Województwo mazowieckie

Mazowsze w nowej perspektywie unijnej 2014–2020
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 luty 2015-31 grudzień 2020
ilustracja

Komisja Europejska zaaprobowała RPO w perspektywie lat 2014-2020 dla dziewięciu polskich województw, przy czym mazowieckie uznała za region o dużym potencjale, co z kolei przełożyło się na wysokość kwot unijnych dotacji. Pojawia się zatem ponowna szansa na integralny rozwój wielu dziedzin.

Ile i na jaki cel?

Środki unijne pozwolą dofinansować transport, około 230 mln euro zasili inwestycje drogowe (w tym dostęp do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T) zaś 135 mln euro kolej (m.in. modernizacja linii kolejowych i zakup nowoczesnego taboru dla Kolei Mazowieckich). Priorytetowo zostanie potraktowana kwestia ochrony środowiska – tu do wykorzystania będzie prawie 350 mln euro (w tym 324 mln euro na niskoemisyjną gospodarkę). Ekologiczne inwestycje będą stawiać na m.in. wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych do 15 proc. całkowitej ilości wytwarzanej energii czy dążenie do 22,5 procentowej segregacji odpadów komunalnych. Jednym z proekologicznych zadań dla Mazowsza w nowej perspektywie unijnej jest poprawa jakościowa i parametrowa miejskiego powietrza (poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń). Ponadto w prośrodowiskowych zadaniach RPO uwzględniono też ochronę siedlisk roślin i zwierząt, wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania przed katastrofami czy rozwój systemów małej retencji.

Równie priorytetowo będzie potraktowany rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości oraz całego obszaru naukowo-badawczego Mazowsza. Środki finansowe przeznaczone na badania oraz rozwój to 278 mln euro, z kolei na rozwój przedsiębiorczości (szczególnie małych i średnich spółek, wzmocnienie inkubatorów przedsiębiorczości) – 213 mln euro. Wszystko to pozwoli na realizację projektów łączących naukę z sektorem biznesu, co jest podstawą sukcesu w wielu branżach (np. nowe technologie, przemysł farmaceutyczny, systemy ochrony środowiska). Ponadto samorządy będą miały zabezpieczone środki finansowe, by przygotować nowe tereny pod inwestycje, skierowane do potencjalnych partnerów biznesowych.

RPO WM w nowej perspektywie unijnej 2014–2020 w istotny sposób uwzględnia zintegrowany rozwój ekonomii społecznej. Chodzi o realizację projektów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, ubóstwie oraz bezrobociu (m.in. POWER - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój). Dzięki dotowanym projektom, wsparcie uzyskają osoby wykluczone z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad małym dzieckiem (dofinansowanie nowych miejsc w żłobkach i klubach malucha). Promowane będą nadal inicjatywy przeciw działające wykluczeniu – w formie szkoleń, płatnych staży oraz wspierania działalności gospodarczej.

108 mln euro zostanie przeznaczonych na ochronę zdrowia, 55 mln euro szczególnie na realizację programów obejmujących opieką osoby z zaburzeniami psychicznymi, chorobami układu krążenia, oddechowego, kostno-stawowego oraz nowotworowymi. Dlaczego właśnie tymi? Bowiem są one główną przyczyną niezdolności do pracy oraz dużej umieralności mieszkańców Mazowsza. Ze środków unijnych wspierane będą budowy nowych obiektów, np. szpitala psychiatrycznego w Ząbkach czy Centrum Onkologii w Siedlcach.

Kultura w ramach RPO WM na lata 2014-2020 otrzyma dotację w wysokości 35,7 mln euro, głównie na ochronę i konserwację zabytków na Mazowszu. Jednak koszt całkowity pojedynczego projektu, ubiegającego się o dofinansowanie nie może przekraczać 5 mln euro.

Rozwój e-usług na terenie województwa mazowieckiego zapewnią środki finansowe w kwocie 153 mln euro. Chodzi głównie o szerokie zastosowanie informatycznych rozwiązań w licznych instytucjach pożytku publicznego, typu: administracji rządowej i samorządowej, ochrony zdrowia, placówek naukowych, placówek kulturalnych oraz kościołach. Umożliwi to sukcesywne budowanie społeczeństwa informacyjnego.

ZIT czy RIT?

Nowym narzędziem w polityce funduszy unijnych jest tzw. ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W odniesieniu do Mazowsza ZIT powstał dla Warszawy oraz obszaru funkcjonalnie z nią związanego i przede wszystkim będzie koncentrował się na rozwoju usług publicznych oraz współpracy gospodarczej w obrębie obszaru. Na projekty w ramach ZIT przeznaczono 165 mln euro. Z kolei rozwój pozostałego terenu województwa obejmuje mechanizm RIT, czyli Regionalne Inwestycje Terytorialne.

Aplikacje o dotacje

Dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego przewidują maksymalnie 80-procentowe dofinansowanie kosztów inwestycyjnych. Promocję środków unijnych prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, która również rozpatruje aplikacje zainteresowanych dofinansowaniem. Punkty informacyjne Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych znajdują się w: Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ciechanowie i Ostrołęce. Warto podkreślić, iż składanie wniosków o dotacje będzie przebiegać wyłącznie drogą elektroniczną. Pierwsze aplikacje o dofinansowanie ruszą w drugim kwartale tego roku. Punkty informacyjne MJWPU oferują pomoc merytoryczną wszystkim tym, którzy pragną ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów oraz inwestycji.

Jak podkreśla Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, Regionalny Program Operacyjny dla Mazowsza w nowej perspektywie unijnej jest: (...) rozwojowy, proekologiczny i prospołeczny. Oczywiście region musi dbać o swój rozwój, ale musi się to odbywać w trosce o naturalne bogactwo Mazowsza i jednocześnie z uwzględnieniem realnych problemów mieszkańców województwa. Czyli nadal stawiamy na rozwój zrównoważony. Chcemy jak najwięcej wydobyć z potencjału naukowego regionu. Z drugiej strony pamiętamy o ważnej roli małych i średnich przedsiębiorstw – również w tworzeniu nowych miejsc pracy. I gdy mówimy np. o sile sadownictwa z naszego regionu, gdy zachwalamy piękne tereny, w których można wypocząć, to z tyłu głowy cały czas mamy troskę o to, by Mazowsze było jak najczystsze, by nie traciło również tego potencjału, który pozwala rozwijać się np. rolnictwu czy turystyce.

Zdjęcie 1: (fot. http://mazowia.eu/media-wydarzenia).

Źródła: www.mazovia.eu/media-wydarzeniawww.rpo.mazovia.pl

 

 

Monika Cąpała - Sładek 24-2-2015

 

 

 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text