Województwo mazowieckie

Radom – unijne inwestycje
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 13 październik 2014
ilustracja

            Gmina Miasta Radom starała się o wsparcie finansowe w kwocie ponad 900 mln zł, z Unii Europejskiej udało się jej pozyskać ponad 560 mln zł, natomiast 155 mln zł pochodziło z dodatkowych źródeł zewnętrznych. Łącznie uzyskano kwotę ponad 717 mln zł, która umożliwiła miastu realizację szeregu inwestycji oraz projektów, jakie zapewne trudno byłoby wykonać wyłącznie z budżetu miasta. „Chcąc rozwijać się szybciej, musimy korzystać w jak największym stopniu z szansy, jaką dają środki europejskie stanowiące dodatkowe źródło finansowania naszych przedsięwzięć [...]”- powiedział prezydent Miasta Radomia, Andrzej Kosztowniak. Już obecnie gmina przygo-towuje dokumentację strategiczną, na płaszczyźnie ministerialnej oraz wojewódzkiej, umożliwiającą staranie się o środki unijne w kolejnej perspektywie, przewidzianej na lata 2014-2020.

            Tymczasem w latach 2007-2013, a także uwzględniając bieżący rok 2014, Gmina Miasta Radomia wydała na rozwój infrastruktury drogowej oraz komunika-cyjnej około 2,4 mld zł. Jest to priorytetowe zadanie, bowiem od sprawnej infrastru-ktury zależy w dużym stopniu rozwój aglomeracji miejskiej a także postęp gospo-darczy danego regionu. Około 550 mln zł przezna-czono na budowę oraz remonty dróg publicznych, m.in. na budowę południo-wej obwodnicy Radomia, jako kluczowej inwestycji na Mazowszu, pozyskano ponad 71 mln zł ze środków Europejskie-go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-kiego.

            Władze Radomia dokonały inwestycji także w obszarze komunikacji miejskiej, zmierzające do poprawy jakości publicznego transportu. Na zakup nowoczesnych i przyjaznych środowisku naturalnemu (zasilanych gazem ziemnym) autobusów, gmina wydała blisko 14 mln zł. Zakupione zostały one dla Miejskiego Przed-siębiorstwa Komunikacji i zastąpią tym samym wysłu-żony już tabor transportowy. Ponad 10 mln zł pochodzi ze środków unijnych. w ramach projektu "Poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup nowego taborum i rozbudowę infrastruktury towarzyszącej", wyremontowano również pętle oraz zatoczki autobusowe, wykonano montaż kamer monitorujących a także wymianę wybranych wiat przystankowych. Inwestycje te są definiowane w ramach działania 5.1 "Transport miejski"
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
w latach 2007-2013. Z tego samego programu (5.1 RPO WM) realizowany był kolejny projekt czyli "Wdrożenie karty miejskiej i Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Radomiu" o wartości 8,9 mln zł. Ponad 6 mln zł pochodziło ze środków unijnych.

            Trudna sytuacja na rynku pracy w Radomiu zmusza samorząd do podjęcia działań prozatrudnieniowych poprzez m.in. projekty wspierające mikroprzedsię-biorczość, realizowane ze środków unijnych. Są to, np.: "Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca - wsparcie szkoleniowo-doradcze
i finansowe dla Radomian chcących uruchomić działalność gospodarczą", projekt ten zainicjował powstanie 55 firm i realizowany był w całości ze środków unijnych na kwotę 3,5 mln zł.

Zdjęcie 2: ze środków unijnych zrealizowano wiele programów prozatrudnieniowych dla radomian (fot. autor).


Kolejnym projektem prozatrudnieniowym był ten o nazwie "Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych", obejmujący opracowanie dokumentacji technicznej na cele budowy infrastruk-tury dla terenów inwestycyjnych, na co pozyskano dofinansowanie unijne
w wysokości 508 tys. zł. Z kolei projekt "Nowa szansa - aktywizacja zawo-dowa mieszkańców Radomia, pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy" sfinansowano w całości ze środków europejskich, na kwotę 2,6 mln zł. Projekt ten wygenerował 31 nowych firm na terenie Radomia.

            Na służbę zdrowia i poprawę jakości usług medycznych Gmina Miasta Radomia wydała 133 mln zł. Prawie 66 mln zł samorząd zainwestował w rozwój Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Lekarskiej 4. Blisko połowa tej kwoty pochodziła ze środków zewnętrznych. Wybudowano m.in. kompleks gine-kologiczno-położniczy, na ten cel pozyskano 26,6 mln zł ze środków unijnych. Ponadto miasto dokonało przebudowy i wyposażenia Zakładu Opieki Długotermi-nowej, wraz z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum, na co uzyskało dofinansowanie z Uni Europejskiej w kwocie 2,4 mln zł. Zakupiono również sprzęt oraz urządzenia medyczne poprawiające jakość świad-czonych na rzecz radomian usług medycznych, dzięki  środkom unijnym dokonano powyższych zakupów na kwotę 5,4 mln zł. Zainwestowano także
w Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego, miasto przekazało 6,6 mln zł na ten cel, z czego ponad połowa pochodziła ze środków zewnętrznych. Dzięki dofinansowaniu unijnemu zakupiono 11 nowoczesnych ambulansów oraz wykonano termomodernizację budynku pogotowia ratunkowego.

            4 mln zł ze środków europejskich przeznaczono na projekt "Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towa-rzszącej im infrastru-ktury pomocniczej". Dzięki temu oprócz wyposażenia placówek, dostosowano je także do potrzeb osób niepełnosprawnych.

            W całości ze środków Uni Europejskiej jest realizowany w Radomiu kolejny projekt "Bezpłatny Internet dla Mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym". Obejmuje on swoim zasięgiem 1500 gospodarstw domowych, które ze względu na trudną sytuację materialną, bądź niepełno-sprawność, będą miały zapewniony dostęp do komputerów oraz Internetu.

Zdjęcie 3: dofinansowanie z budżetu UE umożliwiło rewitalizację zabytkowych kamienic w Radomiu (fot. autor).

            Władze Radomia korzystając ze środków unijnych zadbały także
o przestrzeń miejską oraz zieleń. W latach 2007-2014 wykonano rewitalizację miejskich parków w ramach projektu "Kompleksowa rewitalizacja zabyt-kowych parków miejskich: Stary Ogród, Leśniczówka i im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu". Na ten cel pozyskano 20,7 mln zł ze środków europejskich. Zrealizowano ponadto rewitali-zację Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, wraz z wyeksponowaniem pozosta-łości murów obronnych, pochodzących z XIV wieku, w tym przypadku pozyskując 1,7 mln zł z funduszy europejskich.

 

            Z kolei wydatki na inwestycje oświatowe w Radomiu wyniosły w latach 2007-2014 około 200 mln zł. 70 mln zł pochodziło z dofinansowania zewnętrznego. Wybudowano m.in. Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu (środki unijne wyniosły blisko 38 mln zł), wdrożono projekt "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" (dofinansowanie unijne 4,9 mln zł) oraz rozbudowano Zespół Szkół Plastycznych (7,1 mln zł dofinansowania unijnego). Ponadto zrealizowanych zostało 16 projektów oświatowych, współfinansowanych ze środków europejskich, mających przede wszystkim na celu wyrównanie szans edukacyjnych zarówno przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. W tym przypadku dofinansowanie unijne wyniosło ponad 40 mln zł.

            Ze budżetu UE dofinansowano również w Radomiu system monitoringu miejskiego, w ramach którego zakupiono kamery oraz potrzebny do ich obsługi sprzęt komputerowy. Kwota dofinansowania dla poprawy bezpieczeństwa w mieście to blisko 500 tys. zł.

            Ponadto rozbudowano miejski system ciepłowniczy w Radomiu, uzyskując na ten cel 625 tys. zł dofinansowania z mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Kolejną inwe-stycją była budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, na realizację której pozyskano z Funduszu Spójności w latach 2001-2010 około 65,2 mln zł. Również
z Funduszu Spójności pochodziły środki finansujące inwestycje Wodociągów Miej-skich w Radomiu. Zrealizowano m.in.: modernizację i rozbudowę systemu zaopa-trzenia na kwotę 32 mln zł., budowę kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej na kwotę 32,6 mln zł. 70 mln zł pochodzących z Funduszu Spójności wykorzystano na rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę instalacji służącej do utylizacji osadów ściekowych oraz wiele innych projektów uzdatniających sieć wodociągową. Łącznie w latach 2007-2014 kwota inwestycji Wodociągów Miejskich w Radomiu wyniosła 379 mln zł, ze środków unijnych pozyskano 215 mln zł.

            Dzięki efektywnemu wykorzystaniu europejskich dotacji Gminie Miasta Radomia udało zrealizować się wiele projektów i zadań, w różnych obszarach funkcjonowania miasta. Podobnie jak w innych gminach, bez wyraźnego wsparcia finansowego z unijnego portfela, wielu projektów nie udałoby się zrealizować, bądź nie w tak szybkim tempie. "Nie stać nas na tak rozległe inwestycje i to tak
w krótkim czasie, wyłącznie z własnych pieniędzy, bez wspomagania unijnego [...]"
- podsumował efekt końcowy finansowej perspektywy unijnej dla Radomia na lata 2007-2013, prezydent Andrzej Kosztowniak.###

 

Źródło: www.radom.pl

Monika Cąpała - Sładek 13-10-2014

Monika Cąpała-Sładek

m.capala@mazowszanie.eu

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text