Województwo mazowieckie

Bardzo ważna woda
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 18 marzec-27 listopad 2015
ilustracja

Ruszył proces konsultacji społecznych projektów dokumentów aktualizacji planów gospodarowania wodami. Konsultacje potrwają do 26 maja 2015 r.

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o zagrożeniach powodziowych w Polsce. Znaczne obszary kraju, w tym także województwa mazowieckiego, narażone są na powodzie i podtopienia. Sieć rzeczna na Mazowszu liczy ponad 7 tys. km, a wody powierzchniowe zajmują ponad 62 tys. ha, co stanowi blisko 1,7 proc ogólnej powierzchni województwa. Sieć hydrograficzna charakteryzuje się dużą ilością cieków wodnych o małych przepływach. Większe znaczenie hydrograficzne w granicach województwa ma 16 jezior, o łącznej powierzchni około 2 tys. ha. 

Powódź najczęściej występuje, kiedy obfite deszcze i wiosenne roztopy powodują podniesienie się poziomu wód powierzchniowych. Procesom podtopień trudno jest na bieżąco zapobiegać, można natomiast zmniejszyć zakres szkód, dostosowując plany zagospodarowania terenu. Dlatego tak ważne są działania planistyczne. Temu celowi służy aktualizacja planów gospodarowania odpadami.

Polska zgodnie z unijnymi dyrektywami przystąpiła do opracowania aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju, planów gospodarowania wodami dla dorzeczy oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. Zgodnie z prawem, dokumenty te powinny zostać opracowane do 22 grudnia 2015 r. Są one niezwykle istotne, bowiem stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. Ponadto służą, między innymi koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód, oraz ekosystemów od wody zależnych, poprawę stanu zasobów wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody, poprawę ochrony przeciwpowodziowej. Zrównoważone gospodarowanie wodami jest kompromisem pomiędzy wykorzystaniem wody przez człowieka, a ochroną wód.

Dlatego Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety. Zebrane informacje pozwolą przygotować dokumenty planów gospodarowania wodami. Ankieta jest w pełni anonimowa i ma sprawić, żeby jak najwięcej osób wypowiedziało się na temat jakości  i stanu wód. Stanowi ona istotny element zbierania informacji, dzięki którym będzie można poznać spostrzeżenia i problemy z jakimi borykają się mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Konsultacje społeczne są podstawową formą rzeczywistego udziału społeczeństwa w planowaniu i gospodarowaniu wodami. Dlatego zależy na zaangażowaniu całego społeczeństwa. Konsultacje społeczne są dla przedstawicieli administracji ważnym sposobem poszukiwania rozwiązań opartych na spostrzeżeniach, doświadczeniach i pomysłach obywateli.

Poniżej umieszczamy ankietę, która umożliwi zebranie informacji na temat stanu i jakości wód.

http://www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/kontakt/ankieta

l.welenc@mazowszanie.eu 18-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text