Województwo mazowieckie

Aaaaby nie zostać tyranem
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 17 kwiecień 2015-17 kwiecień 2021
ilustracja

Kierowanie i zarzadzanie- krótki przewodnik dla każdego przedsiębiorcy:

W mowie potocznej pojęcia ,,kierowanie” i ,,zarządzanie’’ są traktowane wymiennie. Pojęcia te nie są jednak tożsame. Pojęcie ,,zarządzanie” jest pojęciem znacznie szerszym od pojęcia ,,kierowanie”.

Kierowanie a zarządzanie

Kierowanie to bezpośrednie oddziaływanie na pracownika lub zespoły pracowników w celu wywołania zachowań (reakcji) odpowiadających woli i celom kierownictwa. Kierowanie jest więc wywieraniem wpływu na ludzi przez przewodzenie im i ich motywowanie, czyli pobudzanie.

Zarządzanie natomiast oznacza koordynowanie pracy zespołów ludzkich w procesie wykorzystania zasobów kapitałowych i środków  rzeczowych dla osiągnięcia przyjętych celów w sposób jak najbardziej efektywny.

Kierowanie obejmuje zatem węższy zakres działania niż zarządzanie. Dotyczy ono ludzi, podczas, gdy zarządzanie jest procesem obejmującym nie tylko kierowanie, lecz także wykorzystywanie zasobów rzeczowych i kapitałowych. Z kierowaniem wiąże się posiadanie pewnych władczych uprawnień, które przysługują z tytułu własności zasobów (właścicieli) lub z prawa do dysponowania tymi zasobami (najemca). Uprawnienia te są też nadawane niektórym osobom (kierownikom) przez właścicieli.

Pamiętaj o funkcjach zarządzania

Zarządzanie wiąże się z wykonywaniem czterech podstawowych funkcji kierowniczych. Do funkcji tych zaliczamy:

- planowanie;

- organizowanie;

- kierowanie(przewodzenie, motywowanie);

- kontrolę.

Planowanie polega na wytyczaniu celów działania na przyszłość na podstawie przewidywanych warunków działania, a także na określeniu sposobów osiągnięcia wyznaczonych celów. Oznacza zatem spojrzenie w przyszłość, rozpoznanie jej, a następnie wytyczenie własnych kierunków działań. Plany mają postać pisemną, co pozwala na systematyczne porównywanie założeń przyjętych do planu z wielkościami faktycznie osiąganymi przez przedsiębiorstwo i umożliwia wprowadzenie koniecznych korekt. Dzięki planowaniu przedsiębiorstwo zmniejsza ryzyko swojej działalności. W przedsiębiorstwie planowanie obejmuje przede wszystkim zadania w zakresie produkcji, sprzedaży, świadczenia, usług pozwalających na usprawnienie realizowanych procesów i wzrost efektywności działania. Jasne sformułowanie zadań określonych w planie oraz właściwe motywowanie pracowników znacznie ułatwi wykonanie tych zadań.

Planowanie odbywa się na czterech płaszczyznach:

- planowanie gospodarki;

- planowanie przedsiębiorstwa;

- planowanie pracy kierowanych zespołów ludzkich;

- planowanie pracy własnej.

Planowanie jest elementem zarządzania. Łączy ono wytyczone cele z działaniem. Im lepsze jest planowanie, tym lepsze decyzje są podejmowane i lepsza jest realizacja tych decyzji. Konieczność planowania w gospodarce rynkowej wynika z potrzeby dostosowania się przez przedsiębiorstwa do szybko zmieniających się warunków działania. Zadaniem planu jest zmniejszenie niepewności i ryzyka związanych z przyszłymi, nieznanymi warunkami działania.

Organizowanie obejmuje połączenie w całość elementów niezbędnych do działania, tj. ludzi, środków i przedmiotów pracy oraz środków finansowych. W ramach tej funkcji następuje przypisanie konkretnych zadań poszczególnym wykonawcom lub zespołom, czyli dokonanie podziału wszystkich zadań na poszczególnych wykonawców, a następnie określenie metod działania i współdziałania, terminów realizacji całości działania i poszczególnych jego etapów. Na podstawie planów działalności odzwierciedlających cele przedsiębiorstwa opracowuje się i wdraża taką organizację, która sprzyja wykonaniu zadań określonych w planie. Aby rozpocząć świadczenie usług, należy wcześniej zakupić niezbędne maszyny i urządzenia, surowce i materiały, zatrudnić pracowników i wykonać wiele innych czynności związanych z przygotowaniem i wprowadzeniem tej działalności w życie. Organizacja musi być koordynowana, bowiem jej członkowie mogą mieć często różne, a nawet czasem sprzeczne interesy.

Nakłaniaj pracowników do wykonywania ważnych zadań w firmie! Zaufaj im.

Kierowanie polega na nakłanianiu pracowników i ich zespołów do wykonywania określonych zadań. Zadania te są już wyznaczone poprzez planowanie i organizowanie. Nakłanianie może mieć z jednej strony formę zachęty lub namowy, z drugiej zaś formę przymusu. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z motywowaniem, czyli stosowaniem takiego systemu zachęt, aby kierowany chciał podejmować określone działania, w drugim przypadku mamy do czynienia z tzw. ,,motywacją negatywną”- pracownik wykonuje zadania np. w obawie przed utratą pracy. Dużą rolę w zakresie pobudzania pracowników odgrywają:

-  wynagrodzenie pracowników ze wszystkimi jego elementami. Należy przy tym pamiętać, iż niektóre systemy płac silniej wiążą efekty pracy z otrzymywanym wynagrodzeniem, inne zaś słabiej ten związek kształtują;

- oddziaływanie przez kierowników na pracowników poprzez indywidualne traktowanie ich potrzeb i oczekiwań. Ważne dla realizacji tej funkcji jest także wywoływanie inicjatywy, samodzielności pracowników, łączenie interesów pracowników z interesem przedsiębiorstwa poprzez awansowanie pracowników wyróżniających się w wykonywaniu zadań oraz dążenie do integracji zespołów pracowniczych.

Motywowanie skłania pracowników do wydajnej i dobrej jakościowo pracy, co korzystnie wpływa na wyniki pracy całego przedsiębiorstwa. Warunkiem skutecznego kierowania jest prawidłowy sposób porozumiewania się kierowników z pracownikami, a bez pokonywania barier, jakie powstają przy wymienianie informacji, nie może być mowy o prawidłowym komunikowaniu się.

Style. Który do Ciebie pasuje?

Demokratyczny- szeroki udział załogi w kierowaniu, stosowanie bodźców w celu wywołania inicjatywy załogi, przekonywanie pracowników o słuszności podejmowanych decyzji

Dyrektywny- wymaganie bezwzględnego posłuszeństwa w realizacji projektu, wydawanie szczegółowych poleceń, stosowanie surowego systemu kar za niewykonywanie lub niezgodne z poleceniem wykonanie zadania. Efekt: brak zaangażowania i inicjatywy pracowników; zadania są wykonywane mechanicznie.

Bierny – oczekiwane na inicjatywę, podejmowane decyzje są powtórzeniem poprzednich decyzji, skutki są wielokrotnie sprawdzone i znane z góry, nie uwzględniane są zmiany w warunkach działania przedsiębiorstwa, co nie służy postępowi w przedsiębiorstwie.

Aktywny - wprowadzanie do decyzji nowych elementów – innowacji, umożliwianie postępu we wszystkich czynnościach wykonywanych w przedsiębiorstwie, wyzwalanie inicjatywy zespołów ludzkich.

Patronalny- unikanie rozstrzygania spraw, które mogą być źródłem zadrażnień, poufałe stosunki między kierownikiem a pracownikami, pobłażanie niedbalstwu, lenistwu i ,,bylejakości” pracy.

Kontrola – ale jaka?

Kontrola polega na porównywaniu faktycznych rezultatów działania z przyjętymi założeniami. Powinna być prowadzona na każdym etapie działania, tak aby jak najwcześniej zauważone zostały odchylenia i ewentualne nieprawidłowości. Im wcześniej bowiem zostaną one dostrzeżone, tym łatwiej można przeprowadzić pewne korekty umożliwiające osiągnięcie wytyczonych celów. Kontrola prowadzona jest w następujących etapach:

- Określenie wzorca (standardu);

- Pomiar wykonania;

- Porównywanie wyników pomiaru z przyjętym wzorcem;

- podjęcie działań np. w zakresie zmiany:

- strategii działania;

 - struktury organizacyjnej;

- systemu motywacji , w tym szczególnie systemów wynagradzania;

- podnoszenie kwalifikacji pracowników np. poprzez organizowanie szkoleń.

 

 

Tekst i opracowanie: Marcin Mędygrał

Fot: http://snapwiresnaps.tumblr.com (CC0)

Red:

 

Marek Łuszczyna 17-4-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text