Województwo mazowieckie

Kto musi wnioskować o pozwolenie wodnoprawne?
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 9 kwiecień-9 maj 2015
ilustracja

Nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni i pobór wody w ilości powyżej 5 m3 na dobę kwalifikowane jest jako tzw. szczególne korzystanie z wód, które wymaga uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

wodnego znajdującego się na naszej działce, powinniśmy mieć na to zezwolenie. Woda jest surowcem strategicznym, dlatego jej pobór jest regulowany prawem. Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia gospodarki wodnej jest ustawa „prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U.2001 r. Nr 115 poz.1229), wyróżniająca trzy podstawowe formy korzystania z wód: powszechne, zwykłe i szczególne.

   Bez pozwolenia, w ramach powszechnego korzystania z wód, każdemu z mocy prawa przysługuje korzystanie z wód śródlądowych, powierzchniowych wód publicznych (rzek i jezior) i wód morskich. Służy to zaspokajaniu potrzeb osobistych i gospodarstwa domowego lub rolnego.

   Zwykłe korzystanie z wód (art. 36 prawa wodnego), bez pozwolenia i ponoszenia specjalnych opłat przysługuje właścicielowi gruntu stanowiącego jego własność i dotyczy wody stojącej, znajdującej się w rowach, a także podziemnej znajdującej się w jego gruncie, wykorzystywanej do celów domowych oraz gospodarczych. W ramach zwykłego korzystania z wód można wykonać: studnię o głębokości kilku metrów, która ujmuje wody z najpłytszego poziomu wodonośnego oraz studnię wierconą głębinową, o głębokości nie większej niż 30 m, przy poborze nie przekraczającym 5 m3 na dobę. Wykonanie takich studni zostało zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Nie ma również wówczas obowiązku badania wody, a jej jakość nie podlega kontroli.

   Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego potrzebne jest m.in. na budowę stawu rekreacyjnego o powierzchni powyżej 30 m2. Obok prawa wodnego obowiązek ten nakłada także prawo budowlane.

   Pozwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Wymagany jest do tego przedsięwzięcia operat wodno-prawny, sporządzony w formie opisowej i graficznej. Przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku, gdy źródłem wody jest studnia głębinowa, należy zlecić hydrogeologowi jej zaprojektowanie. Wykonuje on projekt prac geologicznych (lista geologów i hydrogeologów jest dostępna na stronie Ministerstwa Środowiska). W projekcie określa się m. in. lokalizację i głębokość otworu, jego konstrukcję, sposób filtrowania, a także badania i pomiary przewidywane w trakcie wiercenia. Projekt ten musi być zatwierdzony przez geologa powiatowego i dopiero po jego akceptacji można wynająć firmę studniarską, która ma obowiązek zgłoszenia planowanego odwiertu właściwemu terytorialnie organowi nadzoru górniczego, to jest dyrektorowi okręgowego urzędu górniczego i wójtowi. Prace powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego hydrologa. Zamiar wykonania budowy należy również zgłosić w wydziale architektury i budownictwa w starostwie, na 30 dni przed rozpoczęciem prac. Po zakończeniu budowy przeprowadza się próbne badania w celu ustalenia wydajności eksploatacyjnej studni. Geolog opracowuje dokumentację, a po jej zatwierdzeniu przez starostwo można wystąpić o pozwolenie wodnoprawne.

   Pozwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Organem wydającym tę decyzję jest starostwo. Podaje ono do publicznej wiadomości informację o toczącym się postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Podczas postępowania sprawdzane jest m.in. to, czy wydanie pozwolenia nie narusza uprawnień innych osób. Jeżeli rolnik stara   Warto wiedzieć, że jeśli do nawodnienia chcemy pobierać wodę ze studni lub zbiornika

się o pozwolenie na nawadnianie pól, a dla takiego celu powołana została w tym regionie spółka wodna, starostwo sprawdzi, czy nie zakłóci to poboru wody przez tę spółkę.

   Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na czas określony, najczęściej nie dłuższy niż 20 lat. Nakłada na użytkownika ujęcia pewne obowiązki, m.in. prowadzenie rejestru poboru wody. Za pobieraną wodę ze studni głębinowej należy wnosić opłatę na rachunek urzędu marszałkowskiego. Nie pobiera się opłat za pobór wód powierzchniowych, przeznaczonych do nawodnienia. Co najmniej raz na 4 lata przeprowadzana jest kontrola prawidłowości realizacji ustaleń zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych.

   Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217 zł. Wpłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku. W przypadku, kiedy posiadamy już studnię, zbiornik wodny lub system nawodnienia, wykonane bez stosownego pozwolenia, możemy zalegalizować te urządzenia poprzez wniesienie opłaty wynoszącej 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Trzeba też do wniosku dołączyć komplet dokumentów i załączników, jak w przypadku występowania o nowe urządzenie. Studnie wykonane przed 1975 r., stawy i zbiorniki wodne wykonane przed 1 stycznia 2002 r., jak i systemy nawodnień wykonane przed 30 lipca 2005 r. nie wymagają legalizacji.

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 9-4-2015

Źródła: Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2001 r. Nr 115 poz.1229),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz.1232),

www.wodnoprawne.pl/pozwolenia

www.modr.mazowsze.pl

 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text