanem faktycznym. To wyznaczenie powierzchni użytków gruntowych dla poszczególnych działek, według ich  rzeczywistego użytkowania.

   Modernizacja ewidencji  gruntów i budynków  leży w gestii i jest zadaniem powiatów. Operat ten znajduje się w starostwach. To starosta wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 24 a ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Informacja jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego przez okres 14 dni. Firma przestępująca do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jest wyłoniona (zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych) w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.  

   Modernizacja ewidencji gruntów polega na tym, że firma geodezyjna, która wygrała przetarg, przystępuje do pomiaru na gruncie wszystkich nowych elementów związanych z nieruchomością (opracowuje operat opisowo- kartograficzny). Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo- kartograficznego. Informacja ta jest wywieszana także na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed terminem wyłożenia. Ponadto ogłasza się ją w prasie o zasięgu krajowym.

   Każdy, kto jest właścicielem nieruchomości, której dotyczą dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie jego wyłożenia zgłaszać uwagi do udostępnionych  w nim danych. Upoważniony pracownik starostwa, posiadający odpowiednie uprawnienia, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu. Jest to bardzo ważny moment, który większość właścicieli nieruchomości lekceważy nie zdając sobie sprawy, że dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków są podstawą do naliczania przyszłych zobowiązań dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

   Dość często zdarza się sytuacja, że na działkach, na których stoją już budynki, grunt oznaczony jest w ewidencji jako użytek rolny. W związku z tym właściciele tych działek płacą znacznie niższe podatki, niż ich sąsiedzi, którzy mają grunty wyłączone z produkcji rolnej. Te nieprawidłowości wynikają z braku aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, które przez długi czas nie były zgłaszane przez właścicieli działek, projektantów i inwestorów. W trakcie opracowywania dokumentacji, często świadomie obliczana jest powierzchnia poniżej 5 arów gruntów wyłączonych z produkcji rolnej, ponieważ od takiej powierzchni nie ponosi się kosztów wyłączenia z produkcji rolnej. W związku z tą sytuacją występują niesprawiedliwe różnice w obciążeniach podatkowych wśród  użytkowników posiadających takie same grunty zainwestowane i zabudowane.

   Po upływie okresu wyłożenia (15 dni), projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Starosta ogłasza tą informacje w dzienniku urzędowym województwa. Jest to moment, w którym każdy, kogo dotyczą poszczególne dane, może na piśmie, w terminie 30 dni składać zarzuty do tych danych. Starosta rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu zarzutów wydając  decyzję  administracyjną, na którą przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w danym województwie, w terminie 14 dni. Po upływie tego terminu dane są obowiązujące.

   Po zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów obciążenia podatkowe dla niektórych użytkowników wzrosną. Nowe opłaty nie będą jednak wynikały z podwyższenia podatku, ale ich sprawiedliwego wyliczenia. Wzrost opłat będzie mógł nastąpić dopiero po zakończeniu modernizacji ewidencji. Jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy płacili zaniżone podatki, nie będą wysuwane roszczenia ich zapłaty za okres 5 lat wstecz, jak to ma miejsce w  innych postępowaniach podatkowych. Co ważniejsze właściciele gruntów nie będą obciążeni opłatą za wyłączenie z produkcji rolnej, jeżeli powierzchnia gruntów zostanie oszacowana na więcej niż 5 arów. A ponadto po zakończonym procesie modernizacji ewidencji gruntów, właściciele, których działki będą objęte inną klasyfikacją gruntów (zamiast rolnych, pozostałe grunty), będą mogli na tych działkach przeprowadzać dodatkowe inwestycje (np. rozbudowa budynku, budowa garażu, altany) bez konieczności wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i ponoszenia dodatkowych opłat. W trakcie modernizacji uwidocznione zostaną grunty zainwestowane i zabudowane, dla których nie były sporządzane projekty budowlane, właściciele i inwestorzy nie zgłaszali prac i nie uzyskiwali decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i nie ponosili z tego tytułu dodatkowych opłat. Modernizacja ewidencji gruntów wprowadza zmianę sposobu użytkowania danego gruntu bez ryzyka konieczności ponoszenia przez ich właścicieli dodatkowych opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 19-5-2015

Źródło: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240 poz. 2027)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text