Województwo mazowieckie

Dla kogo ulga inwestycyjna
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 19 czerwiec-19 lipiec 2015
ilustracja

Rolnik, który inwestuje w swoje gospodarstwo ma prawo do ulgi w podatku rolnym, ale tylko wtedy, jeżeli nie korzysta z tej racji z pomocy publicznej, jeśli inwestycja została wykonana wyłącznie ze środków własnych.

   Z ulgi mogą skorzystać zarówno rolnicy indywidualni, jak i np. spółki z o.o. zajmujące się produkcją rolną. Jeśli inwestycja wykonana jest na gruntach stanowiących własność małżonków, to ulga przysługuje im obojgu.

   Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym, ulga przysługuje podatnikowi podatku rolnego, który poniósł wydatki na: budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, na zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru,  biogazu, słońca, spadku wód).

Trzeba udokumentować

   O ulgę inwestycyjną można ubiegać się w sytuacji, gdy realizowana inwestycja została zakończona. Ulga polega na odliczeniu od podatku rolnego 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Wydatki te odlicza się tylko od podatku należnego i od gruntów położonych na terenie gminy, w której jest wykonana inwestycja. Ulga z tej samej inwestycji nie może być stosowana przez okres dłuższy, niż 15 lat.

Jak zabiegać o ulgę?   

   Aby utrzymać ulgę inwestycyjną, rolnik musi złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku należy dołączyć zestawienie kosztów, rachunki lub ich odpisy stwierdzające poniesione nakłady finansowe. Należy pamiętać, że praca własna nie wchodzi w zakres kosztów uprawniających do odliczenia. Warto podkreślić, że organ podatkowy nie może żądać, by podatnik ubiegający się o przyznanie ulgi inwestycyjnej złożył oświadczenie mówiące, iż przy realizacji inwestycji nie korzystał ze środków publicznych. Zarówno przepisy ustawy o podatku rolnym, jak i przepisy ordynacji podatkowej nie przewidują takiej możliwości. Nie ma również zastosowania sytuacja różnicowania podatników w zależności od tego, czy są podatnikami podatku od towaru i usług, a także do ograniczania im kwoty zwrotu o naliczony podatek VAT.

   Prawo do ulgi stwierdza decyzja, którą powinniśmy otrzymać w przeciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Jeżeli będzie niekorzystna (ulga niższa, lub odmowa ulgi), to można się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), za pośrednictwem wójta ( burmistrza, prezydenta).

Jak jest rozliczana?

   Jeżeli ulga zostanie przyznana rolnikowi, to jej kwota jest odliczana przez urząd w corocznych decyzjach w sprawie wysokości podatku rolnego. Natomiast podatnicy, którzy składają deklarację na ten podatek, sami odliczają kwotę ulgi. Ulga inwestycyjna udzielana jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. W przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, na które przyznana została ulga, lub przeznaczenie ich na inne cele, niż przewidziane w ustawie, podatnik traci prawo do odliczenia niewykorzystanej kwoty ulgi. Zgodnie z art.13.d ustawy rolnik, który decyzją właściwego sobie urzędu nabył ten przywilej podatkowy, może przekazać go swojemu następcy. Niewykorzystana kwota przechodzi na następcę prawnego podatnika, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia.

Jakie koszty uprawniają do ulgi?

   Ulga przysługuje na budowę i modernizację tylko budynków inwentarskich (przeznaczonych dla inwentarza żywego). Przy modernizacji budynku inwentarskiego trzeba mieć na uwadze to, jakiej wysokości poniesione koszty upoważniają do skorzystania z ulgi. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego należy brać pod uwagę prace zmierzające do udoskonalenia obiektu, poprzez wprowadzenie zmian w jego konstrukcji, unowocześnienie starych lub zainstalowanie nowych urządzeń. Ulga nie przysługuje na naprawy bieżące, np. malowanie ścian. Do ulgi uprawnia instalacja urządzeń, które są na stałe zainstalowane w budynku. Przysługuje również na budowę obiektów służących ochronie środowiska, np. płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę, jak również oczyszczalni ścieków powstających przy hodowli rolnej.

Ulgę otrzyma także rolnik, który zrealizował inwestycję na gruncie wydzierżawionym, lub z którego korzysta bezpłatnie na podstawie ustnej umowy użyczenia.

Było dofinansowanie. Nie ma ulgi

   Ulga inwestycyjna w podatku rolnym jest jedną z najczęściej stosowanych ulg w rolnictwie. Jednak po wprowadzeniu nowych przepisów, z dniem 1 stycznia 2009 r. dostęp do niej został znacznie ograniczony dla osób korzystających z dofinansowań unijnych.

   Rolnik nie ma prawa do ulgi, jeżeli środki przeznaczone na inwestycje choćby w części pochodziły ze środków publicznych, w tym także z Unii Europejskiej. Przed 1 stycznia 2009 rokuj rolnicy korzystający z dofinansowania np. do budowy chlewni ze środków ARiMR, po zakończeniu inwestycji mogli wnioskować o uzyskanie ulgi. W sytuacji, gdy rolnik zaciągnął na daną inwestycję kredyt lub pożyczkę, nie ma żadnych przeszkód, by taki przywilej w postaci ulgi inwestycyjnej został mu przyznany.

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 19-6-2015

Źródło: Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. z p. zm.

http://145.237.239.199/web/bip/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/

www.samorząd.lex.pl

www.prawo.rp.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text