Województwo mazowieckie

Kontrola projektów unijnych - prawa i obowiązki rolnika
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 20 maj-20 czerwiec 2015
ilustracja

Jedną z najczęściej spotykanych kontroli, której podlegają ć rolnicy realizujący projekty ze środków unijnych  jest kontrola przeprowadzona bezpośrednio w gospodarstwie rolnika.  W przypadku takiej kontroli  wskazane jest znać prawa i obowiązki kontrolujących, a także kontrolowanych. Zasady przeprowadzania kontroli są uregulowane w rozporządzeniach UE i ich nowelizacjach.

   Kontrola na miejscu jest przeprowadzana w celu sprawdzenia i weryfikacji  faktów, stanowiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenie zgodności podanych informacji we wniosku ze stanem faktycznym. Kontrole na miejscu w ramach płatności bezpośrednich w zakresie kwalifikowalności  powierzchni, przeprowadzane są przez uprawnionych pracowników ARiMR lub przez jednostki działające na jej zlecenie. Ich metody to: inspekcje terenowe i FOTO.

Dwie metody kontroli

   Kontrola metodą inspekcji terenowej polega na kontrolowaniu co najmniej 50%  działek zgłoszonych do płatności  obszarowej i co najmniej 50%  działek zgłoszonych do płatności ONW. Czynności kontrolne polegają na dokonaniu weryfikacji w terenie i dokonaniu pomiaru  działek rolnych (najczęściej za pomocą GPS) w celu sprawdzenia powierzchni zgłoszonej we wniosku. W przypadku kiedy okaże się, że pomiary są niezgodne z podanymi we wniosku, zakres kontroli jest zwiększany.

   Natomiast kontrola metoda FOTO polega na  kontrolowaniu wszystkich działek rolnych wchodzących w skład gospodarstwa. Czynności kontrolne polegają na pomiarze ich powierzchni w oparciu o ortofotomapę  oraz na przeprowadzeniu wywiadu terenowego. W trakcie tego wywiadu sprawdza się rodzaj uprawy  na kontrolowanej działce, wykonywane jest zdjęcie działki i ewentualnie dokonywane są pomiary tych granic, których nie można było zmierzyć na ortofotomapie, ponieważ były zbyt małe lub słabo widoczne (np. w cieniu drzew).

Rolnik nie musi być obecny

   Kontrole na miejscu nie powinny być zapowiadane. Rolnika zawiadamia się tylko w sytuacji, gdy  jego obecność  jest niezbędna. Powiadomienie rolnika o kontroli odbywa się z wyprzedzeniem nie większym jak 14 dni przed jej terminem. Natomiast w przypadku kontroli zwierząt i działań inwestycyjnych wdrażanych w ramach PROW 2007-2013 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego termin powiadomienia nie może przekraczać 48 godzin, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków. Jeżeli kontrola jest przeprowadzana metodą FOTO, producent rolny nie jest o niej powiadamiany. Wszystkie czynności mogą być wykonywane podczas jego nieobecności, nawet wówczas, gdy rolnik został o kontroli zawiadomiony.

   Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania powinna okazać imienne upoważnienie. W przypadku kiedy rolnik nie może uczestniczyć w kontroli, może upoważnić do sprawdzenia personaliów kontrolera inną osobę. Jego obecność wymagana jest tylko w sytuacjach, gdy wymagana jest od niego dokumentacja lub przedmiotem kontroli jest np. realizacja inwestycji.

Co może kontroler?

   Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych  mają prawo do wstępu na teren gospodarstwa, żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli oraz wglądu do dokumentów, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii, zabezpieczenia ich, a także pobierania próbek do badań i sporządzania dokumentacji fotograficznej. Uniemożliwienie kontrolerom wstępu do gospodarstwa powoduje nieprzyznanie płatności z danego działania lub konkretnego systemu wsparcia bezpośredniego, a może także prowadzić do wykluczenia rolnika z programów pomocowych.

Co powinien zrobić rolnik?

   Informację pokontrolną o stwierdzonych nieprawidłowościach rolnik otrzymuje w postaci raportu/protokołu. W zależności od programu pomocowego, po zapoznaniu się z jego treścią rolnik powinien odesłać jeden egzemplarz w ciągu 7 dni (kontrola w ramach PROW 2007-2013) lub 14 dni (kontrola w zakresie płatności bezpośrednich, ONW, w ramach wzajemnej zgodności, SPO „Restrukturyzacja…”) od daty jego otrzymania, jednocześnie podpisując protokół/raport w przypadku zgody na zawarte w nim zapisy. Może wówczas także zgłosić umotywowane zastrzeżenia.

O terminach i skutkach kontroli

   Kontrole na miejscu mogą być wykonywane na każdym etapie przyznawania płatności, a także przez pięć kolejnych lat kalendarzowych po jej wypłaceniu, liczonych od końca roku, w którym nastąpiła ostatnia wypłata w ramach przyznanej formy pomocy. Natomiast kontrole w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności muszą być przeprowadzone w tym samym roku kalendarzowym, w którym został złożony wniosek o płatność.

   Jeżeli w trakcie kontroli zostanie stwierdzone, że rolnik nie przestrzega norm lub wymogów, płatności jest pomniejszana, co do zasady o 3% należnej kwoty płatności. Ale istnieje także możliwość zastosowania sankcji w wysokości  1% lub 5% całkowitej kwoty płatności. W przypadku stwierdzenia celowej, świadomej niezgodności, płatność może być obniżona o 20%.

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 19-5-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text